W rzeczywistosci koszt produkcji w

W rzeczywistości koszt produkcji w przedsiębiorstwie ka- pitalistycznym jest wyższy od kosztu pracy uprzedmiotowio- nej i płacy roboczej. Do kosztów bezpośrednio ponoszonych przez przedsiębiorstwo kapitalistyczne należy doliczyć podat- ki komunalne i państwowe oraz inne .opłaty, procent od wy- pożyczonego kapitału, koszty związane z kupnem lub dzierża- wieniem działki ziemi oraz koszty ubezpieczeń. Koszty pro- dukcji kapitalisty równają się zatem: KWb = c+v+d, gdzie: KWb =: koszty własne produkcji kapitalisty; d – część kosztów produkcji poza kosztami kapitału stałego i zmienne- go. Kapitalista oblicza nie bezpośrednie koszty własne produk- cji, ale koszty kalkulacyjne. Do kosztów kalkulacyjnych do- licza, jeszcze koszty, których w rzeczywistości nie poniósł, a mianowicie procent od wyłożonego przez siebie kapitału (gdyby kapitał ten ulokował w banku, otrzymałby procent) oraz czynsz dzierżawny”, Stąd: K,,! = c + v + d + l, gdzie: Kk! – koszt kalkulacyjny; l – część kosztów doliczana ‘przez kapitalistę, ale nie ponoszona. Elementy kosztów d i l pokrywa kapitalista z wartości do- datkowej. Jeśli zatem: d+l = a, to K’5t = c+v+am; warunkiem uzyskania przez kapitalistę, zysku jest: a < l. Z punktu widzenia kalkulacji kapitalisty istotne są koszty kalkulacyjne,. gdyż one dopiero pozwalają obliczyć kalkula- cyjny zysk czysty. W dalszej analizte kosztów w celu uproszczenia rozumo- wania posługiwać się będziemy kategorią kosztów kapitalisty c+v. Koszty produkcji c + v dzielą się na: a) koszty amortyzacji; b) koszty materiałowe; c) koszty siły roboczej. Koszty. amor- tyzacji to koszty zużycia kapitału trwałego (budynków, ma- szyn, urządzeń, sprzętu, oprzyrządowania). Amortyzacja to suma kapitału niezbędna do odtworzenia elementów kapitału trwałego po ich zużyciu oraz do utrzymania ich technicznej sprawności w czasie ich użytkowania. [hasła pokrewne: , kawa sklep, Układanie kostki brukowej Warszawa, dmuchańce ]

Tags: , ,

Comments are closed.