Posts Tagged ‘sala konferencyjna warszawa’

Z plazmodiów tworza sie spo

Tuesday, July 12th, 2016

Z plazmodiów tworzą się spo rangi a, zwane tu owocnikami. Przed ich wytworzeniem plazmodium traci fototaktyzm ujemny, wypełza z wilgotnego podłoża na światło i tracąc znaczną ilość wody zamienia sie w liczne ow o c niki (ryc. 435 A). Każdy owocnik tworzy na powierzchni twardą, często zawierającą wapno osłonkę (p er y i u m), a wewnątrz liczne, drobne, Otoczone błoną, Fungi. Phycomucetes 509 rami lub gemma m i). Czasem tworzą się mocne, bulwowate skupienia strzęPek, tzw. sklero cja. Grzyby żyją sap ro fi ty c znie albo p as ożył n ic z o, w wodzie i na lądzie; w morzu są niezwykle rzadkie, Większość saprofitów można hodować na sztucznych podłożach. Niektóre są heterotroficzne nie tylko ze względu na C i N, ale też jeśli chodzi o substancje czynne. Jako materiał zapasowy jest szeroko rozpowszechniony występujący w postaci kropel gliko gen i t łusz cz ; występuje również mannit i mocznik. Grzyby dzieli się na dwie klasy: Phycomycetes — Pleśniaki i Eumycetes — Grzyby wyższe. IX. Klasa Phycomycetes — Pleśniaki, Glonowce, Grzyby niŻsze U najniższych przedstawicieli pleśniaków plecha jest mikroskopijnie mała i jednojądrowa. U wyższych jest ona silnie wykształcona, rozgałe— ziona i wielojądrowa, jednakże z wyjątkiem zupełnie nielicznych, najwyzej uorganizowanych form, zawsze b e z ścian poprzeczny c h, a więc r u r o wa ta (siphonalis). Faza diploidalna z nielicznymi wyjątkami jest ograniczona jedynie do zygoty. Pierwsi badacze nazywali te organizmy „grzybami glonowymi” z powodu podobieństwa pewnych znanych wówczas gatunków grzybów do pewnych glonów (s. 521). 1. Rząd Myxochytridiales. Przedstawiciele tego rzędu żyją pasożytniczo W niższych roślinach wodnych jako nagie organizmy jednokomórkowe, ale częściowo też w roślinach lądowych. Pływki u Olpidium opatrzone tylko jedną, ku tyłowi skierowaną wicią (ryc. 437 A), dostają się przez błonę komórkową epi- dermy pr awdopodobnie enzymatycznie rozpuszczaną do komórki żywiciela, gdzie pasożytują jako nieobłonione, jednojądrowe, ameboidalne protoplasty (B). [hasła pokrewne: , krzesła obrotowe, sala konferencyjna warszawa, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Wartosc wytworzonego przez robotników w

Tuesday, July 12th, 2016

Wartość wytworzonego przez robotników w procesie produkcji gotowego produktu jest równa wartości przeniesionej ze środków produkcji (zużyte maszyny, urzą- dzenia i surowce), a więc wartości zużytego kapitału stałego (c) oraz wartości nowo wytworzonej przez robotnika, która jest równa wartości siły roboczej i wartości dodatkowej v+m. Całkowitą wartość wytworzonego produktu możemy zapi- sać jako: c+v+m gdzie: c – wartość przeniesiona zużytego kapitału stałego; v + m – wartość, nowo wytworzona przez robotników. Kapitał trwały Wartość kapitału wydatkowanego na czynniki produkcji zostaje przeniesiona na wytwarzany produkt w rozmaity spo- sób, w krótszym lub dłuższym czasie. Kapitał wydatkowany na środki pracy biorące przez dłuższy czas udział w procesie produkcji nazywamy kapitałem trwałym. Kapitałem obrotowym nazywamy tę część kapitału, która jest wydatkowana na środki pracy, zużywające się całkowicie w ciągu jednego cyklu produkcyjnego lub w stosunkowo krót- kim czasie, oraz kapitał przeznaczony na kupno siły roboczej. Do kapitału obrotowego należeć więc będą nakłady na su- rowce, materiały pomocnicze, paliwo, a więc na wszystkie środki i przedmioty pracy, których wartość: stosunkowo szyb- k~est przenoszona na wartość wytwarzanych produktów. ( Podział kapitału produkcyjnego na stały i zmienny wynika Z ich odmiennej roli w wytwarzaniu wartości dodatkowej. Podział zaś kapitału produkcyjnego na trwały i obrotowy wy- nika z odmienności obrotu jego części składowej. Staraliśmy się dotychczas objaśnić, w jaki sposób powstaje wartość dodatkowa i jaką rolę w procesie jej wytwarzania spełnia kapitał stały i zmienny. Zastanówmy się obecnie, ja- kimi sposobami kapitalista powiększa wartość dodatkową. Wiemy już; że wartość nowo wytwarzana przez robotnika w ciągu dnia pracy, czyli wartość dodawana przez niego do poprzednio istniejącej wartości środków produkcji, składa się z dwóch części; jedna z nich równoważy wartość zużytej siły roboczej, a druga tworzy wartość dodatkową. [hasła pokrewne: , projektowanie ogrodów, Serwis Klimatyzacji, sala konferencyjna warszawa ]