Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

Bilans platniczy (biezacy) kraju obejmuje,

Friday, February 16th, 2018

Bilans platniczy (bieżący) kraju obejmuje, obok salda bi- lansu handlowego, także wpływy i wydatki z tytułu ubezpie- czeń, transportu morskiego, lotniczego, tranzytu kolejowego, z turystyki, z wymiany kulturalnej, z kupna i sprzedaży do- kumentacji technicznej, patentów i licencji, wpływy i wydatki z tytułu przebywania na terytorium danego kraju wojsk ob- cych czy istnienia obcych baz wojskowych, a wreszcie wpły- wy z zysków Od lokat kapitału za granicą lub wydatki dewi- zowe z reeksportu zysków obcego kapitału ulokowanego w danym kraju. Ostateczny bilans płatniczy kraju obejmuje ponadto wpływ czy odpływ kapitału prywatnego lub pań- stwowego z tytułu inwestycji zagranicznych oraz z długoter- minowych i krótkoterminowych pożyczek lub dotacji (np. w ramach tzw. pomocy dla zagranicy), ‘ 4. Cena monopolowa i zysk monopolowy Monopol a postęp techniczny W rozdziale 1 pokreślano że kapitalizm na. przełomie XIX i XX wieku wszedł w stadium monopolistyczne. W monopoli- stycznym stadium kapitalizmu decydująca ilość produkcji. zbytu towarów i usług znajduje się w ręku monopoli. Wraz z pojawieniem się monopolizacji produkcji. zbytu ,i usług po- jawiająca się cena monopolowa. Cena monopolowa jest wyrazem pozycji na rynku zdobytej przez monopol czy, monopole. Jest ona specyficzną ceną rynkową; powstaje jednak w wyniku świadomej decyzji monopolu. Rozważania na temat ceny mo- nopolowej przeprowadzimy przy założeniu monopolu pełnego, który w rzeczywistości jest zjawiskiem rzadkim. Tylko jednak monopol pełny umożliwia daleko idącą swobodę przy ustala- niu ceny monopolowej. Nie jest to jednak bynajmniej swo- boda zupełna. Monopole W swojej polityce cen wyłamują się – w pew- nym zakresie – z wymagań prawa wartości. Oznacza to, że świadome decyzje monopolu co do poziomu ceny monopolo- wej nie mogą być dowolne. Głównym celem, do którego dąży monopol przez cenę •monopolową, jest osiągnięcie możliwie najwyższej stopy zysku, a zwłaszcza najwyższej masy zysku. [hasła pokrewne: , szamba ekologiczne, kawa do ekspresów, Studnie głębinowe ]