Posts Tagged ‘szyny prądowe’

Rząd Chytridiales.

Friday, July 20th, 2018

Po ich wyrośnięciu i po kilkakrotnym podziale jądra zostają one otoczone chitynowymi błonami; przedstawiają wówczas jednokomórkowe, ale wielojądrowe kubkowate zbiorniki z szyjkowatymi wyrostkami. Wyrostki te przebijają na zewnątrz błonę komórki żywiciela ( u niektórych gatunków są one znacznie krótsze). Cały protoplast grzyba przekształca się następnie na liczne jednojądrowe pływki, które po ześluzowaceniu szczytu szyjkowatego wyrostka wydostają się na zewnątrz. Mogą one znów zakażać komórki 2. Rząd Chytridiales. Organizmy te żyją pasożytniczo lub saprofitycznie na niższych roślinach wodnych i niższych zwierzętach lub w ich wnętrzu; rzadziej spotykane są w ziemi. Bardziej prymitywne spośród nich są to mikroskopijnie małe jednokomórkowce kubkowatego lub pęcherzykowatego kształtu (np. pospolita w ziemi Karlingia rosea). Są one otoczone chiłynową błoną. Rhizophidium pollinis żyje jako okrągławy twór na powierzchni unoszonych w wodzie ziarn pyłku Pinus i pobiera z jego wnętrza pokarm bardzo delikatnymi, nitkowa tymi haustoriami. Przez jedną lub więcej por (istnieją też rodzaje, których sporangia otwierają się wieczkiem) wydostają się liczne jednowiciowe zoospory. W rozmnażaniu płciowym panuje już pewna rozmaitość. U Rh. goniosporum małe pływki osadzają się na większych, pęcherzykowatych roślinach i wpuszczają swoją treść do komórki R. W następstwie tego powstaje grubościenna zygota, która przy kiełkowaniu wytwarza zoospory. Niekiedy jednak pływka może się również osadzać na pływce. Wówczas z pęcherzykowatej małej rośliny  wrasta obłoniona rurka kopulacyjna do większej rośliny. Tak jest u Polyphagus euglenae, którego komórki mają nieregularny kształt wskutek licznych, wnikających do euglen ryzoidów. Rośliny przekształcają się następnie w jednojądrowe gametangia; zawartość rośliny nie przelewa się lecz treść obu komórek zespala się w rozdętej części przewodu kopulacyjnego, co prowadzi do powstania w pobliżu gametangium dwujądrowej grubościennej zygoty. [przypisy: , regały magazynowe, szyny prądowe, blacha trapezowa ]

Racjonalizacja działalności gospodarczej.

Tuesday, July 17th, 2018

W miarę rozwoju techniki wzrasta rola kapitału trwałego, którego obrót jest względnie wolny. Racjonalizacja działalności gospodarczej prowadzi jednak do skrócenia czasu produkcji i czasu cyrkulacji. Najistotniejszy wpływ na przyspieszenie czasu obrotu mają takie czynniki, jak wzrost siły produkcyjnej pracy, postęp techniczny skracający czas produkcji, rozwój komunikacji, rozwój informacji. Przedsiębiorstwa kapitalistyczne nie podejmują zazwyczaj inwestycji w tych dziedzinach, w których obrót kapitału jest zbyt długi (np. wielkich prac irygacyjnych). Na wysokość stopy zysku obliczanej w skali rocznej istotny wpływ ma roczna stopa wartości dodatkowej. O wysokości rocznej stopy wartości dodatkowej – przy danej stopie wartości dodatkowej – decyduje wyłącznie szybkość obrotu kapitału zmiennego. Załóżmy, że istnieją dwa identyczne co do wielkości kapitały zmienne o identycznej stopie wartości dodatkowej. Kapitał I dokonuje w okresie roku trzech obrotów, a kapitał II sześciu obrotów. W tym przypadku kapitał II wytworzy w ciągu roku dwukrotnie większą masę wartości dodatkowej. Wobec tego roczna stopa wartości dodatkowej kapitału będzie dwukrotnie wyższa. Jak podkreślano, wytworzona wartość dodatkowa występuje na rynku w formie zysku, a stopa wartości dodatkowej w formie stopy zysku. Podział wytworzonej masy wartości dodatkowej (masy zysku) między przedsiębiorców kapitalistycznych dokonuje się przez konkurencję na rynku. Oczywiście warunki tej konkurencji zmieniają się wraz z rozwojem kapitalizmu: miejsce wolnej konkurencji, która występowała w stadium przedmonopolistycznym, zajmuje konkurencja monopolistyczna. Współcześnie istotny wpływ na warunki konkurencji ma też gospodarcza działalność państwa. Konkurencja działa równocześnie wewnątrz określonej gałęzi produkcji i w ramach całej gospodarki. Konkurują między sobą zarówno przedsiębiorcy wytwarzający określony produkt w jednej gałęzi, jak i przedsiębiorcy działający w handlu, w bankowości itd. [podobne: , szyny prądowe, drzwi wewnętrzne Kraków, projektowanie wnętrz Kraków ]