Posts Tagged ‘szyny prądowe’

Po ich wyrosnieciu i po

Tuesday, July 12th, 2016

Po ich wyrośnięciu i po kilkakrotnym podziale jądra zostają one otoczone chitynowymi blonami; przedstawiają wówczas jednokomórkowe, ale wielojądrowe kubkowate zbiorniki z szyjkowatymi wyrostkami, Wyrostki te przebijają na zewnątrz błonę komórki żywiciela (C; u niektórych gatunków są one znacznie krótsze). Cały protoplast grzy ba przekształca się następnie na liczne jednojądrowe pływki, które po ześluzowaceniu szczytu szyjkowatego wyrostka wydostają się na zewnątrz. Mogą one znów Zakażać kcnnÓrki 2. Rząd Chytridiales. Organizmy te żyją pasożytniczo lub saprofitycznie na niższych roślinach wodnych i niższych zwierzętach lub w ich wnętrzu; rzadziej spotykane są W ziemi. Bardziej prymitywne spośród niCh są to mikroskopijnie małe jednokomórkowce kubkowatego lub pęcherzykowatego kształtu (np. pospolita w ziemi Karlingia rosea). Są one otoczone ch iły n ową błoną. Rhizophidium pollinis (ryc. 438) żyje jako okrągławy twór na powierzchni unoszonych w wodzie ziarn pyłku Pinus i pobiera z jego wnętrza pokarm bardzo delikatnymi, nitkowa tymi haustoriami. Przez jedną lub więcej por (istnieją też rodzaje, których sporangia otwierają się Wieczkiem) wydostają się liczne jednowiciowe zoospory. W rozm n aż ani u płciowym panuje już pewna rozmaitość. U Rh. goniosporum małe pływki osadzają się na większych, pęcherzykowatych roślinach i wpuszczają swoją treść do komórki R. W następstwie tego powstaje grubościenna zygota, która przy kiełkowaniu wytwarza zoospory. Niekiedy jednak pływka mcże się również osadzać na pływce (ryc. 439 A—D). WÓwczas z pęcherzykowatej małej rośliny 8 wrasta obłoniona rurka kopulacyjna do większej rośliny 9. Tak jest u Polyphagus euglenae, którego komórki mqją nieregularny kształt wskutek licznych, wnikających do euglen ryzoidów (rys. 440 B). Ro— śliny przekształcają się następnie w jednojądrowe gametangia; zawartoś± rośliny 3 nie przelewa się tu do lecz treść obu komórek zespala się w rozdętej części przewodu kopulacyjnego (C), co prowadzi do pow stania w pobliżu gametangium dwujądrowej grubościennej zygoty (D, E). [przypisy: , regały magazynowe, szyny prądowe, blacha trapezowa ]

W miare rozwoju techniki wzrasta

Tuesday, July 12th, 2016

W miarę rozwoju techniki wzrasta rola kapitału trwałego, którego ‘obrót jest względnie wolny. Racjonalizacja działalnoś- ci gospodarczej prowadzi jednak do skrócenia czasu produkcji i czasu cyrkulacji. Najistotniejszy wpływ na przyspieszenie czasu obrotu mają takie czynniki, jak wzrost siły produkcyj- nej pracy, postęp techniczny skracający czas produkcji, roz- wój komunikacji, rozwój informacji. Przedsiębiorstwa kapitalistyczne nie podejmują zazwyczaj inwestycji w tych dziedzinach, w których obrót kapitału jest zbyt długi (np. wielkich prac irygacyjnych). Na wysokość stopy zysku obliczanej w skali rocznej istotny wpływ ma roczna stopa wartości. dodatkowej. O wysokości rocznej stopy wartości. dodatkowej – przy danej stopie war- tości dodatkowej – decyduje wyłącznie szybkość obrotu kapi- tału zmiennego. Załóżmy, że istnieją dwa identyczne co do wielkości kapitały zmienne o identycznej stopie wartości do- datkowej. Kapitał I dokonuje w okresie roku trzech obrotów, a kapitał II sześciu obrotów. W tym przypadku kapitał II wy- tworzy w ciągu roku dwukrotnie większą masę wartości do- datkowej. Wobec tego roczna stopa wartości dodatkowej ka- pitału będzie dwukrotnie wyższa. J ak podkreślano, wytworzona wartość dodatkowa występu- je na rynku w formie zysku, a stopa wartości dodatkowej w formie stopy zysku. Podział wytworzonej masy wartości do- datkowej (masy zysku) między przedsiębiorców kapitalistycz- nych dokonuje się przez konkurencję na rynku. Oczywiście warunki tej konkurencji zmieniają się wraz z rozwojem kapi- talizmu: miejsce wolnej konkurencji, która występowała w stadium przedmónopolistycznym, zajmuje konkurencja mono- polistyczna. Współcześnie istotny wpływ na warunki konku- rencji ma też gospodarcza działalność państwa. Konkurencja działa równocześnie wewnątrz określonej gałęzi produkcji i w ramach całej gospodarki. Konkurują między sobą zarówno przedsiębiorcy wytwarzający określony produkt w jednej gałęzi, jak i przedsiębiorcy działający w handlu, w bankowości itd. [podobne: , szyny prądowe, drzwi wewnętrzne Kraków, projektowanie wnętrz Kraków ]