Posts Tagged ‘Zabudowa balkonów’

W rezultacie tych przemian powstaja

Saturday, February 24th, 2018

W rezultacie tych przemian powstają kolejno: aldehyd glicerolowy, kwas pirogronowy, a z niego po dekarboksylacji — aldehyd octowy (lub aktywny kwas octowy s. 307) i dwutlenek węgla. Natomiast odłączany w trakcie tych reakcji wodór nie zostaje przeniesiony na aldehyd octowy, którego dalsze przekształcanie przebiega inaczej, lecz zostaje spalony — podobnie jak podczas fermentacji octowej — na wodę za pomocą tlenu atmosferycznego, Przeniesienie wodoru na tlen atmosferyczny jest procesem bardzo skomplikowanym. Uczestniczy w nim dehydrogenaza (kodehydrogenaza II — nukleotyd trójfosfopirydynowy), której grupa prostetyczna jest zbudowana bardzo podobnie jak kodehydrogenaza I, czynna w procesie fermentacji alkoholowej. Odłącza ona wodór od substratu i wiąże się z nim luźno, nie wykazuje natomiast zdolności do bezpośredniego reagowania z tlenem, Wskutek tego przekazuje ona wodór na inne e n z y m y p o śr edn iczące, które mają zdolność, jako tzw. s u b stancj e o ksy d ore d u k c y j n e, łatwego i odwracalnego przechodzenia ze stanu utlenienia w stan zredukowania. Tego rodzaju substancjami pośredniczącymi są tzw. „żółte fermenty”, zabarwione żółto w stanie utlenienia, a bezbarwne po przyłączeniu wodoru. Ich grupę prostetyczną stanowi związek typu alloksazyny (ryboflawina; może ona jeszcze występo— wać w połączeniu z kwasem adenilowym; ryc. 271). W innych przypad— kach od dehydrogenaz mogą przejmować wodór fenole i inne jeszcze akceptory. Jednak nawet związany z tym enzymami wodór nie może się bezpośrednio połączyć z tlenem powietrza, poniewaŻ ani wodór, ani tlen nie są jeszcze zdolne do reakcji cząsteczkowej. Ilość wolnego wodoru pojawiającego się przy dehydrogenacji lub przenoszeniu tego pierwiastka można zmierzyć i uzyskać w ten sposób dane o intensywnoścf wiązania lub spalania wodoru W procesach oddechowych. Tzw. pot en c j ał oksy dored u kcyj ny oznaczany symbolem rH jest miarą ciśnienia wodoru (w atm.) w danym układzie. [podobne: , naprawa aparatów cyfrowych, zbiorniki przeciwpożarowe, Zabudowa balkonów ]