Posts Tagged ‘uprawnienia sep’

Roczny odpis amortyzacyjny.

Tuesday, July 17th, 2018

Roczny odpis amortyzacyjny oblicza się według wzoru: Ar = Mr, n gdzie: AT – roczny odpis amortyzacyjny; Mr – wartość początkowa kapitału trwałego; n – liczba lat użytkowania kapitału trwałego. Jeśli odpisy amortyzacyjne i stopa amortyzacji są identyczne we wszystkich latach, to mamy do czynienia z liniową metodą amortyzacji. Jeśli natomiast odpisy amortyzacyjne i stopa amortyzacji maleją wraz z upływem lat, mamy do czynienia z degresywną metodą amortyzacji. Stosuje się też progresywną metodę amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się i po zamortyzowaniu kapitału trwałego, jeśli kapitał ten jest nadal technicznie i ekonomicznie sprawny i funkcjonuje w produkcji.  Koszty materiałowe obejmują zużytą wartość surowców, materiałów pomocniczych, paliwa itp. Koszty siły roboczej równają się płacom. Koszty amortyzacji odzwierciedlają zużycie kapitału trwałego, a koszty surowców i koszty siły roboczej równają się wartości kapitału obrotowego. Koszty własne produkcji dzielą się na koszty stałe i koszty zmienne Koszty stale tKs – przy danym potencjale produkcyjnym, są niezależne od rozmiarów produkcji. Oznacza to, że koszt stały na jednostkę produkcji (Ksj) maleje wraz ze wzrostem rozmiarów produkcji. Koszty stałe to koszty gotowości do produkcji; przy danym potencjale produkcyjnym trzeba je ponosić zarówno przy wykorzystaniu potencjału produkcyjnego, jak i wtedy, gdy przedsiębiorstwo nie produkuje. Do kosztów stałych należą m.in.. koszty amortyzacji, konserwacji urządzeń, płace części administracji, odsetki od wypożyczonego kapitału trwałego, ubezpieczenie zakładu. Koszty zmienne (Kz) to koszty siły roboczej, surowców, energii, paliwa transportu towarów i procentu od wypożyczonego kapitału obrotowego. [podobne: , uprawnienia sep, klimatyzatory przenośne, nagrzewnice powietrza ]

Wkłady do banku i kapitał.

Sunday, July 15th, 2018

Wkłady do banku i kapitał pieniężny bankiera składają się na tzw. wkłady pierwotne. Z wkładów tych, zgodnie z obowiązującymi ogólnie przepisami, bank musi w gotówce zachować: 1) pogotowie kasowe, wynoszące około 30/0 wkładów pierwotnych; 2) rezerwę gotówkową, wynoszącą 10-20% sumy depozytów. Decydująca ilość obrotów towarowo-pieniężnych to obroty bezgotówkowe, nie wymagające wpłat gotówkowych ze strony banku, w którym jego klienci mają depozyty. Rozrachunków między klientami dokonuje bank przez przelewy z kont -na konta dokonywane na ich zlecenie. Przy założeniu, że rezerwa bankowa wynosi 170/0, a pogotowie kasowe 30/0, pozostałe 8f1l/0 sumy depozytów bank może użyć na udzielanie kredytu. Wydawałoby się zatem, że suma rezerwy gotówkowej w banku i udzielonego kredytu musi być równa sumie wkładów pierwotnych. W rzeczywistości jest inaczej: suma udzielonego kredytu. Kredyt przez dyskonto otrzymuje się w następujący sposób: posiadacz weksla żyruje go jako współzobowiązany i składa go pod zastaw kredytu otrzymanego w banku. Wysokość rezerwy określana jest ustawowo. Zarówno pogotowie kasowe, jak i rezerwa gotówkowa są zabezpieczeniem dla bieżących wypłat właścicielom depozytów bankowych. Podział wartości dodatkowej krótkoterminowego jest wyższa od sumy wkładów pierwotnych. Jest to możliwe, gdyż: 1) kredyt zaciągany w banku albo w ogóle nie jest podejmowany w gotówce, albo gotówka stanowi tylko jego część; dlatego po udzieleniu kredytu gotówka pozostaje nadal (w całości lub częściowo) w banku; powstaje w ten sposób depozyt pochodny w banku kredytującym; 2) w oparciu o depozyt pochodny bank może ponownie udzielać kredytu na tych samych zasadach jak w oparciu o depozyt pierwotny, (tzn. pomniejszony o tę część kredytu, która została pobrana gotówką, oraz o rezerwę gotówkową obliczoną w stosunku do depozytu pochodnego); kolejno może powstać drugi, trzeci itd. depozyt pochodny. Widzimy więc, że banki udzielają kredytów nie tylko w oparciu kredytu o wkłady pierwotne, lecz i o wkłady wtórne. [patrz też: , gabloty aluminiowe, kurs prawa jazdy Lublin, uprawnienia sep ]

Cena monopolowa i zysk monopolowy.

Friday, July 13th, 2018

Poza kilkoma bezwartościowymi stwierdzeniami, np. że cena ustali się w punkcie największego zysku, teoria ceny monopolistycznej przekształca się natychmiast w katalog specjalnych wypadków, z których każdy znajduje odrębne rozwiązanie. Cena monopolowa i zysk monopolowy. Cena monopolowa jest specyficzną ceną równowagi prowadzącą do braku pełnej ekwiwalentności wymiany. Zysk monopolowy oznacza więc nowy sposób podziału wartości dodatkowej i produktu dodatkowego wytwarzanego przez drobnych producentów oraz dodatkowy wyzysk pracujących zarówno jako producentów, jak i jako konsumentów. Zysk monopolowy powstaje przez: a) wyzysk siły roboczej zatrudnionej przez monopol, czyli zawłaszczanie całej wytworzonej w monopolu wartości dodatkowej, w tym, w sposób względnie trwały, również wartości dodatkowej nadzwyczajnej – zysku nadzwyczajnego; b). wyzysk siły roboczej poza monopolem, tj. w przedsiębiorstwach nie zmonopolizowanych; oznacza to redystrybucję wartości dodatkowej na korzyść monopolu; c) zawłaszczanie produktu dodatkowego wytwarzanego przez drobnych producentów; d) przechwytywanie – dzięki cenom monopolowym – części dochodów konsumentów e) przechwytywanie części wartości dodatkowej przedsiębiorstw nie zmonopolizowanych. W kapitalizmie wolnokonkurencyjnym prawo wartości w sposób żywiołowy pobudzało postęp techniczny. Warunkiem zastępowania siły roboczej maszyną było to, aby koszt maszyny był niższy od kosztu siły roboczej. We współczesnej wysoko rozwiniętej gospodarce warunek zastosowania nowej techniki pozostał w zasadzie bez zmiany, tj. cena nowej techniki musi być niższa od sumy kosztów: zastąpione przez nią siły roboczej, kosztów deprecjacji starych urządzeń oraz kosztów p0niesionych na skutek unieruchomienia przedsiębiorstwa w celu dokonania jego modernizacji. W kapitalizmie wolnokonkurencyjnym, koszt deprecjacji starych urządzeń oraz koszty ponoszone na skutek unieruchamiania przedsiębiorstw celem ich modernizacji były zjawiskiem peryferyjnym. Współcześnie, ponieważ urządzenia zużywają się ekonomicznie na ogół wcześniej niż fizycznie, koszty te nabierają istotnego znaczenia. [podobne: , serwis niszczarek, uprawnienia sep, wózki dziecięce ]