Posts Tagged ‘serwis niszczarek’

Poza kilkoma bezwartosciowymi stwier- dzeniami,

Thursday, February 15th, 2018

Poza kilkoma bezwartościowymi stwier- dzeniami, np. że cena ustali się w punkcie największego zysku, teoria ceny monopolistycznej przekształca się natychmiast w katalog specjal- nych wypadk6w, z których każdy znajduje odrębne rozwiązanie”. (Teo- ria rozwo;u kapitalizmu, eG. cit., s. 418.) Cena monopolowa i zysk monopolowy Cena monopolowa jest specyficzną ceną równowagi prowa- dzącą do braku pełnej ekwiwalentności wymiany. Zysk mo- nopolowy oznacza więc nowy sposób podziału wartości dodat- kowej i produktu dodatkowego wytwarzanego przez drobnych producentów’ oraz dodatkowy wyzysk pracujących zarówno jako producentów, jak i jako konsumentów. Zysk monopolowy powstaje przez: a) wyzysk siły roboczej zatrudnionej przez monopol, czyli zwłaszczanie całej wytwo- rzonej w monopolu wartości dodatkowej, w tym, w sposób względnie trwały, również wartości dodatkowej nadzwyczaj- nej – zysku nadzwyczajnego; b). wyzysk siły roboczej poza monopolem, tj. w przedsiębiorstwach nie zmonopolizowanych; oznacza to redystrybucję wartości dodatkowej na korzyść monopolu; c) zawłaszczanie produktu dodatkowego wytwarza- nego przez drobnych producentów; d) przechwytywanie – dzięki cenom monopolowym – części dochodów konsumen- tów e) przechwytywanie części wartości dodatkowej przed- siębiorstw nie zmonopolizowanych. W kapitalizmie wolnokonkurencyjnym prawo wartości w sposób żywiołowy pobudzało postęp techniczny. Warunkiem zastępowania siły roboczej maszyną było to, aby koszt ma- szyny był niższy od kosztu siły roboczej. We współczesnej wy- soko rozwiniętej gospodarce warunek zastosowania nowej techniki pozostał w zasadzi~ bez zmiany, tj. cena nowej tech- niki musi być niższa od sumykosztów: zastąpionefprzez nią siły roboczej, kosztów deprecjacji starych urządzeń oraz kosz- tów p01~iesionych na skutek: unieruchomienia przedsiębior- stwa w celu• dokonania jego modernizacjt W kapitalizmie wolnokonkurencyjnym. koszt deprecjacji starych urządzeń oraz koszty ponoszone na skutek unierucha- miania przedsiębiorstw celem ich modernizacji były zjawis- kiern peryferyjnym. Współcześnie, ponieważ urządzenia zu- żywają się ekonomicznie na ogół wcześniej niż fizycznie, kosz- ty te nabierają. istotnego znaczenia. [podobne: , serwis niszczarek, uprawnienia sep, wózki dziecięce ]