Posts Tagged ‘tanie odbitki’

Utlenienie.

Tuesday, July 24th, 2018

Z chemicznego punktu widzenia przez utlenienie rozumiemy nie tylko łączenie się danego związku z tlenem, lecz również zubożenie go w wodór. Gdy np. zostaje utleniony tlenem atmosferycznym w myśl równania: 2H2S + 02 2S + 4-21120, wówczas mówimy o utlenieniu siarki, choć w istocie oddaje ona jedynie wodór tlenowi. Utlenienie kwasu bursztynowego na kwas fumarowy polega tylko na odłączeniu od niego atomów wodoru: COOH. CH2 • COOH COOH. CH — CH • COOH + 2H. Wreszcie utlenianiem nazywamy oddawanie elektronów, wskutek czego dany związek zwiększa swój ładunek dodatni. Zjawisko to występuje szczególnie często przy zmianie wartościowości metali ciężkich, zwłaszcza żelaza: Fe++ — e Fe+++ . Według teorii oddychania przedstawionej przez Wielanda, istotą procesów oddechowych (nawet wówczas, gdy towarzyszy im pobieranie tlenu) jest odłączanie wodoru z substratu oddechowego — w większości przypadków cukru — przy współudziale specyficznych enzymów z grupy dehydrogenaz. Podczas właściwego oddychania tlenowego wodór ten zostaje następnie połączony z tlenem: „spalony” na wodę. Proces ten stanowi główne źródło energii wyzwalanej podczas tego typu oddychania. Może on jednak zostać przeniesiony i związany przez inne związki, pełniące role tzw. akceptorów. Typy oddychania, które mogą odbywać się bez dostępu tlenu, nazywamy fermentacjami. Wydajność energetyczna fermentacji nie jest tak wysoka jak oddychania tlenowego, zaspokaja jednak potrzeby energetyczne organizmu wywołującego fermentacje, zwłaszcza gdy mała wydajność energetyczna zostanie skompensowana szybszym zużywaniem substratu oddechowego. W wielu procesach fermentacyjnych wodór, wchodzący w skład cząsteczki substratu, nie zostaje całkowicie odłączony. Końcowym produktem oddychania tego rodzaju nie są oczywiście dwutlenek węgla i woda, lecz dwutlenek węgla i inny jakiś związek, np. alkohol etylowy, pojawiający się jako końcowy produkt fermentacji alkoholowej. [przypisy: , tanie odbitki, Atlantic zegarki, implanty zębów ]

Wartość dodatkowa bezwzględna.

Thursday, July 19th, 2018

Masa wartości dodatkowej zawłaszczana przez kapitalistę jest zależna od liczby robotników zatrudnionych w produkcji. Stopień wyzysku robotnika znajduje wyraz w stopie wartości dodatkowej. Stopą wartości dodatkowej nazywamy stosunek wartości dodatkowej m do kapitału zmiennego v (wartości zakupionej siły roboczej) wyrażony w procentach: m = m.100. Wartość siły roboczej, a więc suma, którą wydatkował na nią kapitalista, zostaje odtworzona w niezbędnym czasie pracy. Wartość dodatkową natomiast wytwarza robotnik w dodatkowym czasie pracy. Stosunek wyraża zatem także stosunek pracy dodatkowej do pracy niezbędnej: m praca dodatkowa v praca niezbędna. Wartość dodatkowa może być powiększana w dwojaki sposób. Pierwszy to przedłużenie dnia roboczego. Jeżeli dzień roboczy zostanie przedłużony np. z 8 do 10 godzin, to czas dodatkowy zwiększy się o 2 godziny, zwiększy się tym samym i wartość dodatkowa. Wartość dodatkowa uzyskana dzięki przedłużeniu dnia roboczego nazywa się wartością dodatkową bezwzględną. Taki sam rezultat otrzyma kapitalista przez zwiększenie intensywności pracy. Prowadzi ono do wytworzenia większej wartości w jednostce czasu, a wartość siły roboczej pozostaje bez zmiany .W początkach rozwoju kapitalizmu kapitaliści starali się przedłużać czas pracy robotników, lecz klasa robotnicza w miarę wzrostu swojej siły zaczęła walczyć o skrócenie dnia roboczego i państwo zmuszone zostało do ustawowego ograniczania długości dnia pracy. Zamiast przedłużać czas pracy, kapitaliści starają się zwiększać, jej intensywność i w ten sposób osiągnąć ten sam cel – zwiększenie wartości dodatkowej bezwzględnej. Drugi sposób zwiększania stopnia wyzysku robotników najemnych polega na zwiększaniu wartości dodatkowej w wyniku skrócenia niezbędnego czasu pracy. Niezbędny czas pracy zmniejsza się w miarę obniżania się wartości siły roboczej, którą jak wiemy – określa ilość pracy niezbędnej do wytworzenia środków utrzymania robotnika. [podobne: , podesty ruchome, tanie odbitki, elewacje drewniane ]

Renta różniczkowa.

Thursday, July 12th, 2018

Różnice w urodzajności gleb i odległości są jedynie warunkami, przy istnieniu których wkład pracy robotników daje różne efekty. Źródłem wszelkiej renty gruntowej jest dodatkowy czas pracy najemnych robotników rolnych. Źródłem zaś renty różniczkowej jest fakt, że wydajność pracy, a ściśle – siła produkcyjna pracy – wyższa jest na działkach ziemi żyźniejszej czy położonych bliżej rynku. Renta gruntową w rolnictwie kapitalistycznym. Renta różniczkowa. Zwiększenie produkcji rolniczej w skali światowej może się odbywać dwiema drogami. W krajach o mniejszej gęstości zaludnienia i posiadających zapasy ziemi, która przy pewnych nakładach może być jeszcze wzięta pod uprawę, możliwe jest zwiększenie produkcji żywności przez rozszerzenie obszarów uprawnych. Jest to ekstensywna droga zwiększania produkcji rolniczej. Na tej drodze rozwijał się kapitalistyczny system rolnictwa głównie w Stanach Zjednoczonych do początku XX w. W poważnym stopniu stosuje się tę metodę w Australii, Kanadzie i w wielu krajach Ameryki Południowej. W krajach o dużej gęstości zaludnienia prawie całość ziemi nadającej się do rolniczego użytkowania została już zagospodarowana. W tej sytuacji jedyną drogą prowadzącą do zwiększenia produkcji rolniczej jest zwiększanie nakładów środków produkcji w już zagospodarowanych obszarach. Metoda zwiększania nakładów kapitału w rolnictwie, prowadząca do wzrostu ich natężenia na znajdujących się już w uprawie obszarach nazwana została intensywną drogą rozwoju, lub intensyfikacją rolnictwa. Miarą poziomu intensywności rolnictwa jest wysokość nakładów środków produkcji i żywej siły roboczej na jednostkę powierzchni użytków rolnych. Dodatkowe nakłady kapitału na tę samą działkę ziemi w postaci urządzeń odwadniających lub nawadniających, nawozów sztucznych, wapna; środków ochrony roślin, wysokiej jakości nasion roślin uprawnych, maszyn, zwierząt hodowlanych, pasz treściwych itp. wzmagają naturalną siłę urodzajności ziemi i w wyniku zwiększają plony roślin oraz wydajność zwierząt, a jednocześnie podnoszą wydajność pracy robotników zatrudnionych w przedsiębiorstwie rolniczym. [hasła pokrewne: , tanie odbitki, tablice informacyjne, blaty granitowe ]