W dazeniu do osiagniecia tego

W dążeniu do osiągnięcia tego celu nie trzeba, a nawet nie można, zakładać najwyższego poziomu zysku jednostkowego. Monopol ustalając cenę, a tym samym wysokość jedno- stkowego ,zysku, mimo braku konkurentów nie może tego czynić dowolnie. Musi brać pod uwagę co najmniej następu- jące czynniki: istniejącą na rynku i przewidywaną cenową elastyczność popytu na wytwarzane przez niego dobra oraz to, że każde ograniczenie produkcji wynikające z ogranicze- nia popytu doprowadzi do wzrostu . kosztu jednostkowego. Zmniejszenie popytu efektywnego, mimo wysokiego zysku jednostkowego, przy wzroście kosztu jednostkowego może wpłynąć na zmniejszenie masy zysku, której osiąganie jest głównym celem monopolu. Monopol musi też brać pod uwagę istnienie’ na rynku artykułów substytucyjnych. Stopa zysku monopolowego – poza jakimiś wyjątkowymi sytuacjami- jest wyższa od stopy zysku przeciętnego. Podstawą kształto- wania określonego poziomu ceny jest możliwość regulowania przez monopol podaży, a w ślad za tym i popytu. Oczywiście wraz ze zmianami ceny monopolowej, podaży i popytu będzie się zmieniać wielkość jednostkowych całkowitych kosztów przeciętnych. Wiemy, że popyt w określony sposób reaguje na zmiany cen lub dochodów – zgodnie z cenową lub docho- dową elastycznością popytu. Jeśli będziemy abstrahować od dochodowej elastyczności popytÓ, to cena monopolowa może, być tym wyższa, im niższa jest cenowa elastyczność popytu. Oczywiście łaka cena monopolowa, która by ograniczała po- I pyt do minimum, nie zapewniłaby ani odpowiednio wysokiej, maksymalnej, stopy zysku, ani tym bardziej maksymalnej masy zysku. Wynika z tego, że górną granicę ceny monopo- lowej wyznaczają warunki, które zapewniają monopolowi maksymalną masę zysku. Maksymalną masę zysku monopolu określają: 1) wysokość ceny, 2) rozmiary podaży i popytu, 3) wysokość jednostko- wych kosztów przeciętnych. W celu uproszczenia analizy załóżmy, że mamy do czynie- nia z pełnym monopolem, jego moc produkcyjna jest dana i w rozpatrywanym okresie nie ulega zmianie. Poziom tech- niczny i organizacyjny w jego zakładach jest niezmięnny, co sprawia, że koszty produkcji przy określonej jej wielkości nie ulegają zmianie. Przy tych założeniach monopol osiągnie cel, tj. maksymalną masę zysku i stopę zysku, przy cenie mono- pólowej przedstawionej na. rysunku 13. [hasła pokrewne: , konstrukcje stalowe, biuro detektywistyczne, klimatyzacja warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.