Posts Tagged ‘regały półkowe’

Zysk nadzwyczajny.

Tuesday, June 19th, 2018

Jednakże w wyniku wolnej konkurencji ceny na towary wytwarzane przez te przedsiębiorstwa są równe cenom uzyskiwanym przez pozostałe przedsiębiorstwa (zarówno produkujące w przeciętnych warunkach, jak i technicznie zacofane). Daje to przedsiębiorstwom o najwyższej sile produkcyjnej zysk nadzwyczajny. Przedsiębiorstwa produkujące w przeciętnych warunkach, chcąc osiągnąć zysk nadzwyczajny, muszą dokonywać modernizacji. Tym bardziej modernizacji muszą dokonać te przedsiębiorstwa, które produkują za pomocą przestarzałej techniki. Proces stymulowania postępu technicznego jest więc zjawiskiem ciągłym.  Z dotychczasowej analizy wynika, że równe kapitały przy różnej stopie wartości dodatkowej, różnym składzie organicznym oraz przy różnej szybkości obrotu kapitału powinny przynosić ich właścicielom różną stopę zysku. Różnice w składzie organicznym kapitału występują zarówno w każdej z gałęzi produkcji, jak i między gałęziami, przy czym przyczyny tego zróżnicowania nie są identyczne. Wewnątrz gałęzi wyższy skład organiczny mają przedsiębiorstwa o najwyższym poziomie technicznym, różnice między gałęziami wynikają natomiast ze stosowanej technologii. Zróżnicowanie składu organicznego wewnątrz gałęzi stymuluje postęp techniczny, a różnice składu organicznego między gałęziami powodują przepływ kapitałów – a w ślad za tym i siły roboczej – z jednej gałęzi do drugiej. Równocześnie zwiększenie składu organicznego w całej gałęzi, a tym bardziej w wielu gałęziach, jest jedną z przyczyn działania spadkowej tendencji stopy zysku. Ilustruje to przykład podany w tablicy, w którym założono, że pięć różnych gałęzi przemysłu różni się tylko składem organicznym kapitału. Z tablicy wynika, że kapitaliści w różnych gałęziach przemysłu uzyskiwaliby różną stopę zysku, gdyby ich towary – przy różnym składzie organicznym i równych zaangażowanych kapitałach – były sprzedawane według wartości rynkowej. Byłoby to jednak sprzeczne z podstawową zasadą kapitalizmu wolnokonkurencyjnego: od równych kapitałów równe zyski. [przypisy: , wdrożenia magento, pomoc drogowa, regały półkowe ]

Czynniki hamujące spadek stopy zysku.

Monday, June 18th, 2018

Do czynników hamujących spadek stopy zysku należą m.in.: hamujące. 1) wzrost stopy wartości dodatkowej, zwłaszcza względnej wartości dodatkowej (wzrost siły produkcyjnej pracy), jakkolwiek możliwy jest również wzrost stopy wartości dodatkowej bezwzględnej (wzrost intensywności pracy); 2) spadek składu organicznego kapitału wynikający potanienia środków produkcji w wyniku wzrostu siły produkcyjnej pracy; 3) przyspieszenie obrotu kapitału: 4) handel zagraniczny; 5) cena monopolowa; 6) świadoma działalność organizacji przedsiębiorców; 7) działalność państwa, na rzecz kapitału e. Handel zagraniczny może wpływać hamująco na spadek stopy zysku w dwojaki sposób: a) dzięki korzystnym terms ot trade, tj. stosunkowi cen towarów eksportowanych do ceń towarów importowanych; terms ot trade przynoszą korzyści i wzrost stopy zysku firmom z krajów wysoko rozwiniętych; b) dzięki eksportowi nadwyżek towarowych za granicę, co wpływa na utrzymanie wyższego poziomu cen w kraju, a ponadto – dzięki wzrostowi skali produkcji – przyczynia się do obniżki kosztów produkcji. Na wzrost stopy zysku przedsiębiorstw należących do monopoli wpływają ceny monopolowe, organizacje przedsiębiorców i działalność państwa na rzecz kapitału. Aby móc odpowiedzieć na pytanie; czy w dotychczasowym rozwoju kapitalizmu stopa zysku spadała czy rosła, trzeba prześledzić rzeczywiste jej kształtowanie się. Badań takich dla całego systemu kapitalistycznego nie przeprowadzono. Redystrybucja wartości dodatkowej dokonuje się nie tylko pomiędzy kapitalistów przemysłowych. Uczestniczą w niej również kapitaliści handlowi, bankierzy oraz właściciele ziemi. W kapitalizmie wolnokonkurencyjnym kapitał handlowy, dzięki możliwości przepływu kapitału, realizuje identyczny jak i kapitał przemysłowy zysk przeciętny, a w kapitalizmie monopolistycznym – zysk monopolowy. Kapitał pożyczkowy to kapitał pieniężny przekazywany przez właściciela na określony czas innym użytkownikom w zamian za procent. [podobne: , regały półkowe, pomoc drogowa, projektowanie wnętrz Kraków ]