Posts Tagged ‘Układanie kostki brukowej Warszawa’

Placa robocza wystepuje w róznorodnych

Tuesday, July 12th, 2016

Płaca robocza występuje w różnorodnych formach zmie- niających się zależnie od stopnia rozwoju gospodarczego, na- silenia walki klasowej, reformatorskich tendencji we współ- czesnym kapitalizmie, czy wreszcie zależnie od gałęzi gospo- darki lub tradycji narodowych, Zawsze jednak istota płacy pozostaje ta sama, jest ona zawsze ceną siły roboczej. Wszystkie stosowane systemy płacy roboczej. dają się sprowadzić do dwóch podstawowych: 1) płacy za czas pracy, 2) płacy akordowej. Płaca za czas ma dla przedsiębiorcy tę wadę, że nie stwarza do- statecznych bodźców do zwiększania intensywności i wydajności pra- cy. Przedsiębiorca chcąc zachęclć robotnika do wydajniejszej pracy może zastosować akordowy system płac, czyli opłatę za sztukę wy- tworzonego towaru. Ta forma płacy ma zachęcić robotnika do zwięk- szenia produkcji i wytworzenia większej war tości dodatkowej. Akor- dowa forma płacy roboczej stwarza pozory, jakoby. wysokość zarobku robotnika zależała wyłącznie od jego. zdolności, szybkości pracy i kwa- lifikacji, słowem – od niego samego. W rzeczywistości jednak płaca od sztuki jest tylko przekształconą formą płacy za czas, wysokość jej określa tak samo. cel(a siły robo- czej. Wprawdzie robotnik otrzyma tym więcej pieniędzy, im więcej wykona jednostek danego towaru i dlatego może się wydawac, że wy- sokość zarobku zależy od robotnika, od Ilości i jakości jego, pracy. Jednakże podstawą ustalenia stawki akordowe] jest ilość •to.warów wytworzonych przez robotnika w ciągu jednej godziny pracy. Współ- czesny postęp techniczny w kapitalizmie i nowoczesna organizacja pra- cy powodują ogranlczenie stosowania akordowego systemu plac. PODZIAŁ W ARTOSCI DODATKOWEJ Formy zysku W kapitalizmie wolnokonkurencyjnym kapitaliści przemy- słowi, handlowi, bankierzy i właściciele ziemscy zajmowali się wyspecjalizowaną działalnością gospodarczą. Ich kapitały by- ły zaangażowane w przemyśle, w handlu, w bankach lub w kapitalistycznym rolnictwie. [patrz też: , obieg dokumentów, hydraulika przemysłowa, Układanie kostki brukowej Warszawa ]

W rzeczywistosci koszt produkcji w

Tuesday, July 12th, 2016

W rzeczywistości koszt produkcji w przedsiębiorstwie ka- pitalistycznym jest wyższy od kosztu pracy uprzedmiotowio- nej i płacy roboczej. Do kosztów bezpośrednio ponoszonych przez przedsiębiorstwo kapitalistyczne należy doliczyć podat- ki komunalne i państwowe oraz inne .opłaty, procent od wy- pożyczonego kapitału, koszty związane z kupnem lub dzierża- wieniem działki ziemi oraz koszty ubezpieczeń. Koszty pro- dukcji kapitalisty równają się zatem: KWb = c+v+d, gdzie: KWb =: koszty własne produkcji kapitalisty; d – część kosztów produkcji poza kosztami kapitału stałego i zmienne- go. Kapitalista oblicza nie bezpośrednie koszty własne produk- cji, ale koszty kalkulacyjne. Do kosztów kalkulacyjnych do- licza, jeszcze koszty, których w rzeczywistości nie poniósł, a mianowicie procent od wyłożonego przez siebie kapitału (gdyby kapitał ten ulokował w banku, otrzymałby procent) oraz czynsz dzierżawny”, Stąd: K,,! = c + v + d + l, gdzie: Kk! – koszt kalkulacyjny; l – część kosztów doliczana ‘przez kapitalistę, ale nie ponoszona. Elementy kosztów d i l pokrywa kapitalista z wartości do- datkowej. Jeśli zatem: d+l = a, to K’5t = c+v+am; warunkiem uzyskania przez kapitalistę, zysku jest: a < l. Z punktu widzenia kalkulacji kapitalisty istotne są koszty kalkulacyjne,. gdyż one dopiero pozwalają obliczyć kalkula- cyjny zysk czysty. W dalszej analizte kosztów w celu uproszczenia rozumo- wania posługiwać się będziemy kategorią kosztów kapitalisty c+v. Koszty produkcji c + v dzielą się na: a) koszty amortyzacji; b) koszty materiałowe; c) koszty siły roboczej. Koszty. amor- tyzacji to koszty zużycia kapitału trwałego (budynków, ma- szyn, urządzeń, sprzętu, oprzyrządowania). Amortyzacja to suma kapitału niezbędna do odtworzenia elementów kapitału trwałego po ich zużyciu oraz do utrzymania ich technicznej sprawności w czasie ich użytkowania. [hasła pokrewne: , kawa sklep, Układanie kostki brukowej Warszawa, dmuchańce ]