Posts Tagged ‘usługi sprzątania’

Pewien wplyw na wielkosc wartosci

Wednesday, February 14th, 2018

Pewien wpływ na wielkość wartości dodatkowej realizo- wanej przez kapitalistycznego przedsiębiorcę rolnego wywie- ra również odległość przedsiębiorstwa od rynku zbytu. Cena na dany rodzaj produktu w dużych ośrodkach zbytu jest jednakowa, niezależnie od tego, czy wytworzony został na dobrej czy słabej glebie, ale poszczególne przedsiębiorstwa położone są w różnej odległości od tego rynku i dowiezienie . produktów na rynek pociąga za sobą pewne koszty. W mia- rę oddalania się od rynku koszty te rosną. Zatem ceny loco przedsiębiorstwo obniżają się w miarę zwiększania się od- ległości od rynku zbytu. Dzięki działaniu tych dwóch czynników’ przedsiębiorstwa rolne położone w bezpośrednim sąsiedztwie dużych rynków zbytu realizują większą wartość dodatkową. Renta różniczkowa I jest więc nadwyżką wartości dodat- kowej ponad zysk przeciętny, którą osiągają wlaściciele le- pszych ziem i przedsiębiorstw ‘położonych bliżej rynków zby- tu dzięki wyższej wydajności pracy robotników rolnych. Rentę różniczkową l przywłaszcza właściciel ziemi nieza- leżnie od tego, czy sam prowadzi przedsiębiorstwo rolne, czy wydzierżawia swoją ziemię innemu kapitaliście lub dro- bnemu farmerowi. W przypadku dzierżawy ziemi kapitali- styczny dzierżawca przywłaszcza część wytworzonej przez robotników rolnych wartości dodatkowej w formie zysku przeciętnego, a uzyskaną nadwyżkę wartości dodatkowej ponad zysk przeciętny oddaje właścicielowi ziemi w formie czynszu dzierżawnego, którego wysokość. zależy od jakości dzierżawionej ziemi i jej położenia w stosunku do rynku zby- tu, to jest od wielkości renty różniczkowej. Dzierżawca od- daje zatem właścicielowi rentę różniczkową. Pozornie może się wydawać, że źródłem renty różniczko- wej l jest albo sama różnica w urodzajności gleb,. albo od- ległości od rynku zbytu, albo obydwa te czynniki łącznie. Wbrew pozorom jednak renta różniczkowa l nie jest pro- duktem ziemi, lecz produktem pracy robotników rolnych, której wydajność jest różna w różnych warunkach glebo- wych i przy różnym położeniu w stosunku do rynku. [patrz też: , usługi sprzątania, projektowanie wnętrz Kraków, maszyny budowlane ]