Posts Tagged ‘skoki w tandemie’

Popyt na kredyt.

Sunday, July 15th, 2018

Przy danej stopie zysku przemysłowego popyt na kredyt, zwłaszcza na kredyt inwestycyjny, będzie zależny od wysokości stopy procentowej. Im większa jest różnica między stopą zysku przemysłowego a stopą procentową, tym wyższy będzie popyt na kredyt. Różnica między stopą zysku przemysłowego a stopą procentową stanowi bowiem zysk kapitalisty przemysłowego. Prawidłowość tę starają się wykorzystać w swej polityce gospodarczej rządy krajów kapitalistycznych, zwłaszcza wysoko rozwiniętych. Wysokość stopy procentowej płaconej i pobieranej przez bank centralny ustala bowiem rząd, a respektują ją również inne banki. Kapitał bankowy i banki mają ogromny wpływ na działalność gospodarczą. Na przestrzeni wieków w działalności kapitału bankowego dokonała się specjalizacja. A oto najważniejsze rodzaje banków: 1) bank centralny (emisyjny); 2) banki handlowe (zwane też clearingowymi, kredytowymi lub depozytowymi); 3) banki inwestycyjne i hipoteczne udzielające kredytu długoterminowego; 4) banki kredytujące handel zagraniczny; 5) kasy oszczędności; 6) towarzystwa kredytowe. Kapitał handlowy i pożyczkowy . Banki mogą spełniać funkcje pasywne i aktywne. Funkcje pasywne banków polegają na gromadzeniu środków kapitałowych i oszczędności ludności. Funkcje aktywne to udzielanie kredytów j prowadzenie rachunków bieżących firm i osób oraz dokonywanie – na ich zlecenie – rozliczeń przez rachunki bieżące. Banki udzielają kredytów krótkoterminowych (do 2 lat), średnioterminowych (2 – 5 lat) i długoterminowych (ponad 5 lat). Kredytów krótko- i średnioterminowych udzielają banki handlowe przez dyskontowanie weksli, kredytowanie wzrostu zapasów środków produkcji i produkcji gotowej oraz przez kredyt na płace. Kredytów długoterminowych udzielają banki inwestycyjne, hipoteczne oraz towarzystwa kredytowe i ubezpieczeniowe. Te ostatnie, koncentrując ogromne kapitały z tytułu składek i opłat ubezpieczeniowych, udzielają kredytu zakupując na rynku papiery wartościowe (obligacje, weksle itp.). [więcej w: , skoki w tandemie, odzież robocza, sala konferencyjna warszawa ]

Bilans handlowy.

Saturday, July 14th, 2018

Bank centralny określa wysokość obowiązkowej rezerwy gotówkowej i z reguły przechowuje ją. Wysokość rezerwy gotówkowej określa w istotny sposób możliwości kreacji pieniądza bezgotówkowego. Ze względu na niewymienialność pieniądza na rynku wewnętrznym transfer złota, dewiz i walut za granicę oraz ich skup, przechowywanie lub sprzedaż są jedną z istotnych funkcji banku centralnego. Operacje te mają poważne znaczenie w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, ale wpływają również i na rynek wewnętrzny. Jeśli do kraju napływa dużo złota, dewiz i walut i bank centralny dokonuje ich skupu, to ilość pieniądza krajowego na rynku wewnętrznym wzrasta. Może to wywoływać procesy inflacyjne. W celu przeciwdziałania tym procesom bank centralny może dokonywać sprzedaży złota, dewiz i walut. Ten sam efekt można uzyskać przez import dóbr i usług, gdyż wtedy zwiększonej ilości pieniądza odpowiada zwiększona masa towarowa. Procesom inflacyjnym można też przeciwdziałać przez zwiększoną sprzedaż weksli skarbowych; powoduje to odpływ pieniądza z rynku. Odwrotna, deflacyjna sytuacja powstaje przy nadmiernym zakupie dewiz w banku centralnym przez firmy importowe (i przy ujemnym saldzie bilansu płatniczego). Ostatecznych rozliczeń w skali międzynarodowej między bankami centralnymi dokonuję się przez bilanse handlowe i płatnicze. Dewizy to wszelkiego rodzaju zagraniczne należności pieniężne, i zarówno w formie pieniędzy zagranicznych i dokumentów stwierdzających należności (weksle, czeki, papiery wartościowe, książeczki i oszczędnościowe), jak i wierzytelności. Waluty to całokształt systemu , pieniądza istniejącego w innym państwie (np. waluta dolarowa czy rublowa). Podział wartości dodatkowej. Bilans handlowy to wszelkie rozliczenia danego kraju z tytułu eksportu i reeksportu oraz importu towarów. Saldo bilansu handlowego to rezultat zestawienia wartości eksportu i reeksportu oraz importu towarów. Jest ono pierwszą pozycją bilansu płatniczego. [hasła pokrewne: , skoki w tandemie, paralotnie kurs, rusztowania aluminiowe ]