Posts Tagged ‘wynajem busów’

Znaczenie gospodarcze ma równiez maczniak

Tuesday, July 12th, 2016

Znaczenie gospodarcze ma również mączniak rzekomy wywoływany przez Plasmopara viticola na winoroślach, zwany też schorzeniem peronospoxowym; W czasie wilgotnej pogody występuje on epidemicznie na liściach powodując ich opadanie, a owoce zamienia w skórzaste jagody dotknięte suchą zgnilizną. Przez ten grzyb i kilka innych mniej ważnych schorzeń grzybowych niszczeje rocznie około plonu winogron, a następnych 20% niszczą szkodniki. Choroby wywoływane przez grzyby należące do Peronosporaceae można zwalczać z dobrym wynikiem przez Opryskiwanie liści cieczą bordoską (ciecz miedziano-wapienna), wskutek czego zoospory tracą zdoiność kiełkowania. Przy okazji można wspomnieć, że rocznie W Niemczech choroby pasożytnicze i szkodniki niszczą przeciętnie 15% ogólnych zbiorów, co w roku 1928 spowcdowało straty wynoszące 2 miliardy marek. Oomycetales mają rurowatą grzybnię bez ścian poprzecznych, wielojądrową i rozgałęzioną. Przeszły one z życia w wodzie do Życia na lądzie i żyją częściowo jako roztocza, częściowo jako pasożyty. Ich błona komór— kowa daje r e ak c j ę na b łon ni k. Rozmnażanie bezpłciowe Saprolegniaceae, które przeważnie żyją w wodzie, następuje za pomocą zoospor opa trzony ch 2 wiciami umieszczonymi przeważnie bocznie. U Peronosporaceae, które wyszły na ląd, ten typ rozmnażania został zastąpiony przez rozsiewanie całych sporangiów lub konidiów. W rozmnażaniu płciowym panuje wszędzie o o g a m i a. Ruchliwe gamety nigdzie już tu nie powstają; ich funkcję przejmują jądra (3. Jądra te doprowadzane są do jaj za pomocą strz ępek za p ła d n i a j ą cyc h, które wrastają z anterydiów do oogoniów. Również jaja nie u wSzystkich form wyższych są całkowicie wykształcone; zamiast nich w krańcowym przypadku występuje w centralnej części pla zmy oogonium większa ilość jąder ę; po ich zapłodnieniu przez odpowiednią ilość jąder (3 otacza się błoną centralna część oogonium, a więc zapłodnione jądra i część plazrny•, w której one leżą. W ten sposób we wnętrzu oogonium powstaje wielo— jądrowa zygota. U Saprolegniaceae ca ła plazma ulega zużyciu przy wytwarzaniu gamet. U Peronosporaceae natomiast pewna jej część nie bierze udziału w tej funkcji. [więcej w: , wynajem busów, biuro detektywistyczne, felgi stalowe ]

Jesli w wyniku postepu techniki

Tuesday, July 12th, 2016

Jeśli w wyniku postępu techniki i ogólnego rozwoju gospodarki rośnie wy- dajność pracy w gałęziach wytwarzających środki spożycia lub w gałęziach dostarczających materiałów i narzędzi do ich produkcji, to ilość pracy potrzebna do produkcji artykułów konsumowanych przez robotnika obniża się. Obniża się tym samym wartość siły roboczej. Robotnik będzie więc zużywał Tworzenie się wartości dodatkowej mniej pracy na reprodukcję siły roboczej. Jeśli jednocześnie długość dnia roboczego pozostanie bez zmiany, to robotnik bę- dzie więcej pracował dla kapitalisty. W przedsiębiorstwach kapitalistycznych wartość dodatkowa zwiększa się, gdy rośnie wydajność pracy w całej gospodarce, a zwłaszcza w gałęziach wytwarzających środki konsumpcji. Wartość dodatkowa rośnie wtedy jakby automatycznie, bez specjalnych dodatkowych zabiegów poszczególnych kapitali- stów, korzystają oni bowiem z rezultatów postępu nauki i techniki. Wartość dodatkowa powstająca wskutek skrócenia niezbęd- nego czasu pracy i odpowiedniego zwiększenia dodatkowego czcsu pracy nazywa się wartością dodatkową względną. Wzrost wydajności pracy nie jest procesem równomiernym. Przypuśćmy, że w jednym przedsiębiorstwie danej gałęzi przemysłu dzięki zastosowaniu nowych wynalazków podwo- jono wydajność pracy, w porównaniu z wszystkimi pozosta- łymi przedsiębiorstwami wytwarzającymi taki sam towar. Do wytworzenia l sztuki danego towaru w tym przedsiębior- stwie potrzeba o połowę mniej czasu pracy niż czas społecznie niezbędny. Wartości towaru nie wyznacza jednak indywi- dualny czas pracy w tej czy innej fabryce, ale społecznie nie- zbędny czas pracy całej gałęzi danego przemysłu. Dlatego to- wary wytwarzane W owej fabryce przy mniejszym nakładzie pracy niż w pozostałych będą mieć tę samą wartość co wszyst- kie inne pod~ towary i będą sprzedawane na rynku po tej samej cenie. Właściciel fabryki, w której podniesiono wydaj- ność pracy, otrzyma więc dodatkowy zysk, wartość dodatko- wą nadzwyczaj. [hasła pokrewne: , dezynsekcja warszawa, projektowanie wnętrz Kraków, wynajem busów ]