Roczny odpis amorty- zacyjny oblicza

Roczny odpis amorty- zacyjny oblicza się według wzoru: Ar = Mr, n gdzie: AT – roczny odpis amortyzacyjny; Mr – wartość po- czątkowa kapitału trwałego; n – liczba lat użytkowania ka- pitału trwałego. Jeśli odpisy amortyzacyjne i stopa amortyzacji są identycz- ne we wszystkich latach, to mamy do czynienia z liniową me- todą amortyzacji. Jeśli natomiast odpisy amortyzacyjne i sto- pa amortyzacji maleją wraz z upływem lat, mamy do czy- nienia z degresywną metodą amortyzacji. Stosuje się też pro- gresywną metodę amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych do- konuje się i po zamortyzowaniu kapitału trwałego, jeśli ka- pitał ten jest nadal technicznie i ekońomicznie sprawny i funkcjonuje w produkcji. Koszty materiałowe obejmują zużytą wartość surowców, materiałów pomocniczych, paliwa itp. Koszty siły roboczej równają się płacom. Koszty amortyzacji odzwierciedlają zu- życie kapitału trwałego, a koszty surowców i koszty siły ro- boczej równają się wartości kapitału obrotowego. Koszty własne produkcji dzielą się na koszty stałe i koszty zmienne Koszty stale tKs – przy danym potencjale produkcyj- nym, są niezależne od rozmiarów produkcji. Oznacza to, że koszt stały na jednostkę produkcji (Ksj) maleje wraz ze wzrostem rozmiarów produkcji. Koszty stałe to koszty goto-, waści do produkcji; przy danym potencjale produkcyjnym trzeba je ponosić zarówno przy wykorzystaniu potencjału produkcyjnego, jak i wtedy, gdy przedsiębiorstwo nie pro- dukuje. Do kosztów stałych należą m.in.. koszty amortyzacji, konserwacji urządzeń, płace części administracji, odsetki od wypożyczonego kapitału trwałego, ubezpieczenie zakładu. Koszty zmienne (Kz) to koszty siły roboczej, surowców, energii, paliwa transportu towarów i procentu od wypoży- czonego kapitału obrotowego. [podobne: , uprawnienia sep, klimatyzatory przenośne, nagrzewnice powietrza ]

Tags: , ,

Comments are closed.