Posts Tagged ‘trener personalny’

W dalszym etapie dehydrogenaza (kodehydraza

Sunday, February 25th, 2018

W dalszym etapie dehydrogenaza (kodehydraza I o grupie czynnej utworzonej przez nukleotyd dwufosfopirydynowy, ryc. 271 s. 305) odbiera 2 atomy wodoru uwodnionemu aldehydowi glicerolowemu, który utlenia się dzięki temu na kW a s gli cer o Iowy. Enzym enolaza odłącza z kolei wodę z kwasu glicerolcwego, który przechodzi poprzez formę enolcwą na a-ketckwas — k w as pi r o g r on o wy. Karboksylaza, której grupa czynna jest identyczna z fosforanem witaminu BI , Odłącza dwutlenek węgla od kwasu pirogronowego, W ten sposób pojawia Się jeden z końcowych produktów fermentacji, mianowicie CO: . Utworzony przez dekarboksylację aldehyd octowy spełnia rolę akceptora wodoru i dołącza przy współudziale kodehydrogenazy wodór Odczepiony od uwodnionego aldehydu glicerolowego, redukując sie równocześnie na drugi produkt końcowy tej fermentacji — alkoh o I e ty Iowy. W ten sposób zamyka się cykl przemian fermentacyjnych, aldehyd octowy bowiem powstały przez dekarboksy lację kwasu pirogronowego reaguje z aldehydem glicerolowym, przy czym jeden z partnerów cyklu utlenia się, a drugi redukuje, tak jak to zachodzi w układzie oksydoredukcyjnym. Wydajność energetyczna procesu rozkładu cząsteczki cukru na 2 cząsteczki alkoholu etylowego i 2 cząsteczki dwutlenku węgla jest stosunkowo Niewielka, co wynika z równania sumarycznego fermentacji alkoholowej (s. 298). Wynosi ona około 1/30 energii związanej w cukrze. Pozostała ilość energii zostaje dalej zmagazynowana w alkoholu. Jak to już wyżej zaznaczono, w rzeczywistości procesy przebiegają W bardziej skomplikowany sposób, gdyż towarzyszy im stale dołączanie i odłączanie kw as u f os foro we go. Procesy te mają wielkie znaczenie, gdyż dzięki nim energia uwalniająca się w czasie rozkładu cukru zostaje związana i zmagazynowana. [podobne: , meble pracowniczne, trener personalny, oczyszczalnia przydomowa ]