Zysk Aby uruchomic produkcje, kapitalista

Zysk Aby uruchomić produkcję, kapitalista dokonuje nakładów kapitału pieniężnego na środki produkcji i siłę roboczą; na- kłady te mają dla niego identyczne znaczenie. Dlatego też oblicza on zysk w stosunku do całego wyłożonego kapitału; zysk jest nadwyżką uzyskiwaną przez kapitalistę ponad po- niesione koszty produkcji. W ten sposób znika istota wyzy- sku kapitalistycznego i specyfika kapitału stałego oraz zmien- nego. W kapitalizmie zysk jest jedyną formą przejawiania się wartości dodatkowej wytwarzanej przez siłę roboczą. Warunkiem osiągnięcia zysku przez kapitalistę jest sprze- daż towarów po cenie wyższej od kosztów własnych. Jedynym warunkiem osiągania zysku jest, aby: Ku> T; p

Tags: , ,

Comments are closed.