Posts Tagged ‘uprawnienia sep’

Roczny odpis amorty- zacyjny oblicza

Tuesday, July 12th, 2016

Roczny odpis amorty- zacyjny oblicza się według wzoru: Ar = Mr, n gdzie: AT – roczny odpis amortyzacyjny; Mr – wartość po- czątkowa kapitału trwałego; n – liczba lat użytkowania ka- pitału trwałego. Jeśli odpisy amortyzacyjne i stopa amortyzacji są identycz- ne we wszystkich latach, to mamy do czynienia z liniową me- todą amortyzacji. Jeśli natomiast odpisy amortyzacyjne i sto- pa amortyzacji maleją wraz z upływem lat, mamy do czy- nienia z degresywną metodą amortyzacji. Stosuje się też pro- gresywną metodę amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych do- konuje się i po zamortyzowaniu kapitału trwałego, jeśli ka- pitał ten jest nadal technicznie i ekońomicznie sprawny i funkcjonuje w produkcji. Koszty materiałowe obejmują zużytą wartość surowców, materiałów pomocniczych, paliwa itp. Koszty siły roboczej równają się płacom. Koszty amortyzacji odzwierciedlają zu- życie kapitału trwałego, a koszty surowców i koszty siły ro- boczej równają się wartości kapitału obrotowego. Koszty własne produkcji dzielą się na koszty stałe i koszty zmienne Koszty stale tKs – przy danym potencjale produkcyj- nym, są niezależne od rozmiarów produkcji. Oznacza to, że koszt stały na jednostkę produkcji (Ksj) maleje wraz ze wzrostem rozmiarów produkcji. Koszty stałe to koszty goto-, waści do produkcji; przy danym potencjale produkcyjnym trzeba je ponosić zarówno przy wykorzystaniu potencjału produkcyjnego, jak i wtedy, gdy przedsiębiorstwo nie pro- dukuje. Do kosztów stałych należą m.in.. koszty amortyzacji, konserwacji urządzeń, płace części administracji, odsetki od wypożyczonego kapitału trwałego, ubezpieczenie zakładu. Koszty zmienne (Kz) to koszty siły roboczej, surowców, energii, paliwa transportu towarów i procentu od wypoży- czonego kapitału obrotowego. [podobne: , uprawnienia sep, klimatyzatory przenośne, nagrzewnice powietrza ]

Wklady do banku i kapital

Tuesday, July 12th, 2016

Wkłady do banku i kapitał pieniężny bankiera składają się na tzw. wkłady pierwotne, Z wkładów tych, zgodnie. z obowiązującymi ogól- nie przepisami, bank musi w gotówce zachować: 1) pogotowie kasowe, wynoszące około 30/0 wkładów pierwotnych; 2) rezerwę gotówkową. wynoszącą 10-20% sumy depozytów 15. Decydująca ilość obrotów towarowo-pieniężnych to obroty bezgo- tówkowe, nie wymagające wpłat gotówkowych ze strony banku, w którym jego klienci mają depozyty. Rozrachunków między klientami dokonuje bank przez przelewy z’ kont -na konta dokonywane na ich zlecenie. Przy założeniu, że rezerwa bankowa wynosi 170/0, a pogotowie ka- sowe 30/0, pozostałe 8f1l/0 sumy depozytów’ bank może użyć na udzie- lanie kredytu. Wydawałoby się zatem, że suma rezerwy .gotówkowej w banku i udzielonego kredytu musi być równa sumie wkładów pier- wotnych. W rzeczywistości jest. inaczej: suma udzielonego kredytu Kredyt przez dyskonto otrzymuje się w następujący sposób: po- siadacz weksla żyruje go jako współzobowiązany i składa go pod za- staw kredytu otrzymanego w banku. Wysokość rezerwy określana jest ustawowo. Zarówno pogotowie kasowe, jak i rezerwa gotówkowa są zabezpieczeniem dla bieżących wypłat’ właścicielom depozytów bankowych. Podział wartości dodatkowej krótkoterminowego jest wyższa od sumy wkładów pierwotnych. Jest to możliwe, gdyż: 1) kredyt zaciągany w banku albo w ogóle nie jest podejmowany w gotówce, albo gotówka stanowi tylko jego część; dlatęgo po ,udzie- leniu kredytu gotówka pozostaje nadal (w całości lub częściowo) w banku; powstaje w ten sposób depozyt pochodny w banku kredytu- jącym; 2) w oparciu’ o depozyt pochodny bank może ponownie udzielać kre- dytu na tych samych zasadach jak w oparciu o depozyt Pierwotny,. (tzn. pomniejszony o tę część kredytu, która została pobrana gotówką, oraz o rezerwę gotówkową obliczoną w stosunku do depozytu pochod- nego); kolejno może powstać drugi, trzeci itd. depozyt pochodny. Widzimy więc, że banki udzielają kredytów nie tylko w oparciu kredytu O wkłady pierwotne, lecz i o wkłady wtórne. [patrz też: , gabloty aluminiowe, kurs prawa jazdy Lublin, uprawnienia sep ]