Posts Tagged ‘rejestracja w przychodni’

Analiza gazowa.

Thursday, December 27th, 2018

Jeżeli proces wyrażony powyższym równaniem, a stanowiący w zasadzie odwrócenie fotosyntezy, przebiega rzeczywiście w taki sposób w roślinie, towarzyszyć mu powinno pobieranie tlenu, a wydzielanie dwutlenku węgla w stosunku 1 : 1, a więc tzw. ił oraz oddechowy C02/02 powinien się równać jedności. Za pomocą analizy gazowej można rzeczywiście wykazać, że rośliny zielone wydzielają w ciemności C02, a pobierają 02 . Wydzielanie tlenu łatwo jest jakościowo wykazać. Do doświadczeń nadają się najlepiej kiełkujące nasiona, niezdolne jeszcze do fotosyntezy. Dwutlenek węgla, który wydzielają podczas oddychania, wytrąca się w postaci węglanu baru. Do dokładniejszego, ilościowego pomiaru oddychania stosuje się wiele skomplikowanych metod, pozwalających na zmierzenie, za pomocą analizy gazowej lub innymi sposobami, zmian stężenia CO: i O: w powietrzu, które przepływało nad oddychającymi roślinami. Badania nad oddychaniem roślin zielonych należy oczywiście przeprowadzać w ciemności, aby uniemożliwić przebiegającą w odwrotnym kierunku fotosyntezę. W pełni rozwinięte organy roślin wyższych mają iloraz oddechowy bardzo zbliżony do 1, pozwala to wnioskować (podobnie jak przy ilorazie asymilacji), że pobierany tlen służy do utleniania węglowodanów, a w szczególności cukru. Substancje uboższe w tlen, jak tłuszcze czy białko, wymagają do zupełnego utlenienia na CO, i H20 oczywiście więcej tlenu, związki zaś chemiczne bogatsze w tlen, np. kwasy organiczne, mniej. Odchylenia ilorazu oddechowego od wartości 1 nie wykluczają jednak możliwości, że w razie innego niż cukier substratu następuje najpierw jego przerobienie na węglowodany, które dopiero zostają utlenione. Także wówczas, gdy oprócz lub zamiast dwutlenku węgla pojawiają się inne produkty końcowe oddychania, iloraz oddechowy odchyla się od wartości 1. Trudniej jest natomiast wykazać, że podczas oddychania wywiązuje się energia, ponieważ transpiracja zużywa większość energii oddechowej, zamienionej w ciepło. [przypisy: , hotele w Gdańsku, bramy garażowe, hurtownia elektryczna ]

Fermentacja masłowa.

Tuesday, December 25th, 2018

Fermentacja masłowa. Wielka ilość beztlenowców bezwzględnych wśród bakterii (np. różne formy Bac, amylobacter, wywołujące wąglik, opuchlinę i in.) tworzy podczas oddychania m. in. także kwas masłowy: CH3 • CH2 • CH2 • COOH. Synteza kwasu masłowego odbywa się prawdopodobnie w taki sposób, że z aldehydu octowego lub kwasu octowego (fosforanu octowego) powstaje kwas acetooctowy, ulegający następnie redukcji: CH3 • CO • CH2 COOH + 2H+ • • CH2 • CH2 • COOH + H20. Podobnie jak przy fermentacji mlekowej mieszanej powstaje przy tej fermentacji nieco wolnego odoru, który uchodzi do atmosfery. Ilość energii uzyskiwanej podczas fermentacji masłowej wynosi zaledwie 17 kcal na 1 mol rozłożonej heksozy. Fermentacja masłowa odgrywa w przyrodzie ważną rolę. Wielka liczba bakterii żyjących w glebach uprawnych, a wiążących azot atmosferyczny, tworzy przez fermentację nieznanego bliżej substratu kwas masłowy. Wiele mikroorganizmów rozkłada pektyny blaszki środkowej dzięki fermentacji masłowej. Proces ten ma wskutek tego praktyczne znaczenie. Przy moczeniu lnu i konopi fermentacja masłowa prowadzi do wyizolowania pęczków włókien z zespołów tkankowych łodygi. d. Rozkład celulozy. Trudno jest rozstrzygnąć, w jakim stopniu można do procesów fermentacyjnych zaliczyć rozkład celulozy. Corocznie, po jesiennym opadaniu liści, dostaje się ona do gleby i ulega przerobieniu przez bakterie żyjące na powierzchni gleby i w jej wnętrzu. Celuloza jest częściowo rozkładana przez mikroorganizmy tlenowe (grzyby również mogą rozkładać celulozę), częściowo jednak stanowi przypuszczalnie substrat fermentacji masłowej. Oczywiście bez względu na dalsze jej losy celuloza zostaje najpierw enzymatycznie (celulaza) przekształcona w cukier. Wielka rzesza bakterii symbiotycznych żyjących w żołądku i jelitach wielu zwierząt oraz w systemie trawiennym owadów toczących drewno ma zdolność beztlenowego rozkładu celulozy, prawdopodobnie przez fermentację masłową. Pewne produkty rozpadu są resorbowane przez system pokarmowy zwierzęcia. W księgach i czepcu przeżuwaczy przebiega fermentacja celulozy. [przypisy: , podesty ruchome, olej kokosowy, Katalogi stron ]
[hasła pokrewne: jakie są choroby genetyczne, korony porcelanowe na metalu, rejestracja w przychodni ]

Enzym oddechowy.

Monday, December 24th, 2018

Wartość 20,5 (rH jest to logarytm ujemny ciśnienia) odpowiada normalnej, bardzo nieznacznej zawartości wodoru w wodzie. Wartości leżące powyżej tej wartości granicznej (do 41 — czysty tlen) świadczą o dobrym usuwaniu wodoru z układu, wartości niższe — o nagromadzeniu się nie przerobionego wodoru. Według teorii oddychania opracowanej przez Warburga, konieczny jest udział „aktywnej” cząsteczki tlenu atmosferycznego. Nigdy bowiem nie może on reagować bezpośrednio z substratem znajdującym się w oddychającej komórce ani też z wodorem odłączonym od tego substratu; tlen może wyłącznie utleniać „enzym oddechowy” z grupą prostetyczną zawierającą metal ciężki, który przechodzi w jon o wyższej wartościowości, oddając elektron. Tlen odbiera odłączone elektrony i wskutek tego „aktywuje się”. W wielu przypadkach enzym oddechowy jest, jak się zdaje, związkiem typu heminy, w której grupa czynna (4 pierścienie pirolowe — podobnie jak w chlorofilu) przeprowadza żelazo dwuwartościowe w trójwartościowe i na odwrót: 4Fe + 02. W wielu roślinach (ziemniak, nasiona dyni, grzyby) funkcje te spełnia przypuszczalnie proteid zawierający miedź, która z jednowartościowej przechodzi w dwuwartościową. Utleniane enzymy oddechowe muszą być stale redukowane, aby utrzymać ciągłą zdolność do reakcji. Funkcje redukcji enzymu oddechowego pełnią inne układy enzymów, które są — z jednej strony pozbawione powinowactwa do tlenu atmosferycznego, a z drugiej stanowią pomost pomiędzy enzymami przenoszącymi wodór. W wielu komórkach rolę tę spełniają cytochromy, związki, w skład których wchodzi również hemina z atomem żelaza umieszczonym w środku cząsteczki, a zdolnym do zmiany wartościowości. „Utleniony” ferment oddechowy utlenia z kolei cytochrom a, przeprowadzając jego żelazo w trójwartościowe, gdy tymczasem atom żelaza enzymu oddechowego wraca do niższej wartościowości. Cytochrom a utlenia w ten sam sposób cytochrom b, a ten z kolei — cytochrom c. [przypisy: , krem neutrogena, dentysta rzeszów, olejek arganowy ]
[przypisy: jakie są choroby genetyczne, korony porcelanowe na metalu, rejestracja w przychodni ]

Procesy chemiczne, składające się na cykl Krebsa.

Sunday, December 23rd, 2018

Ten „aktywny” kwas octowy zawierający dwa atomy węgla zostaje następnie dołączony do akceptora mającego w cząsteczce 4 atomy węgla (kwas szczawiowooctowy) i w ten sposób powstaje kwas cytrynowy. Podczas dalszych przemian, przez czterokrotną dehydrogenację i spalanie odłączonego wodoru na wodę, kwas octowy zostaje rozłożony na dwie cząsteczki C02, przy czym akceptor ulega regeneracji. Procesy chemiczne, składające się na cykl Krebsa. W cyklu tym powstaje szereg kwasów organicznych, takich jak kwas bursztynowy czy jabłkowy, co wyjaśnia tak częste występowanie ich w roślinach. Wiele roślin gruboszowatych, np. z rodziny Crassulaceae, regularnie w nocy gromadzi kwasy organiczne, a szczególnie kwas jabłkowy. Kwasy te zanikają w ciągu dnia. Przerwa w asymilacji a w związku z tym gromadzenie się go w tkankach tych roślin, wywołuje przypuszczalnie periodyczne zahamowanie normalnego rozkładu węglowodanów. Wskutek tego w nocy, dzięki procesom karboksylacji, może dojść do gromadzenia się w formie kwasów uprzednio przerobionych produktów pośrednich reakcji; podczas dnia zahamowanie zostaje zniesione, a kwasy mogą wejść ponownie w przemianę materii. We wszystkich opisanych przypadkach istota oddychania polega na tym, że podczas różnorodnych reakcji, przy współudziale enzymów, z cukru odpowiednio przekształconego jest odłączany wodór i spalany na wodę za pomocą tlenu atmosferycznego, węgiel natomiast wraca do atmosfery jako dwutlenek węgla. Właściwy proces, podczas którego uwalnia się energia — spalanie wodoru, może być w różnorodny sposób przeprowadzany przez oddychający organizm dzięki istnieniu wielu łańcuchów reakcji enzymatycznych. Szczegóły sposobu przekazywania energii oddechowej na potrzeby innych procesów życiowych są mało znane. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że gromadzenie i przekształcanie energii podczas fermentacji alkoholowej za pomocą wysokoenergetycznych wiązań fosforanowych o typie kwasu trójadenozynofosforowego spełnia podobne funkcje w końcowych fazach oddychania. Przypuszczamy, że zupełny rozkład cząsteczki cukru prowadzi do powstania 20—30 takich wiązań fosforanowych, a około połowy wywiązującej się energii zostaje przejściowo zmagazynowane w ATP. [hasła pokrewne: , hotele w Gdańsku, osuszacze powietrza, Suknie ślubne ]
[więcej w: jakie są choroby genetyczne, korony porcelanowe na metalu, rejestracja w przychodni ]