Posts Tagged ‘tablice informacyjne’

Oznacza to, iz sa w

Friday, February 16th, 2018

Oznacza to, iż są w sta- nie kredyt kreować, powiększać. Podstawą kredytu są wkłady pier- wotne. Obecnie kredyt jest kreowany przez banki handlowe; jest to rów- nocześnie kreowanie bezgotówkowego pieniądza którego zabezpiecze- niem jest pieniądz papierowy – depozyt w banku. Powiększania kredytu dokonuje ‘się też przez emisję obligacji tl. Mogą je emitować zarówno firmy. prywatne, jak i instytucje publicz- ne, w tym oczywiście i państwo. “Sprzedaż” obligacji na rynku jest równoznaczna z zaciągnięciem kredytu. Opiewają one zawsze na oka- ziciela. W okresie obiegu złota jako pieniądza wpływ państwa na emisję pieniądza był bierny. Od chwili pojawienia się maso- wego obrotu wekslami, ich dyskonta i redyskonta; emisją pie- niądza kredytowego zajmuje się bank centralny – bank emi- syjny. Jako jedyny w danym kraju zajmuje się on emisją banknotów w oparciu o przywilej państwowy. Przez bank centralny państwo reguluje emisję pieniądza papiero- wego, wpływa również na kreację pieniądza bezgotówkowego, okreś- la . politykę dyskontową banku centralnego dzięki temu ma wpływ na politykę dyskontową pozostałych banków, określa obowiązkowe rezerwy bankowe, reguluje tzw. płynności aktywów bankowych, doko- 18 Obligacja to papier wartościowy przynoszący jego właścicielowi z góry określony dochód; jest dokumentem stanowiącym dowód wie- rzytelności. stwierdzającym treść uprawnień właściciela do otrzyma- nia od pożyczkobiorcy w określonym trybie i terminie zwrotu po- życzki (wykup obligacji) oraz określonego dochodu (premie, odsetki). Kapitał handlowy i pożyczkowy dokonuje operacji tzw. otwartego rynku, oraz sprawuje bezpośredni na- dzór nad polityką kredytową. Państwo może wpływać na kreację pieniądza kredytowego, bezgo- tówkowego, zwanego też bankowym, dzięki zaopatrywaniu banków handlowych w gotówkę (np. udzielanie gotówkowego kredytu, odku- pienie obligacji) przez bank centralny oraz przez politykę .dyskonto- wą, emisyjną, określanie rezerwy obowiązkowej. przez prowadzenie polityki otwartego rynku i przez bezpośrednie wytyczne dla banków w zakresie celów i wysokości. udzielanych kredytów. [patrz też: , tablice informacyjne, aranżacje wnętrz, prace dekarskie ]

Róz- nice w urodzajnosci gleb

Wednesday, February 14th, 2018

Róż- nice w urodzajności gleb i odległości są jedynie warunkami, przy istnieniu których wkład pracy robotników daje różne efekty . Źródłem wszelkiej renty gruntowej jest dodatkowy czas pracy najemnych robotników rolnych. Źródłem zaś renty różniczkowej I jest fakt, że wydajność pracy, a ściśle – siła produkcyjna pracy – wyższa jest na działkach ziemi żyź- niejszej czy położonych bliżej rynku. Renta gruntową w rolnictwie kapitalistycznym Renta różniczkowa Zwiększenie produkcji rolniczej w skali światowej może siE odbywać dwiema drogami. W krajach o mniejszej gęstości zaludnienia i posiadających zapasy ziemi, która przy pew- nych nakładach może być jeszcze wzięta pod uprawę, mo- żliwe jest zwiększenie produkcji żywności przez rozszerzę- ‘nie obszarów uprawnych. Jest to ekstensywna droga zwię- kszania produkcji rolniczej. Na tej drodze rozwijał się kapi- talistyczny system rolnictwa głównie w Stanach Zjednoczo- nych do początku XX w. W poważnym stopniu stosuje się tę metodę w Australii.. Kanadzie i w wielu krajach Amery- ki Południowej. W krajach o dużej gęstości zaludnienia prawie całość zie- mi nadającej się do rolniczego użytkowania została już za- gospodarowana. W tej sytuacji jedyną drogą prowadzącą do zwiększenia produkcji rolniczej jest zwiększanie nakładów środków produkcji w już zagospodarowanych obszarach. Metoda zwiększania nakładów kapitału w rolnictwie, prowa- dząca do wzrostu ich natężenia na znajdujących się już w uprawie obszarach, Inazwana została’ intensywną drogą roz- woju, lub intensyfikacją rolnictwa. Miarą poziomu inten- sywności rolnictwa jest wysokość nakładów środków pro- dukcji i żywej siły roboczej na jednostkę powierzchni użyt- ków rolnych. Dodatkowe nakłady kapitału na tę samą działkę ziemi w postaci urządzeń odwadniających lub nawadniających, na- wozów sztucznych, wapna; środków ochrony roślin, wyso- kiej jakości nasion roślin uprawnych, maszyn, zwierząt ‘ho- dowlanych, pasz treściwych itp. wzmagają naturalną siłę urodzajności ziemi i w wyniku zwiększają plony roślin oraz wydajność zwierząt, .a jednocześnie podnoszą wydajność pra- cy robotników zatrudnionych w przedsiębiorstwie rolniczym. [hasła pokrewne: , tanie odbitki, tablice informacyjne, blaty granitowe ]