Posts Tagged ‘szkoła jazdy Lublin’

Natomiast w Innych rzedach cykl

Friday, February 23rd, 2018

Natomiast w Innych rzędach cykl ten przebiega na 2 Odd z i e lny eh o so bn i kac h, które w następujący sposób są połączone: gametofit wytwarza anterydia f karpogonîa (prawy schemat na ryc. 432): po zapłodnieniu komórki jajowej wyrastają nici sporogeniczne, które są diploidalne i podczas tworzenia spor nie przechodzą jeszcze podziału redukcyjnego. Natomiast z diploidalnych karpospor powstaje podobna pod względem pokroju do gametofitu, lecz diploidalna roślina; nie rozwija ona jednak organów płciowych, lecz bezpłciowe spory, miano— wicie tetraspory (ryc. 428); dopiero przy ich powstawaniu następuje redukcja liczby chromosomów. Tetraspory te kiełkując dają znowu rośliny płciowe, tak że występują tu kolejno tr z y pokolenia: 1) haploidalny gametofit, 2) diploidalny karposporofit (wyrastający nă gemetoficie) i 3) również diploidalny tetrasporofit wytwarzający haploidalne tetraspory. Rozwój tych 3 pokoleń odbywa się na 2 ci c h wege ta ty W n ye h , Wiqkszog& krasnorostów (ze gnanych przedstawiające drugor z ę dne cechy płciowe. Gonimoblasty są często obrastane przez specjalne gałązki otulające, wskutek czego powstaje twór podobny do owocu, cyst ok arp (ryc. 430). Również inne szczegóły rozwoju przedstawiają pewne osobliwości. Karposporofit np. jest często odżywiany przez kom ó r ki pom o cni c ze. Szczególnie wyraźne są one u Dudresnaya coccinea (ryc. 431 at aa, gdzie występują w postaci komórek gametofitu z bogatą zawartością. Rozgałęžiające się nici sporogeniczne, które się tutaj bardzo wydłużają, dorastają do komórek pomocniczych i łączą się z nimi, jednakże Ceramiurn bez zespalania się jąder. W miejscach połączeń nici Tetra sporogeniczne pęcznieją pęcherzowato i wypuszczają krótkie wyrostki, które dzielą się dalej i wyrastają w okrągłe skupienia komórek (ryc. 431 B); w nich wreszcie rozwijają się karpospory. Występowanie komórek pomocniczych, a przede wszystkim różnorodność ich Bałrachosperrnur-ł funkcji oraz inne cechy crganów rozrodczych, Są podstawą systematycznego po— działu kra snorostów na rzędy itd. [podobne: , szkoła jazdy Lublin, łóżka drewniane, nauka jazdy Lublin ]