Posts Tagged ‘wywóz śmieci’

Poniewaz suma zysku w dluzszym

Monday, February 19th, 2018

Ponieważ suma zysku w dłuższym okresie dąży do zrów- nania się z sumą wytworzonej w tym samym okresie war- tości dodatkowej, dlatego z < m, gdyż c musi być większe od zera. Każdy kapitalista subiektywnie dąży do osiągnięcia możli- wie wysokiej stopy zysku. Obiektywnie zaś zmusza go’ do te- go konkurencja na rynku. Podział wartości dodatkowej Wysokość stopy zysku zależy ód: a) stopnia wyzysku pra- cujących, czyli od wielkości stopy wartości dodatkowej (m); b) wysokości składu organicznego kapitału (c:v) szybkości obrotu kapitału (n) d) sytuacji rynkowej, tj. od popytu i po- daży oraz poziomu ceny rynkowej nabywanych środków pro- dukcji i sprzedawanych wyrobów. Ostatni czynnik, tj. poziom ceny rynkowej, jest elementem wtórnym. Jest oczywiste, że stopa zysku spada w okresie trudności realizacji towarów na rynku, tj. gdy efektywny popyt nie nadąża za podażą. Istnieje odwrotna sytuacja, tj. stopa zysku rośnie w okresie wysokiej koniunktury, gdy po- .daż nie nadąża za popytem na dany towar. W rozważaniach dotyczących wysokości stopy zysku pomijamy czynnik wtór- ny, tj. wpływ sytuacji rynkowej na wysokość stopy zysku. Abstrahując od szybkości obrotu kapitału n, zależność wy- sokości stopy zysku od wymienionych czynników można za- pisać jako: . z= 100. c+v Dzieląc-wzór na stopę zysku przez v otrzymamy: z = v 100, gdzie: m _ stopa wartości dodatkowej m- skład orga- niczny kapitału. Oznaczając skład organiczny kapitału – przez qo, otrzyma- my: z = 100. qo+ l Jeśli włączymy do powyższego wyrażenia szybkość obrotu kapitału n, otrzymamy: mi z = n•lOO. ąo+ 1 Na wzrost stopy zysku wpływają zatem następujące czyn- niki: 1. Wszystkie te czynniki, które powodują wzrost stopy war- tości dodatkowej. Należą do nich m.in.: wzrost intensywności pracy, przedłużanie dnia roboczego, obniżanie płac realnych (m.in. przez zatrudnianie przy tych samych pracach kobiet i młodzieży otrzymujących niższe płace). 2. Wzrost lub spadek składu organicznego kapitału. Wzrost lub spadek składu organicznego kapitału, przy po- zostałych czynnikach nie zmienionych, ,prowadzi do spadku stopy zysku, natomiast spadek składu organicznego kapitału pociąga za sobą wzrost stopy żysku. [hasła pokrewne: , prawo jazdy kat a Lublin, wywóz śmieci, klimatyzacja warszawa ]