Posts Tagged ‘tablice informacyjne’

Kredyty i obligacje.

Sunday, June 17th, 2018

Oznacza to, iż są w stanie kredyt kreować, powiększać. Podstawą kredytu są wkłady pierwotne. Obecnie kredyt jest kreowany przez banki handlowe; jest to równocześnie kreowanie bezgotówkowego pieniądza którego zabezpieczeniem jest pieniądz papierowy – depozyt w banku. Powiększania kredytu dokonuje się też przez emisję obligacji. Mogą je emitować zarówno firmy prywatne, jak i instytucje publiczne, w tym oczywiście i państwo. “Sprzedaż” obligacji na rynku jest równoznaczna z zaciągnięciem kredytu. Opiewają one zawsze na okaziciela. W okresie obiegu złota jako pieniądza wpływ państwa na emisję pieniądza był bierny. Od chwili pojawienia się masowego obrotu wekslami, ich dyskonta i redyskonta; emisją pieniądza kredytowego zajmuje się bank centralny – bank emisyjny. Jako jedyny w danym kraju zajmuje się on emisją banknotów w oparciu o przywilej państwowy. Przez bank centralny państwo reguluje emisję pieniądza papierowego, wpływa również na kreację pieniądza bezgotówkowego, określa politykę dyskontową banku centralnego dzięki temu ma wpływ na politykę dyskontową pozostałych banków, określa obowiązkowe rezerwy bankowe, reguluje tzw. płynności aktywów bankowych. Obligacja to papier wartościowy przynoszący jego właścicielowi z góry określony dochód; jest dokumentem stanowiącym dowód wierzytelności stwierdzającym treść uprawnień właściciela do otrzymania od pożyczkobiorcy w określonym trybie i terminie zwrotu pożyczki (wykup obligacji) oraz określonego dochodu (premie, odsetki). Kapitał handlowy i pożyczkowy dokonuje operacji tzw. otwartego rynku, oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad polityką kredytową. Państwo może wpływać na kreację pieniądza kredytowego, bezgotówkowego, zwanego też bankowym, dzięki zaopatrywaniu banków handlowych w gotówkę (np. udzielanie gotówkowego kredytu, odkupienie obligacji) przez bank centralny oraz przez politykę dyskontową, emisyjną, określanie rezerwy obowiązkowej przez prowadzenie polityki otwartego rynku i przez bezpośrednie wytyczne dla banków w zakresie celów i wysokości udzielanych kredytów. [patrz też: , tablice informacyjne, aranżacje wnętrz, prace dekarskie ]

Renta różniczkowa.

Friday, June 15th, 2018

Różnice w urodzajności gleb i odległości są jedynie warunkami, przy istnieniu których wkład pracy robotników daje różne efekty. Źródłem wszelkiej renty gruntowej jest dodatkowy czas pracy najemnych robotników rolnych. Źródłem zaś renty różniczkowej jest fakt, że wydajność pracy, a ściśle – siła produkcyjna pracy – wyższa jest na działkach ziemi żyźniejszej czy położonych bliżej rynku. Renta gruntową w rolnictwie kapitalistycznym. Renta różniczkowa. Zwiększenie produkcji rolniczej w skali światowej może się odbywać dwiema drogami. W krajach o mniejszej gęstości zaludnienia i posiadających zapasy ziemi, która przy pewnych nakładach może być jeszcze wzięta pod uprawę, możliwe jest zwiększenie produkcji żywności przez rozszerzenie obszarów uprawnych. Jest to ekstensywna droga zwiększania produkcji rolniczej. Na tej drodze rozwijał się kapitalistyczny system rolnictwa głównie w Stanach Zjednoczonych do początku XX w. W poważnym stopniu stosuje się tę metodę w Australii, Kanadzie i w wielu krajach Ameryki Południowej. W krajach o dużej gęstości zaludnienia prawie całość ziemi nadającej się do rolniczego użytkowania została już zagospodarowana. W tej sytuacji jedyną drogą prowadzącą do zwiększenia produkcji rolniczej jest zwiększanie nakładów środków produkcji w już zagospodarowanych obszarach. Metoda zwiększania nakładów kapitału w rolnictwie, prowadząca do wzrostu ich natężenia na znajdujących się już w uprawie obszarach nazwana została intensywną drogą rozwoju, lub intensyfikacją rolnictwa. Miarą poziomu intensywności rolnictwa jest wysokość nakładów środków produkcji i żywej siły roboczej na jednostkę powierzchni użytków rolnych. Dodatkowe nakłady kapitału na tę samą działkę ziemi w postaci urządzeń odwadniających lub nawadniających, nawozów sztucznych, wapna; środków ochrony roślin, wysokiej jakości nasion roślin uprawnych, maszyn, zwierząt hodowlanych, pasz treściwych itp. wzmagają naturalną siłę urodzajności ziemi i w wyniku zwiększają plony roślin oraz wydajność zwierząt, a jednocześnie podnoszą wydajność pracy robotników zatrudnionych w przedsiębiorstwie rolniczym. [hasła pokrewne: , tanie odbitki, tablice informacyjne, blaty granitowe ]