Posts Tagged ‘urządzenia gastronomiczne’

Gruszkowate zoospory Saprotegnia maja d

Tuesday, July 12th, 2016

Gruszkowate zoospory Saprotegnia mają d w i e szczytowo umieszczone wici wciągane przez plazmę po przebyciu stadium pływki. Następnie już kuliste i Oto— czone błoną spory rozwijają się na Odpowiednim podłożu w nową roślinę, wytwa— rzająe Strzępkę przy kiełkowaniu. Przy złym odżywianiu mogą też ponownie wy— 83 — Botanika Phucomucetes 515 j ą drze đ, które zespala się z jądrem jajowym. Następnie zapłodnione komórki jajowe przekształcają sie w grubościenne zygoty. Po okresie spoczynkowym kiełkują one (przy czym następuje podział redukcyjny) początkowo w 4-jądrową, potem wielojądrową grzybnię, która zazwyczaj tworzy wkrótce sporangium. Saprolegnia jest obupłciowa; istnieją jednak też rodzaje rozdzielnopłciowe (np. Achtya). peronosporaceae obejmuje grzyby pas oży tn i c ze, które występują przeważnie w wyższych roślinach lądowych. W ten sposób żyje Plasmopara viticola w przestworach międzykomórkowych tkanek liści i owoców winorośli i zapuszcza do żywych komórek krótkie (ryc. 97; 447 D) haustoria [ssawki]. Tam gdzie grzybnia trafia na szparki, wy- gają wielką ilość zoo sp o r a n g i ó w. Sporangia odrywają się w całości i są przenoszone przez wiatr na liście innych roślin, gdzie W kropelkach wody (deszczu, rosy) uwalniają powstałe z podzielonej treściphthora infestans, w zależności od warunków zewnętrznych (wilgotność powietrza!), sporangium może kiełkować w postaci pływek lub strzępki. Natomiast u prymitywniejszego Puthium (częstego na roślinach wodnych, w ziemi i na siewkach roślin lądowych, u których Pythium de Baruanum wywołuje zgorzel korzeni), zoospory zawsze wydostają Się wprost ze sporangium pozostającego jeszcze na roślinie. C h o r oby roś lin wywołane przez Peronosporacece są bardzo liczne i rozpowszechnione na całej ziemi. Phutophtnora infestans (zaraza ziemniaczana) jest niebezpiecznym pasożytem ziemniaków. Grzyb ten wywołuje gnicie pędów ziernniaków i przerzuca się także na bulwy, które kurczą się, tworząc suche, zgniłe, skórzaste mumie. W mokrych latach może on zniszczył więcej niż 20% zbiorów ziemniaczanych (stanowi to w Niemczech stratę około 300 milionów marek; w 1916 r. straty wyniosły tam nawet ponad 1 miliard marek). [hasła pokrewne: , urządzenia gastronomiczne, dmuchańce, kostka granitowa ]

Znaczna jednak czesc tej ziemi

Tuesday, July 12th, 2016

Znaczną jednak część tej ziemi wykupiła później burżuazja, tworząc duże kapitalistyczne przedsiębiorstwa rolne oparte na pracy najemnej. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej rolnictwo rozwijało się ,jako rolnictwo farmerskie, oparte początkowo głównie na pracy farmera i członków jego rodziny. Jednak i ta droga rozwoju kapitalistycznego rolnictwa, zwana drogą amerykańską lub francuską, prowadziła stopniowo do zróżni- cowania się farmerów i tworzenia dużych, kapitalistycznych przedsiębiorstw rolnych opartych na najemnej sile roboczej. Właściciele lepszych i korzystniej położonych ziem oraz po- siadający liczniejsze rodziny stopniowo wykupywali coraz większe obszary ziemi i wypierali słabszych ekonomicznie są- siadów. Kapitalistyczny handel, przemysł, kredyt i system bankowy wprowadzały do walki o ziemię coraz silniejszych partnerów i coraz więcej metod wyzysku drobnych farmerów. Właścicielami ziemi stawali się więc kapitaliści, którzy gro- madzili kapitał nie tylko w rolnictwie, ale również poza nim, wyzyskując drobnych farmerów. W wyniku długotrwałego procesu różnicowania się gospo- darki chłopskiej powstał współcześnie system rolnictwa ka- pitalistycznego, którego podstawę stanowi wielkofarmerska gospodarka rolna oparta na pracy najemnej. Proces wypierania drobnej gospodarki chłopskiej i far- merskiej oraz wzrost dominacji kapitalistycznego systemu produkcji trwają nadal. Jego mechanizm ekonomiczny wy- jaśnia teoria akumulacji i koncentracji kapitału. W krajach kapitalistycznych prywatna własność ziemi wy- stępuje w dwóch formach: jako własność kapitalistyczna i jako własność prywatna drobnych rolników. W tym dru- gim przypadku ziemia nie jest kapitałem, gdyż nie służy jako instrument wyzysku najemnej siły roboczej. Sam chłop właściciel wraz z członkami rodziny pracuje na ziemi na- leżącej do niego, wykorzystuje ją jako środek produkcji w celu utrzymania siebie i rodziny. Zasięg drobnej i średniej własności ziemskiej maleje. Do- minuje i zwiększa się zasięg kapitalistycznej własności ziemi. Kapitalistyczne przedsiębiorstwa rolne dostarczają na rynek większość produktów rolniczych. Dlatego też do uzyskania pełnego obrazu systemu stosunków ekonomicznych w całej gospodarce kapitalisfycznej konieczne jest poznanie procesu tworzenia i podziału wartości dodatkowej w kapitalistycznym przedsiębiorstwie rolnym. [przypisy: , maszyny budowlane, taśma samoprzylepna, urządzenia gastronomiczne ]