W miare rozwoju techniki wzrasta

W miarę rozwoju techniki wzrasta rola kapitału trwałego, którego ‘obrót jest względnie wolny. Racjonalizacja działalnoś- ci gospodarczej prowadzi jednak do skrócenia czasu produkcji i czasu cyrkulacji. Najistotniejszy wpływ na przyspieszenie czasu obrotu mają takie czynniki, jak wzrost siły produkcyj- nej pracy, postęp techniczny skracający czas produkcji, roz- wój komunikacji, rozwój informacji. Przedsiębiorstwa kapitalistyczne nie podejmują zazwyczaj inwestycji w tych dziedzinach, w których obrót kapitału jest zbyt długi (np. wielkich prac irygacyjnych). Na wysokość stopy zysku obliczanej w skali rocznej istotny wpływ ma roczna stopa wartości. dodatkowej. O wysokości rocznej stopy wartości. dodatkowej – przy danej stopie war- tości dodatkowej – decyduje wyłącznie szybkość obrotu kapi- tału zmiennego. Załóżmy, że istnieją dwa identyczne co do wielkości kapitały zmienne o identycznej stopie wartości do- datkowej. Kapitał I dokonuje w okresie roku trzech obrotów, a kapitał II sześciu obrotów. W tym przypadku kapitał II wy- tworzy w ciągu roku dwukrotnie większą masę wartości do- datkowej. Wobec tego roczna stopa wartości dodatkowej ka- pitału będzie dwukrotnie wyższa. J ak podkreślano, wytworzona wartość dodatkowa występu- je na rynku w formie zysku, a stopa wartości dodatkowej w formie stopy zysku. Podział wytworzonej masy wartości do- datkowej (masy zysku) między przedsiębiorców kapitalistycz- nych dokonuje się przez konkurencję na rynku. Oczywiście warunki tej konkurencji zmieniają się wraz z rozwojem kapi- talizmu: miejsce wolnej konkurencji, która występowała w stadium przedmónopolistycznym, zajmuje konkurencja mono- polistyczna. Współcześnie istotny wpływ na warunki konku- rencji ma też gospodarcza działalność państwa. Konkurencja działa równocześnie wewnątrz określonej gałęzi produkcji i w ramach całej gospodarki. Konkurują między sobą zarówno przedsiębiorcy wytwarzający określony produkt w jednej gałęzi, jak i przedsiębiorcy działający w handlu, w bankowości itd. [podobne: , szyny prądowe, drzwi wewnętrzne Kraków, projektowanie wnętrz Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.