Zasada ta realizowana jest w

Zasada ta realizowana jest w kapitalizmie wolnokonkuren- cyjnym w wyniku konkurencji między kapitalistami .z róż- nych gałęzi produkcji w ramach dążenia do celu produkcji ka- pitalistycznej: osiągania najwyższego zysku. Wolna konkurencja prowadziła w żywiołowy sposób do wyrównywania stóp zysku we wszystkich gałęziach. Całko- wite wyrównanie stóp zysku miałoby miejsce przy pełnej swobodzie przenoszenia kapitału z jednej gałęzi do wszystkich pozostałych. Jest to oczywiście niemożliwe. Dlatego tendencja, ta realizuje się nie tyle przez przenoszenie kapitału już funk- cjonującego; ile przez nowe inwestycje. Przy założeniu idealnych warunków wolnej konkurencji, pełnej możliwości przepływu kapitału i siły roboczej, stopy zysku we wszystkich gałęziach .produkcji wyrównują się. Właściciele kapitałów we wszystkich gałęziach otrzymują zysk przeciętny, tj. zysk osiągany .przez określony kapitał niezależ- nie od stopy wartości dodatkowej, szybkości obrotu kapitału i składu organicznego w danej gałęzi. Wraz z zyskiem prze- ciętnym pojawia się cena produkcji równa kosztom produkcji i zyskowi przeciętnemu. Zysk i stopa zysku Cena produkcji kształtuje się zatem na poziomie wyższym lub niższym od wartości rynkowej towaru. Oznacza to, że po- szczególni kapitaliści zawłaszczają zazwyczaj masę wartości dodatkowej mniejszą lub większą od tej, która jest wytwarza- na . w, ich przedsiębiorstwach w ten sposób w kapitalizmie wolnokonkurencyjnym dzięki redystrybucji wytworzonej ogólnej masy wartości ‘dodatkowej realizowana jest zasada: od równych kapitałów równe zyski: Tendencja do wyrównywania się stóp zysku jest tendencją właściwą kapitalizmowi wolnokonkurencyjnemu. W wyniku działania tego prawa stopy zysku wszystkich funkcjonują- cych kapitałów dążą do wyrównywania się. Uproszczone dzia- łanie tego prawa można sformułować następująco: jeśli bę- dziemy abstrahować od szybkości ‘obrotu kapitałów i od ich składów organicznych, to po zsumowaniu wartości dodatko- wej wytworzonej we wszystkich gałęziach produkcji i podzie- leniu jej przez sumę kapitałów funkcjonujących we wszyst- kich gałęziach produkcji uzyskamy’ przeciętną stopę zysku z = ma 100. cg+vg gdzie: z – przeciętna stopa zysku; mg – suma wartości do- datkowej. wszystkich gałęzi produkcji; Cg -; suma kapitału stałego wszystkich gałęzi produkcji; vg – suma płac roboczych wszystkich gałęzi produkcji. [podobne: , szafki ubraniowe, hydraulika przemysłowa, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Tags: , ,

Comments are closed.