Posts Tagged ‘regały magazynowe’

Rząd Chytridiales.

Friday, July 20th, 2018

Po ich wyrośnięciu i po kilkakrotnym podziale jądra zostają one otoczone chitynowymi błonami; przedstawiają wówczas jednokomórkowe, ale wielojądrowe kubkowate zbiorniki z szyjkowatymi wyrostkami. Wyrostki te przebijają na zewnątrz błonę komórki żywiciela ( u niektórych gatunków są one znacznie krótsze). Cały protoplast grzyba przekształca się następnie na liczne jednojądrowe pływki, które po ześluzowaceniu szczytu szyjkowatego wyrostka wydostają się na zewnątrz. Mogą one znów zakażać komórki 2. Rząd Chytridiales. Organizmy te żyją pasożytniczo lub saprofitycznie na niższych roślinach wodnych i niższych zwierzętach lub w ich wnętrzu; rzadziej spotykane są w ziemi. Bardziej prymitywne spośród nich są to mikroskopijnie małe jednokomórkowce kubkowatego lub pęcherzykowatego kształtu (np. pospolita w ziemi Karlingia rosea). Są one otoczone chiłynową błoną. Rhizophidium pollinis żyje jako okrągławy twór na powierzchni unoszonych w wodzie ziarn pyłku Pinus i pobiera z jego wnętrza pokarm bardzo delikatnymi, nitkowa tymi haustoriami. Przez jedną lub więcej por (istnieją też rodzaje, których sporangia otwierają się wieczkiem) wydostają się liczne jednowiciowe zoospory. W rozmnażaniu płciowym panuje już pewna rozmaitość. U Rh. goniosporum małe pływki osadzają się na większych, pęcherzykowatych roślinach i wpuszczają swoją treść do komórki R. W następstwie tego powstaje grubościenna zygota, która przy kiełkowaniu wytwarza zoospory. Niekiedy jednak pływka może się również osadzać na pływce. Wówczas z pęcherzykowatej małej rośliny  wrasta obłoniona rurka kopulacyjna do większej rośliny. Tak jest u Polyphagus euglenae, którego komórki mają nieregularny kształt wskutek licznych, wnikających do euglen ryzoidów. Rośliny przekształcają się następnie w jednojądrowe gametangia; zawartość rośliny nie przelewa się lecz treść obu komórek zespala się w rozdętej części przewodu kopulacyjnego, co prowadzi do powstania w pobliżu gametangium dwujądrowej grubościennej zygoty. [przypisy: , regały magazynowe, szyny prądowe, blacha trapezowa ]

Stopa akumulacji.

Friday, July 13th, 2018

Kryterium stosowania nowych maszyn i urządzeń z okresu wolnokonkurencyjnego nie wystarcza przy monopolu. Stopa akumulacji, a tym bardziej masa akumulacji monopolu, jest wyższa niż przedsiębiorstw nie zmonopolizowanych i wyższa niż przedsiębiorstw w okresie wolnej konkurencji. Wynika to z tego, że monopol osiąga wyższą stopę i wyższą masę wartości dodatkowej. Ponadto, będąc przedsiębiorstwem o ogromnych rozmiarach, monopol przeznacza na akumulację procentowo wyższą część wartości dodatkowej, niż mogły przeznaczać dawne, nie zmonopolizowane przedsiębiorstwa. Równocześnie, aby utrzymać monopolistyczną pozycję i zysk monopolowy, monopole starają się uniemożliwić inwestowanie w zmonopolizowanej przez siebie gałęzi cudzemu kapitałowi, a w określonych warunkach nawet i kapitałowi własnego monopolu. Do zamykania w zmonopolizowanej gałęzi dostępu dla inwestycji własnych monopolu dochodzi wtedy, gdy dodatkowe inwestycje własne mogłyby spowodować obniżenie stopy zysku osiąganej przez monopol. W takim przypadku korzystniejsze są dla monopolu inwestycje poza gałęzią, którą zmonopolizował, nawet wtedy, gdyby stopa zysku od tak ulokowanych inwestycji była niższa od stopy zysku możliwej do osiągnięcia w gałęzi zmonopolizowanej. Dodatkowe inwestycje doprowadzą do zwiększenia mocy produkcyjnej i wzrostu podaży, jednak pod warunkiem obniżenia ceny. Załóżmy, że wzrost popytu o 2f1J/o wymaga obniżenia ceny też o 2f1J/o. Oznacza to, że w wyniku nowych inwestycji, dzięki którym nastąpi wzrost produkcji, podaży i popytu o 2(1/0, stopa zysku zarówno z nowo zainwestowanego kapitału, jak i z kapitału dotychczas zaangażowanego wyniesie 300/0. W wyniku dodatkowych inwestycji zmniejsza się zatem tzw. krańcowa wydajność kapitału II, spada masa i stopa zysku. Dlatego monopolista przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych musi uwzględniać tzw. krańcową stopę zysku, tj. stopę zysku od ostatniej zainwestowanej jednostki kapitału. W sytuacji monopolu (czy oligopolu) nowe inwestycje i postęp techniczny, mimo że obniżają koszty produkcji, mogą być sprzeczne z interesami monopolu. Jest tak wtedy, gdy w wyniku nowych inwestycji i postępu technicznego, prowadzących do obniżenia kosztów produkcji i zwiększenia rozmiarów podaży, konieczne byłoby obniżenie ceny monopolowej w większym stopniu, niż nastąpiło obniżenie kosztów. [więcej w: , drzwi wejsciowe, regały magazynowe, biuro wirtualne ]