Posts Tagged ‘Układanie kostki brukowej Warszawa’

Płaca robocza.

Wednesday, July 18th, 2018

Płaca robocza występuje w różnorodnych formach zmieniających się zależnie od stopnia rozwoju gospodarczego, nasilenia walki klasowej, reformatorskich tendencji we współczesnym kapitalizmie, czy wreszcie zależnie od gałęzi gospodarki lub tradycji narodowych, Zawsze jednak istota płacy pozostaje ta sama, jest ona zawsze ceną siły roboczej. Wszystkie stosowane systemy płacy roboczej dają się sprowadzić do dwóch podstawowych: 1) płacy za czas pracy, 2) płacy akordowej. Płaca za czas ma dla przedsiębiorcy tę wadę, że nie stwarza dostatecznych bodźców do zwiększania intensywności i wydajności pracy. Przedsiębiorca chcąc zachęcić robotnika do wydajniejszej pracy może zastosować akordowy system płac, czyli opłatę za sztukę wytworzonego towaru. Ta forma płacy ma zachęcić robotnika do zwiększenia produkcji i wytworzenia większej wartości dodatkowej. Akordowa forma płacy roboczej stwarza pozory, jakoby wysokość zarobku robotnika zależała wyłącznie od jego zdolności, szybkości pracy i kwalifikacji, słowem – od niego samego. W rzeczywistości jednak płaca od sztuki jest tylko przekształconą formą płacy za czas, wysokość jej określa tak samo cel siły roboczej. Wprawdzie robotnik otrzyma tym więcej pieniędzy, im więcej wykona jednostek danego towaru i dlatego może się wydawać, że wysokość zarobku zależy od robotnika, od ilości i jakości jego pracy. Jednakże podstawą ustalenia stawki akordowej jest ilość towarów wytworzonych przez robotnika w ciągu jednej godziny pracy. Współczesny postęp techniczny w kapitalizmie i nowoczesna organizacja pracy powodują ograniczenie stosowania akordowego systemu płac. PODZIAŁ WARTOŚCI DODATKOWEJ. Formy zysku w kapitalizmie wolnokonkurencyjnym kapitaliści przemysłowi, handlowi, bankierzy i właściciele ziemscy zajmowali się wyspecjalizowaną działalnością gospodarczą. Ich kapitały były zaangażowane w przemyśle, w handlu, w bankach lub w kapitalistycznym rolnictwie. [patrz też: , obieg dokumentów, hydraulika przemysłowa, Układanie kostki brukowej Warszawa ]

Koszt produkcji w przedsiębiorstwie kapitalistycznym.

Wednesday, July 18th, 2018

W rzeczywistości koszt produkcji w przedsiębiorstwie kapitalistycznym jest wyższy od kosztu pracy uprzedmiotowionej i płacy roboczej. Do kosztów bezpośrednio ponoszonych przez przedsiębiorstwo kapitalistyczne należy doliczyć podatki komunalne i państwowe oraz inne opłaty, procent od wypożyczonego kapitału, koszty związane z kupnem lub dzierżawieniem działki ziemi oraz koszty ubezpieczeń. Koszty produkcji kapitalisty równają się zatem: KWb = c+v+d, gdzie: KWb =: koszty własne produkcji kapitalisty; d – część kosztów produkcji poza kosztami kapitału stałego i zmiennego. Kapitalista oblicza nie bezpośrednie koszty własne produkcji, ale koszty kalkulacyjne. Do kosztów kalkulacyjnych dolicza, jeszcze koszty, których w rzeczywistości nie poniósł, a mianowicie procent od wyłożonego przez siebie kapitału (gdyby kapitał ten ulokował w banku, otrzymałby procent) oraz czynsz dzierżawny”, Stąd: K,,! = c + v + d + l, gdzie: Kk! – koszt kalkulacyjny; l – część kosztów doliczana przez kapitalistę, ale nie ponoszona. Elementy kosztów d i l pokrywa kapitalista z wartości dodatkowej. Jeśli zatem: d+l = a, to K’5t = c+v+am; warunkiem uzyskania przez kapitalistę, zysku jest: a < l. Z punktu widzenia kalkulacji kapitalisty istotne są koszty kalkulacyjne, gdyż one dopiero pozwalają obliczyć kalkulacyjny zysk czysty. W dalszej analizie kosztów w celu uproszczenia rozumowania posługiwać się będziemy kategorią kosztów kapitalisty c+v. Koszty produkcji c + v dzielą się na: a) koszty amortyzacji; b) koszty materiałowe; c) koszty siły roboczej. Koszty amortyzacji to koszty zużycia kapitału trwałego (budynków, maszyn, urządzeń, sprzętu, oprzyrządowania). Amortyzacja to suma kapitału niezbędna do odtworzenia elementów kapitału trwałego po ich zużyciu oraz do utrzymania ich technicznej sprawności w czasie ich użytkowania. [hasła pokrewne: , kawa sklep, Układanie kostki brukowej Warszawa, dmuchańce ]