Dehydrogenaza.

W dalszym etapie dehydrogenaza (kodehydraza I o grupie czynnej utworzonej przez nukleotyd dwufosfopirydynowy) odbiera 2 atomy wodoru uwodnionemu aldehydowi glicerolowemu, który utlenia się dzięki temu na kwas glicerolowy. Enzym enolaza odłącza z kolei wodę z kwasu glicerolowego, który przechodzi poprzez formę enolową na a-ketokwas — kwas pirogronowy. Karboksylaza, której grupa czynna jest identyczna z fosforanem witaminy BI. Odłącza dwutlenek węgla od kwasu pirogronowego, w ten sposób pojawia się jeden z końcowych produktów fermentacji, mianowicie CO: . Utworzony przez dekarboksylację aldehyd octowy spełnia rolę akceptora wodoru i dołącza przy współudziale kodehydrogenazy wodór odczepiony od uwodnionego aldehydu glicerolowego, redukując się równocześnie na drugi produkt końcowy tej fermentacji — alkohol etylowy. W ten sposób zamyka się cykl przemian fermentacyjnych, aldehyd octowy bowiem powstały przez dekarboksylację kwasu pirogronowego reaguje z aldehydem glicerolowym, przy czym jeden z partnerów cyklu utlenia się, a drugi redukuje, tak jak to zachodzi w układzie oksydoredukcyjnym. Wydajność energetyczna procesu rozkładu cząsteczki cukru na 2 cząsteczki alkoholu etylowego i 2 cząsteczki dwutlenku węgla jest stosunkowo niewielka, co wynika z równania sumarycznego fermentacji alkoholowej. Wynosi ona około 1/30 energii związanej w cukrze. Pozostała ilość energii zostaje dalej zmagazynowana w alkoholu. Jak to już wyżej zaznaczono, w rzeczywistości procesy przebiegają w bardziej skomplikowany sposób, gdyż towarzyszy im stale dołączanie i odłączanie kwasu fosforowego. Procesy te mają wielkie znaczenie, gdyż dzięki nim energia uwalniająca się w czasie rozkładu cukru zostaje związana i zmagazynowana. [podobne: , meble pracowniczne, trener personalny, oczyszczalnia przydomowa ]
[podobne: medical group, lekarze specjaliści wykaz, zol psychiatryczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.