Posts Tagged ‘tanie odbitki’

Z chemicznego punktu widzenia przez

Tuesday, July 12th, 2016

Z chemicznego punktu widzenia przez utlenienie rozumiemy nie tylko łączenie się danego związku z tlenem, lecz również zubożenie go w wodór. Gdy np. zostaje utleniony tlenem atmosferycznym W myśl równania: 2H2S + 02 2S + 4-21120, wówczas mówimy o utlenieniu siarki, choć w istocie oddaje ona jedynie wodór tlenowi. Utlenienie kwasu bursztynowego na kwas fumarowy polega tylko na odłączeniu od niego atomów wodoru: COOH. CH2 • COOH COOH. CH — CH • COOH + 2H. Wreszcie utlenianiem nazywamy oddawanie elektronów, wskutek czego dany związek zwiększa swój ładunek dodatni. Zjawisko to występuje szczególnie często przy zmianie wartościowości metali ciężkich, zwłaszcza żelaza: Fe++ — e Fe+++ (s. 305). Według t e o r i i od d y c han i a przedstawionej przez Wielanda (18), istotą procesów oddechowych (nawet wówczas, gdy towarzyszy im pobieranie tlenu) jest odłączanie wodoru z substratu oddechowego — w większości przypadków cukru — przy współudziale specyficznych enzymów z grupy dehydrogenaz, Podczas właściwego oddychania tlenowego wodór ten zostaje następnie (s. 304) połączony z tlenem: „spalony” na wodę. Proces ten stanowi główne źródło energii wyzwalanej podczas tego typu oddychania. Może on jednak zostać przeniesiony i związany przez inne związki, pełniące role tzw. ak c e pto r ó w. Typy oddychania, które mogą odbywać się bez dostępu tlenu, nazywamy ferm en t a c j a mi. Wydajność energetyczna fermentacji nie jest tak wysoka jak oddychania tlenowego, zaspokaja jednak potrzeby energetyczne organizmu wywołującego fermentacje, zwłaszcza gdy mała wydajność energetyczna zostanie skompensowana szybszym zużywaniem substratu oddecho wego. W wielu procesach fermentacyjnych wodór, wchodzący w skład cząsteczki substratu, nie zostaje całkowicie odłączony, Końcowym pro— duktem oddychania tego rodzaju nie są oczywiście dwutlenek węgla i woda, lecz dwutlenek węgla i inny jakiś związek, np. alkohol etylowy, pojawiający się jako końcowy produkt fermentacji alkoholowej. [przypisy: , tanie odbitki, Atlantic zegarki, implanty zębów ]

Masa wartosci dodatkowej zawlaszczana przez

Tuesday, July 12th, 2016

Masa wartości dodatkowej zawłaszczana przez kapitalistę jest zależna od liczby robotników zatrudnionych w produkcji. Stopień wy- zysku robotnika znajduje wyraz w stopie wartości dodatko- wej. Stopą wartości dodatkowej nazywamy stosunek wartości dodatkowej m do’ kapitału zmiennego v (wartości zakupionej siły roboczej) wyrażony w procentach: m = m.100. Wartość siły roboczej, a więc suma, którą wydatkował na nią kapitalista, zostaje odtworzona w niezbędnym czasie pracy. Wartość dodatkową natomiast wytwarza robotnik w dodat- kowym czasie pracy. Stosunek wyraża zatem także sto- sunek pracy dodatkowej do pracy niezbędnej: m praca dodatkowa v praca niezbędna Wartość dodatkowa może być powiększana w dwojaki spo- sób. Pierwszy to przedłużenie dnia roboczego. Jeżeli dzień ro- boczy zostanie przedłużony np. z 8 do 10 godzin, to czas do- datkowy zwiększy się o 2 godziny, zwiększy się tym samym i wartość dodatkowej Wartość dodatkowa uzyskana dzięki przedłużeniu dnia roboczego nazywa się wartością dodatkową bezwzględną) Takl sam rezultat otrzyma kapitalista przez zwiększenie intensywności pracy. Prowadzi ono do wytworzenia większej wartości w jednostce czasu, a wartość siły roboczej pozostaje bez zmiany .W początkach rozwoju kapitalizmu kapitaliści starali się przedłużać czas pracy robotników, lecz klasa ro- botnicza w miarę wzrostu swojej siły zaczęła walczyć o skró- cenie dnia roboczego i państwo zmuszone zostało do ustawo- wego ograniczania długości dnia pracy. Zamiast przedłużać czas pracy, kapitaliści starają się zwiększać, jej intensywność i w ten sposób osiągnąć ten sam cel – zwiększenie wartości dODatkowej bezwzględnej. . Drugi sposób zwiększania stopnia wyzysku robotników na- jemnych polega na zwiększaniu wartości dodatkowej w wy- niku skrócenia niezbędnego czasu pra.:0 Niezbędny czas pra- Cy zmniejsza się w miarę obniżania. się wartości siły roboczej, którą jak wiemy – określa ilość pracy niezbędnej do wy- tworzenia środków utrzymania robotnika. [podobne: , podesty ruchome, tanie odbitki, elewacje drewniane ]