Posts Tagged ‘taśma samoprzylepna’

Znaczna jednak czesc tej ziemi

Wednesday, February 14th, 2018

Znaczną jednak część tej ziemi wykupiła później burżuazja, tworząc duże kapitalistyczne przedsiębiorstwa rolne oparte na pracy najemnej. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej rolnictwo rozwijało się ,jako rolnictwo farmerskie, oparte początkowo głównie na pracy farmera i członków jego rodziny. Jednak i ta droga rozwoju kapitalistycznego rolnictwa, zwana drogą amerykańską lub francuską, prowadziła stopniowo do zróżni- cowania się farmerów i tworzenia dużych, kapitalistycznych przedsiębiorstw rolnych opartych na najemnej sile roboczej. Właściciele lepszych i korzystniej położonych ziem oraz po- siadający liczniejsze rodziny stopniowo wykupywali coraz większe obszary ziemi i wypierali słabszych ekonomicznie są- siadów. Kapitalistyczny handel, przemysł, kredyt i system bankowy wprowadzały do walki o ziemię coraz silniejszych partnerów i coraz więcej metod wyzysku drobnych farmerów. Właścicielami ziemi stawali się więc kapitaliści, którzy gro- madzili kapitał nie tylko w rolnictwie, ale również poza nim, wyzyskując drobnych farmerów. W wyniku długotrwałego procesu różnicowania się gospo- darki chłopskiej powstał współcześnie system rolnictwa ka- pitalistycznego, którego podstawę stanowi wielkofarmerska gospodarka rolna oparta na pracy najemnej. Proces wypierania drobnej gospodarki chłopskiej i far- merskiej oraz wzrost dominacji kapitalistycznego systemu produkcji trwają nadal. Jego mechanizm ekonomiczny wy- jaśnia teoria akumulacji i koncentracji kapitału. W krajach kapitalistycznych prywatna własność ziemi wy- stępuje w dwóch formach: jako własność kapitalistyczna i jako własność prywatna drobnych rolników. W tym dru- gim przypadku ziemia nie jest kapitałem, gdyż nie służy jako instrument wyzysku najemnej siły roboczej. Sam chłop właściciel wraz z członkami rodziny pracuje na ziemi na- leżącej do niego, wykorzystuje ją jako środek produkcji w celu utrzymania siebie i rodziny. Zasięg drobnej i średniej własności ziemskiej maleje. Do- minuje i zwiększa się zasięg kapitalistycznej własności ziemi. Kapitalistyczne przedsiębiorstwa rolne dostarczają na rynek większość produktów rolniczych. Dlatego też do uzyskania pełnego obrazu systemu stosunków ekonomicznych w całej gospodarce kapitalisfycznej konieczne jest poznanie procesu tworzenia i podziału wartości dodatkowej w kapitalistycznym przedsiębiorstwie rolnym. [przypisy: , maszyny budowlane, taśma samoprzylepna, urządzenia gastronomiczne ]