Posts Tagged ‘Serwis Klimatyzacji’

Kapitał trwały.

Thursday, July 19th, 2018

Wartość wytworzonego przez robotników w procesie produkcji gotowego produktu jest równa wartości przeniesionej ze środków produkcji (zużyte maszyny, urządzenia i surowce), a więc wartości zużytego kapitału stałego  oraz wartości nowo wytworzonej przez robotnika, która jest równa wartości siły roboczej i wartości dodatkowej v+m. Całkowitą wartość wytworzonego produktu możemy zapisać jako: c+v+m gdzie:            c – wartość przeniesiona zużytego kapitału stałego; v + m – wartość, nowo wytworzona przez robotników. Kapitał trwały. Wartość kapitału wydatkowanego na czynniki produkcji zostaje przeniesiona na wytwarzany produkt w rozmaity sposób, w krótszym lub dłuższym czasie. Kapitał wydatkowany na środki pracy biorące przez dłuższy czas udział w procesie produkcji nazywamy kapitałem trwałym. Kapitałem obrotowym nazywamy tę część kapitału, która jest wydatkowana na środki pracy, zużywające się całkowicie w ciągu jednego cyklu produkcyjnego lub w stosunkowo krótkim czasie, oraz kapitał przeznaczony na kupno siły roboczej. Do kapitału obrotowego należeć więc będą nakłady na surowce, materiały pomocnicze, paliwo, a więc na wszystkie środki i przedmioty pracy, których wartość: stosunkowo szybko jest przenoszona na wartość wytwarzanych produktów. Podział kapitału produkcyjnego na stały i zmienny wynika z ich odmiennej roli w wytwarzaniu wartości dodatkowej. Podział zaś kapitału produkcyjnego na trwały i obrotowy wynika z odmienności obrotu jego części składowej. Staraliśmy się dotychczas objaśnić, w jaki sposób powstaje wartość dodatkowa i jaką rolę w procesie jej wytwarzania spełnia kapitał stały i zmienny. Zastanówmy się obecnie, jakimi sposobami kapitalista powiększa wartość dodatkową. Wiemy już; że wartość nowo wytwarzana przez robotnika w ciągu dnia pracy, czyli wartość dodawana przez niego do poprzednio istniejącej wartości środków produkcji, składa się z dwóch części; jedna z nich równoważy wartość zużytej siły roboczej, a druga tworzy wartość dodatkową. [hasła pokrewne: , projektowanie ogrodów, Serwis Klimatyzacji, sala konferencyjna warszawa ]

RENTA GRUNTOWA I TENDENCJE ROZWOJOWE KAPITALISTYCZNEGO ROLNICTWA.

Thursday, July 12th, 2018

Doprowadziłoby to bowiem do spadku stopy zysku. Dlatego głównym czynnikiem decydującym o wprowadzaniu postępu technicznego przez monopol jest istniejąca i przewidywana stopa zysku. Ponadto należy pamiętać, że osiąganie określonej stopy zysku w przyszłości jest zależne nie tylko od obniżenia kosztów produkcji, ale i od kształtowania ceny.  Krańcową wydajnością (lub produkcyjnością) nazywamy wydajność (lub produkcyjność) ostatniej jednostki zastosowanego czynnika produkcji; w naszym przykładzie tą ostatnią jednostką jest 200 dodatkowych jednostek kapitału. Wynika stąd wniosek, że monopol- jeśli chodzi o stosowanie postępu technicznego – jest ograniczony przewidywaną stopą zysku. RENTA GRUNTOWA I TENDENCJE ROZWOJOWE KAPITALISTYCZNEGO ROLNICTWA. 1. Dwie drogi rozwoju kapitalizmu w rolnictwie. Kapitalistyczna własność ziemi powstała przeważnie w wyniku przekształcenia feudalnych latyfundiów w kapitalistyczne przedsiębiorstwa rolne oparte na pracy najemnej. Zasięg kapitalistycznej własności ziemskiej już w początkach kapitalizmu zaczął rozszerzać się w porównaniu z feudalną własnością ziemi. Masowe wywłaszczanie chłopów z ziemi (tzw. rugi chłopskie), które odbywało się wraz z rozwojem kapitalizmu. W Anglii i w większości krajów Europy środkowe, południowej i wschodniej, rozszerzało bazę kapitalistycznego systemu w rolnictwie produkcji rolniczej. Ta droga rozwoju kapitalistycznego rolnictwa zwana drogą pruską, gdyż klasycznym jej przykładem były Prusy, zapewniała jednocześnie dopływ taniej siły roboczej do powstających kapitalistycznych przedsiębiorstw przemysłowych i rolnych. Tylko bowiem część dawnych chłopów pańszczyźnianych była w stanie wykupić ziemię przypadającą im dzięki uwłaszczeniu. Wiele rodzin nie mogąc spłacić należności za ziemię, którą poprzednio uprawiały przez wiele pokoleń, zmuszone było do jej opuszczenia; ludność ta przekształciła się w robotników najemnych. Tylko we Francji i niektórych krajach skandynawskich rewolucja burżuazyjna zlikwidowała feudalną własność ziemską w sposób radykalny, wywłaszczając obszarników i oddając ziemię chłopom, którzy na niej pracowali. [hasła pokrewne: , Kabina pod prysznic, Serwis Klimatyzacji, kamery monitoring ]