Posts Tagged ‘wywoływanie zdjęć’

Koszty zmienne przy danym potencjale

Monday, February 19th, 2018

Koszty zmienne przy danym potencjale produkcyjnym i niezmiennym w zasadzie poziomie technicznym i technologicznym, co równocześnie oznacza w zasadzie brak wzrostu wydajności pracy, inwestycji oraz po- stępu technicznego i brak doskonalenia organizacji produkcji, kształtują się następująco: 1) początkowo koszty zmienne rosną mniej niż proporcjo- nalnie do wzrostu ilości produkcji; 2) po osiągnięciu pewnej granicy (gdy wydajność pracy przy danej technice nie może się zwiększyć) koszty zmienne rosną proporcjonalnie do wzrostu produkcji; 3) jeśli wreszcie wzrost produkcji będzie trwał nadal, to koszty zmienne będą rosły więcej niż proporcjonalnie do wzrostu produkcji. Koszty całkowite (Kc) to suma kosztów stałych i zmiennych. Dzieląc koszty całkowite przez ilość wytworzonego produktu otrzymuje się jednostkowy (przeciętny) koszt wyrobu (Kj). Koszty stałe, zmienne i całkowite można przedstawić jak na rys. 10. Koszt stały jednostkowy produktu (Ksj) maleje wraz ze wzrostem produkcji; natomiast ‘koszt zmienny jednostki pro- duktu. przy wzroście produkcji najpierw maleje, a po osiąg- nięciu pewnego minimum zaczyna wzrastać więcej niż pro- porcjonalnie do wzrostu produkcji. Koszt jednostkowy (prze- ciętny) całkowity (Kcl) jest sumą kosztu jednostkowego stałe- go i zmiennego. Można to zilustrować tak jak na rys. 11. Krzywą jednostkowego kosztu krańcowego w porównaniu do krzywej jednostkowego kosztu całkowitego ‘przedstawia rys. 12. Punkt przecięcia krzywej jednostkowego kosztu krań- cowego i jednostkowego kosztu całkowitego wyznacza naj- niższy koszt produkcji przy przyjęciu założeń statycznego mo- delu przedsiębiorstwa, Gdy będziemy abstrahować od modelu statycznego i uwzględnimy możliwość inwestycji, postępu technicznego, doskonalenia technologii, organizacji produkcji, wzrostu kwa- lifikacji i wydajności pracy, nastąpi zmniejszenie kosztów własnych produkcji, a krzywe kosztów jednostkowych będą miały inny przebieg. [patrz też: , wywoływanie zdjęć, kolektory słoneczne, biuro wirtualne ]