Posts Tagged ‘skoki w tandemie’

Przy danej stopie zysku przemyslowego

Saturday, February 17th, 2018

Przy danej stopie zysku przemysłowego popyt na kredyt. zwłaszcza na kredyt inweśtycyjny, będzie zależny od wyso- kości stopy procentowej. Im większa jest różnica między sto- pą zysku przemysłowego a stopą procentową, tym wyższy będzie popyt na kredyt. Różnica między stopą zysku prze- mysłowego a stopą procentową stanowi bowiem zysk kapita- listy przemysłowego. Prawidłowość tę starają się wykorzystać w swej polityce gospodarczej rządy krajów kapitalistycznych, zwłaszcza wysoko rozwiniętych. Wysokość stopy procentowej płaconej i pobieranej przez bank centralny ustala bowiem rząd, a respektują ją również inne banki. Kapitał bankowy i banki mają ogromny wpływ na dzia- łalność gospodarczą, Na przestrzeni wieków w działalności ka- pitału bankowego dokonała się specjalizacja, A oto najważ- niejsze rodzaje banków: 1) bank centralny (emisyjny); 2) ban- ki handlowe (zwane też clearingowymi, kredytowymi lub de- pozytowymi); 3) banki inwestycyjne i hipoteczne udzielające kredytu długoterminowego; 4) banki kredytujące handel za- graniczny; 5) kasy oszczędności; 6) towarzystwa kredytowe, Ja Zysk monopolowy omówiony jest w dalszej części niniejszego rozdziału. Kapitał handlowy i pożyczkowy . Banki mogą spełniać funkcje pasywne i aktywne. Funkcje pasywne banków polegają na gromadzeniu środków kapita- łowych i oszczędności ludności. Funkcje aktywne to udziela- nie kredytów j prowadzenie rachunków bieżących firm i osób oraz dokonywanie – na ‘ich zlecenie – rozliczeń przez ra- chunki bieżące. Banki udzielają kredytów krótkoterminowych (do 2 lat), średnioterminowych (2 – 5 lat) i długoterminowych (ponad 5 lat). Kredytów krótko- i średnioterminowych udzielają ban-’ ki handlowe przez dyskontowanie weksli 14, kredytowanie wzrostu zapasów środków produkcji i produkcji gotowej oraz przez kredyt na płace. Kredytów długoterminowych udziela- ją banki inwestycyjne, hipoteczne oraz towarzystwa kredy- towe i ubezpieczeniowe. Te ostatnie, koncentrując ogromne kapitały z tytułu składek i opłat ubezpieczeniowych, udzielają’ kredytu zakupując na rynku papiery wartościowe (obligacje, weksle itp.). [więcej w: , skoki w tandemie, odzież robocza, sala konferencyjna warszawa ]

Bank centralny okresla wysokosc obowiazkowej

Friday, February 16th, 2018

Bank centralny określa wysokość obowiązkowej rezerwy gotówko- wej i z reguły przechowuje ją. Wysokość rezerwy gotówkowej określa w istotny sposób możliwości kreacji pieniądza bezgotówkowego. Ze względu na niewymienialność pieniądza na rynku wewnętrznym transfer złota, dewiz i walut 18 za granicę oraz ich skup, przechowywa- I nie lub sprzedaż są jedną z istotnych funkcji banku centralnego. Ope- racje te mają poważne znaczenie w zakresie międzynarodowych sto- sunków gospodarczych, ale wpływają również i na rynek wewnętrzny. Jeśli do kraju napływa dużo złota, dewiz i walut i bank centralny dokonuje ich skupu, to ilość pleniądza krajowego na rynku wewnętrz- nym wzrasta. Może to wywoływać procesy inflacyjne. W celu przeciw- działania tym procesom bank centralny może dokonywać sprzedaży złota, dewiz i walut. Ten sam efekt można uzyskać przez import dóbr i usług, gdyż wtedy zwiększonej ilości pieniądza odpowiada zwięk- szona masa towarowa. Procesom inflacyjnym można też przeciwdzia- łać przez zwiększoną sprzedaż weksli skarbowych; powoduje to od- pływ pieniądza z rynku. Odwrotna, deflacyjna sytuacja powstaje przy’ nadmiernym zaku- pie dewiz w banku centralnym przez firmy importowe (i przy ujem- nym saldzie bilansu płatniczego). Ostatecznych rozliczeń w skali międzynarodowej między bankami centralnymi dokonuję się przez bilanse handlowe i płatnicze. Dewizy to wszelkiego rodzaju zagraniczne należności pieniężne, I zarówno w formie pieniędzy zagranicznych i dokumentów stwierdza- jących należności (weksle, czeki, papiery wartościowe, książeczki i oszczędnościowe), jak i wierzytelności. Waluty to całokształt systemu , pieniądza istniejącego w innym państwie (np. waluta dolarowa czy rublowa). Podział wartości dodatkowej Bilans handlowy to wszelkie rozliczenia danego kraju z ty- tułu eksportu i reeksportu oraz importu towarów. Saldo bi- lansu handlowego to rezultat zestawienia wartości eksportu i reeksportu oraz importu towarów. Jest ono pierwszą pozy- cją bilansu płatniczego; . [hasła pokrewne: , skoki w tandemie, paralotnie kurs, rusztowania aluminiowe ]