Posts Tagged ‘regały półkowe’

Jednakze w wyniku wolnej konkurencji

Sunday, February 18th, 2018

Jednakże w wyniku wolnej konkurencji ceny na towary wytwarzane przez te przedsiębiorstwa są równe cenom uzys- kiwanym przez pozostałe przedsiębiorstwa (zarówno produku- jące w przeciętnych warunkach, jak i technicznie zacofane). Daje to przedsiębiorstwom o najwyższej sile produkcyjnej zysk nadzwyczajny. Przedsiębiorstwa produkujące w prze- ciętnych warunkach, chcąc osiągnąć zysk nadzwyczajny, mu- szą dokonywać modernizacji. Tym bardziej modernizacji mu- szą dokonać te przedsiębiorstwa, które produkują za pomocą przestarzałej techniki. Proces stymulowania postępu tech- nicznego jest więc zjawiskiem ciągłym. Z dotychczasowej analizy wynika, że równe kapitały przy różnej stopie wartości dodatkowej, różnym składzie organicz- nym oraz przy różnej szybkości obrotu kapitału powinny przynosić ich właścicielom różną stopę zysku. Różnice w składzie organicznym kapitału występują zarów- no w każdej z gałęzi produkcji, jak i między gałęziami, przy czym przyczyny tego zróżnicowania nie są identyczne. We- wnątrz gałęzi wyższy skład organiczny mają przedsiębiorstwa o najwyższym poziomie technicznym, różnice między gałęzia- mi wynikają natomiast ze stosowanej technologii. Zróżnico- wanie składu organicznego wewnątrz gałęzi stymuluje postęp techniczny, a różnice składu organicznego między gałęziami powodują przepływ kapitałów – a w ślad za tym i siły ro- boczej – z jednej gałęzi do drugiej. Równocześnie zwiększe- nie składu organicznego w całej gałęzi, a tym bardziej w wie- lu gałęziach, jest jedną z przyczyn działania spadkowej ten- dencji stopy zysku . Ilustruje to przykład podany w tablicy 2, w którym zało- żono, że pięć różnych gałęzi przemysłu różni się tylko skła- dem organicznym kapitału. Z tablicy wynika, że kapitaliści w różnych gałęziach przemysłu uzyskiwaliby różną stopę zysku, gdyby ich towary – przy różnym składzie organicz- nym i równych zaangażowanych kapitałach – były sprzeda- wane według wartości rynkowej. Byłoby to jednak sprzeczne z podstawową zasadą kapitalizmu wolnokonkurencyjnego: od równych kapitałów równe zyski. [przypisy: , wdrożenia magento, pomoc drogowa, regały półkowe ]

Do czynników hamujacych spadek stopy

Saturday, February 17th, 2018

Do czynników hamujących spadek stopy zysku należą m.in.: hamujące. 1) wzrost stopy wartości dodatkowej, zwłaszcza względnej wartości dodatkowej (wzrost siły produkcyjnej pracy), jakkol- wiek możliwy jest również wzrost stopy wartości dodatkowej bezwzględnej (wzrost intensywności pracy); 2) spadek składu organicznego kapitału wynikający potanienia środków pro- dukcji w wyniku wzrostu siły produkcyjnej pracy; 3) przy- spieszenie obrotu kapitału: 4) handel zagraniczny; 5) cena mo- nopolowa; 6) świadoma działalność organizacji przedsiębior- ców; 7) działalność państwa, na rzecz kapitału e. Handel zagraniczny może wpływać hamująco na spadek stopy zysku w dwojaki sposób: a) dzięki korzystnym terms ot trade, tj. stosunkowi cen towarów eksportowanych do ceń towarów importowanych; terms ot trade przynoszą korzyści i wzrost stopy zysku firmom z krajów wysoko rozwiniętych; b) dzięki eksportowi nadwyżek towarowych za granicę, co wpływa na utrzymanie wyższego poziomu cen w kraju, a po- nadto – dzięki wzrostowi skali produkcji – przyczynia się do obniżki kosztów produkcji. , Na wzrost stopy zysku przedsiębiorstw należących do mo- nopoli wpływają ceny monopolowe, organizacje przedsię- biorców i działalność państwa na rzecz ‘kapitału. Aby móc odpowiedzieć na pytanie; czy w dotychczasowym rozwoju kapitalizmu stopa zysku spadała czy rosła, trzeba prześledzić rzeczywiste jej kształtowanie się. Badań takich dla całego systemu kapitalistycznego nie przeprowadzono, Redystrybucja wartości dodatkowe] dokonuje się nie ‘tylko pomiędzy kapitalistów przemysłowych. Uczestniczą w niej również. kapitaliści handlowi, bankierzy oraz właściciele ziemi. W kapitalizmie wolnokonkurencyjnym kapitał handlowy, dzięki możliwości przepływu kapitału, realizuje identyczny jak i kapitał przemysłowy zysk przeciętny, a w kapitalizmie monopolistycznym – zysk monopolowy. Kapitał pożyczkowy to kapitał pieniężny przekazywany przez potyczkowy właściciela na określony czas innym użytkownikom w za- mian za procent. [podobne: , regały półkowe, pomoc drogowa, projektowanie wnętrz Kraków ]