Posts Tagged ‘sprzątanie poznań’

ODDYCHANIE.

Wednesday, July 25th, 2018

ODDYCHANIE. Dla utrzymania ciągłości życia konieczny jest stały dopływ energii. Pewnego wkładu energii wymagają nie tylko procesy widoczne dla oka, np. praca mięśnia czy szybkie ruchy roślin, lecz również różnorodne syntezy odbywające się podczas przemiany materii, a nawet utrzymanie labilnej submikroskopowej struktury protoplazmy. Labilność życia obrazuje doskonale sformułowane przez Pfeffera porównanie rośliny z płynącym przez ocean przeciekającym statkiem, który utrzymuje się na powierzchni wody tylko dzięki ciągłej pracy załogi przy pompach. Tajemnica życia polega na tym, że organizm potrafi zapewnić sobie ów ciągły dopływ energii dzięki własnej przemianie materii, a szczególnie dzięki oddychaniu, procesowi charakterystycznemu dla każdej istoty żywej. Oddychanie bowiem polega na uwalnianiu energii związanej chemicznie w pewnych związkach wysokoenergetycznych. W zasadzie jest rzeczą obojętną, jaki związek chemiczny służy za materiał pędny do utrzymania maszynerii życia. Istotna bowiem cecha oddychania polega na tym, że podczas pewnych ściśle określonych reakcji dysymilacyjnych uwalnia się energia w formie zdolnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych najrozmaitszych procesów życiowych. Istnieją różne typy oddychania, dla których substratem energetycznym nie są cukry, lecz inne związki chemiczne, czasami nawet nieorganiczne. Dla większości jednak roślin i zwierząt podstawowym substratem oddechowym jest cukier, który roślina zielona wytwarza w wystarczającej ilości podczas asymilacji CO2 , wiążąc w nim znaczne ilości energii kosmicznej. Cały niezwykle skomplikowany mechanizm oddechowy służy do uwolnienia energii potencjalnej, zmagazynowanej w cząsteczce cukru. Podczas oddychania zwierząt i roślin cukier zostaje rozłożony w podobny lub identyczny sposób na swe podstawowe składniki — dwutlenek węgla i wodę. Przy całkowitym spaleniu 1 mola glikozy na C02 i 1-120 uwalnia się 675 kcal, czyli ta ilość energii, którą roślina pochłonęła z promieniowania słonecznego podczas fotosyntezy , 1 mol CeHă20u + 6 moli 02 6 moli C02 + 6 moli H20 + 675 kcal. [przypisy: , frezowanie, nagrzewnice powietrza, sprzątanie poznań ]

Oddychanie beztlenowe.

Tuesday, July 24th, 2018

Okazało się, że oddychanie beztlenowe, polegające na niezupełnym utlenieniu substratu, a występujące przede wszystkim u roślin niższych cudzożywnych, ma niezwykłe znaczenie dla zrozumienia chemizmu oddychania właściwego (tlenowego), ponieważ jest ono etapem wstępnym tego bardziej skomplikowanego typu oddychania. Podczas oddychania właściwego rozkład cukru odbywa się w ciągu szeregu reakcji bez współudziału tlenu, świadczy o tym już uprzednio wspomniany fakt, że rośliny wyższe w pewnych okolicznościach — mimo braku tlenu — wydzielają dalej dwutlenek węgla, są więc zdolne do przeprowadzania pewnego rodzaju fermentacji. Znajomość chemizmu oddychania właściwego opiera się w dużym stopniu na badaniach procesów fermentacyjnych roślin niższych cudzożywnych. Dlatego też fermentacje należy omówić przed oddychaniem tlenowym roślin wyższych. a. Fermentacja alkoholowa. Fermentację roztworów zawierających cukier przeprowadzają, jak wiadomo, drobne, mikroskopowe organizmy heterotroficzne, przede wszystkim zaś grzyby z grupy drożdży. Cukier pobrany przez nie z otoczenia zostaje przerobiony na dwutlenek węgla i alkohol etylowy według równania sumarycznego: 1 mol C6H1206 2 mole C02 + 2 mole • CH20H + 21 kcal. Z równania tego wynika, że tlen atmosferyczny nie bierze w ogóle udziału w procesie fermentacji; drożdże mogą więc w pewnych okresach prowadzić beztlenowy tryb życia. Obecność tlenu nie wywiera wpływu na przebieg fermentacji. Silne przewietrzanie pożywek z drożdżami prowadzi do przestawienia się ich na oddychanie tlenowe, które przypuszczalnie jest niezbędne przede wszystkim do wzrostu, zarodnikowania oraz kiełkowania zarodników. Zagadnieniem tym nie będziemy się jednak zajmować. Drożdże są więc beztlenowcami względnymi, a nie bezwzględnymi. Równanie fermentacyjne świadczy również o tym, że wydajność energetyczna procesu rozkładu cukru na dwutlenek węgla i alkohol etylowy jest mała w porównaniu z ilością energii zmagazynowanej w cukrze. Dlatego też alkohol wydzielany jako produkt fermentacji jest substancją bogatą w energię, na co wskazuje ciepło jego spalania. [przypisy: , gadżety firmowe, sprzątanie poznań, drukarnia cyfrowa ]

Kredytowanie kapitalistów.

Sunday, July 15th, 2018

Środki gromadzone przez banki służą do krótko- i długoterminowego kredytowania kapitalistów. Kredyt krótkoterminowy przeznaczony jest na zakup elementów kapitału obrotowego, kredyt długoterminowy zaś to kredyt inwestycyjny. Kapitał banku składa się: 1) z kapitału zakładowego bankiera; 2) z kapitału obcego ulokowanego w banku. Kapitał zakładowy banku stanowi zazwyczaj niewielki procent w porównaniu z kapitałem obcym. Nie jest on też źródłem kredytu bankowego. Przeznaczany jest na utrzymanie budynków i urządzeń bankowych oraz stanowi pieniężną rezerwę banku. Kapitały i wkłady pieniężne ulokowane w banku to tzw. depozyty. Depozyty ulokowane na kontach bieżących są nie oprocentowane, natomiast za depozyty ulokowane na kontach za wypowiedzeniem bank płaci depozytariuszom określoną stopę procentową. Jest ona niższa od stopy pobieranej przez banki przy udzielaniu kredytu. Różnica między stopą procentową opłacaną a pobieraną przez bankiera stanowi jego zysk brutto. Z zysku tego bankier pokrywa koszty działalności banku: spłaca amortyzację budynków i urządzeń, wypłaca pensję pracownikom banku, opłaca podatki itp. Pozostała suma, po potrąceniu kosztów działalności banku, stanowi zysk netto bankiera. Współcześnie banki monopolistyczne nie zadowalają się przeciętną stopą zysku. Podobnie jak monopole w innych gałęziach gospodarki, osiągają zysk monopolowy. Stopa procentowa jest ceną kapitału pożyczkowego; jest to stosunek sumy, którą płaci się za użytkowanie kapitału pieniężnego, do wielkości tego kapitału. Wysokość stopy procentowej zależy od następujących czynników: 1) od wysokości przeciętnej lub monopolowej stopy zysku; 2) od podaży i popytu kapitału pożyczkowego; 3) od terminu, na który udzielany jest kredyt; 4), od stopnia ryzyka kredytodawcy. Stopa procentowa musi być niższa od stopy zysku, gdyż tylko wtedy istnieje ekonomiczne uzasadnienie zaciągania kredytu. Ostatecznie wysokość stopy zysku zależy od popytu i podaży kapitału pożyczkowego, dlatego w różnych krajach kapitalistycznych jest ona różna. [hasła pokrewne: , ochrona mienia, Opakowania kartonowe, sprzątanie poznań ]