Posts Tagged ‘szafki ubraniowe’

Rozmnazano bezplciowe odbywa sie u

Tuesday, July 12th, 2016

Rozmnażan• bezpłciowe odbywa się u nich za pomocą z 00 sp or z jed n ą, ty Inie umieszczoną w i ci ą; powstają one w znacznej ilości w buławkowatych sporangiach (ryc. 444 a, b). Rozmnażanie płciowe rozwinęło się aż do oogamii. Nabrzmiałe, jednojądrowe 0 0 go ni a, umieszczone zwykle szczytowo (ryc. 444 c), od reszty plechy oddzielone są błoną poprzeczną i zawierają jedną jednojądrową komórkę jajową. An ter y dia rozwijające się pod oogoniami są również oddzielone błoną poprzeczną; wydostaje się z nich pewna ilość jednowicicwych, jedno— jądrowych spermatozoidów. Przez otwór w oogonium dostają sie one do wnętrza i zapładniają jajo (c, d, e). Zapłodnione jajo pozostaje niekiedy w oogonium (ryc. 246, 3); może też tak jak u większości gatunków — wydostawać się na zewnątrz przez otwór w oogonium Tu przekształca się w zygotę, otaczając się grubą błoną pokrytą kolcami (g). W niektórych przypadkach zygota pływa dzięki pozostającej na niej wici spermatozoidu. Na podstawie ruchów ameboidalnych zapłodnionego jaja wysnuwa sie wnioski dotyczące filogenetycznego pochodzenia od przodków o bardziej ruchliwych makrogametach. Gamety i zoospory powstają na tej samej roślinie, a więc przemiana pokoleń nie występuje. Podział redukcyjny zachodzi podczas kiełkowania zygoty. MonoblepharidaLes zatem osiągnęły najwyższy stopień seksualności (oogamia); grzybnia ich daje reakcję na błonnik. Stadia opatrzone wiciami (zoospory, spermatozoidy) mają takie same wici jako organy ruehu jak i poprzednie rzędy. 5. Rząd Oomycetales. 1) Rodzina Saprolegniaceae. Saprolegniaceae mają rurowatą, pozbawioną poprzecznych ścian, wieloj ądrową grzybnię o błonach z cel u I o zy (ryc. 445 C). Zyją prawie wyłącznie saprofitycznie w wodzie na zanurzonych pod wodą gnijących częściach roślinnych i na ciałach martwych owadów, rzadziej pasożytniczo na Żywych rybach. Saprolegniaceae rozmnażają się bezpłciowo za pomocą dwuwiciowych, jednojądrowych z 00 s p o r, które wypływają z buławkowatych sporangiów (ryc. 445 A). [podobne: , tłumaczenia przysięgłe, wyposażenie biur, szafki ubraniowe ]

Zasada ta realizowana jest w

Tuesday, July 12th, 2016

Zasada ta realizowana jest w kapitalizmie wolnokonkuren- cyjnym w wyniku konkurencji między kapitalistami .z róż- nych gałęzi produkcji w ramach dążenia do celu produkcji ka- pitalistycznej: osiągania najwyższego zysku. Wolna konkurencja prowadziła w żywiołowy sposób do wyrównywania stóp zysku we wszystkich gałęziach. Całko- wite wyrównanie stóp zysku miałoby miejsce przy pełnej swobodzie przenoszenia kapitału z jednej gałęzi do wszystkich pozostałych. Jest to oczywiście niemożliwe. Dlatego tendencja, ta realizuje się nie tyle przez przenoszenie kapitału już funk- cjonującego; ile przez nowe inwestycje. Przy założeniu idealnych warunków wolnej konkurencji, pełnej możliwości przepływu kapitału i siły roboczej, stopy zysku we wszystkich gałęziach .produkcji wyrównują się. Właściciele kapitałów we wszystkich gałęziach otrzymują zysk przeciętny, tj. zysk osiągany .przez określony kapitał niezależ- nie od stopy wartości dodatkowej, szybkości obrotu kapitału i składu organicznego w danej gałęzi. Wraz z zyskiem prze- ciętnym pojawia się cena produkcji równa kosztom produkcji i zyskowi przeciętnemu. Zysk i stopa zysku Cena produkcji kształtuje się zatem na poziomie wyższym lub niższym od wartości rynkowej towaru. Oznacza to, że po- szczególni kapitaliści zawłaszczają zazwyczaj masę wartości dodatkowej mniejszą lub większą od tej, która jest wytwarza- na . w, ich przedsiębiorstwach w ten sposób w kapitalizmie wolnokonkurencyjnym dzięki redystrybucji wytworzonej ogólnej masy wartości ‘dodatkowej realizowana jest zasada: od równych kapitałów równe zyski: Tendencja do wyrównywania się stóp zysku jest tendencją właściwą kapitalizmowi wolnokonkurencyjnemu. W wyniku działania tego prawa stopy zysku wszystkich funkcjonują- cych kapitałów dążą do wyrównywania się. Uproszczone dzia- łanie tego prawa można sformułować następująco: jeśli bę- dziemy abstrahować od szybkości ‘obrotu kapitałów i od ich składów organicznych, to po zsumowaniu wartości dodatko- wej wytworzonej we wszystkich gałęziach produkcji i podzie- leniu jej przez sumę kapitałów funkcjonujących we wszyst- kich gałęziach produkcji uzyskamy’ przeciętną stopę zysku z = ma 100. cg+vg gdzie: z – przeciętna stopa zysku; mg – suma wartości do- datkowej. wszystkich gałęzi produkcji; Cg -; suma kapitału stałego wszystkich gałęzi produkcji; vg – suma płac roboczych wszystkich gałęzi produkcji. [podobne: , szafki ubraniowe, hydraulika przemysłowa, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]