Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Z plazmodiów tworza sie spo

Tuesday, July 12th, 2016

Z plazmodiów tworzą się spo rangi a, zwane tu owocnikami. Przed ich wytworzeniem plazmodium traci fototaktyzm ujemny, wypełza z wilgotnego podłoża na światło i tracąc znaczną ilość wody zamienia sie w liczne ow o c niki (ryc. 435 A). Każdy owocnik tworzy na powierzchni twardą, często zawierającą wapno osłonkę (p er y i u m), a wewnątrz liczne, drobne, Otoczone błoną, Fungi. Phycomucetes 509 rami lub gemma m i). Czasem tworzą się mocne, bulwowate skupienia strzęPek, tzw. sklero cja. Grzyby żyją sap ro fi ty c znie albo p as ożył n ic z o, w wodzie i na lądzie; w morzu są niezwykle rzadkie, Większość saprofitów można hodować na sztucznych podłożach. Niektóre są heterotroficzne nie tylko ze względu na C i N, ale też jeśli chodzi o substancje czynne. Jako materiał zapasowy jest szeroko rozpowszechniony występujący w postaci kropel gliko gen i t łusz cz ; występuje również mannit i mocznik. Grzyby dzieli się na dwie klasy: Phycomycetes — Pleśniaki i Eumycetes — Grzyby wyższe. IX. Klasa Phycomycetes — Pleśniaki, Glonowce, Grzyby niŻsze U najniższych przedstawicieli pleśniaków plecha jest mikroskopijnie mała i jednojądrowa. U wyższych jest ona silnie wykształcona, rozgałe— ziona i wielojądrowa, jednakże z wyjątkiem zupełnie nielicznych, najwyzej uorganizowanych form, zawsze b e z ścian poprzeczny c h, a więc r u r o wa ta (siphonalis). Faza diploidalna z nielicznymi wyjątkami jest ograniczona jedynie do zygoty. Pierwsi badacze nazywali te organizmy „grzybami glonowymi” z powodu podobieństwa pewnych znanych wówczas gatunków grzybów do pewnych glonów (s. 521). 1. Rząd Myxochytridiales. Przedstawiciele tego rzędu żyją pasożytniczo W niższych roślinach wodnych jako nagie organizmy jednokomórkowe, ale częściowo też w roślinach lądowych. Pływki u Olpidium opatrzone tylko jedną, ku tyłowi skierowaną wicią (ryc. 437 A), dostają się przez błonę komórkową epi- dermy pr awdopodobnie enzymatycznie rozpuszczaną do komórki żywiciela, gdzie pasożytują jako nieobłonione, jednojądrowe, ameboidalne protoplasty (B). [hasła pokrewne: , krzesła obrotowe, sala konferencyjna warszawa, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Zasada ta realizowana jest w

Tuesday, July 12th, 2016

Zasada ta realizowana jest w kapitalizmie wolnokonkuren- cyjnym w wyniku konkurencji między kapitalistami .z róż- nych gałęzi produkcji w ramach dążenia do celu produkcji ka- pitalistycznej: osiągania najwyższego zysku. Wolna konkurencja prowadziła w żywiołowy sposób do wyrównywania stóp zysku we wszystkich gałęziach. Całko- wite wyrównanie stóp zysku miałoby miejsce przy pełnej swobodzie przenoszenia kapitału z jednej gałęzi do wszystkich pozostałych. Jest to oczywiście niemożliwe. Dlatego tendencja, ta realizuje się nie tyle przez przenoszenie kapitału już funk- cjonującego; ile przez nowe inwestycje. Przy założeniu idealnych warunków wolnej konkurencji, pełnej możliwości przepływu kapitału i siły roboczej, stopy zysku we wszystkich gałęziach .produkcji wyrównują się. Właściciele kapitałów we wszystkich gałęziach otrzymują zysk przeciętny, tj. zysk osiągany .przez określony kapitał niezależ- nie od stopy wartości dodatkowej, szybkości obrotu kapitału i składu organicznego w danej gałęzi. Wraz z zyskiem prze- ciętnym pojawia się cena produkcji równa kosztom produkcji i zyskowi przeciętnemu. Zysk i stopa zysku Cena produkcji kształtuje się zatem na poziomie wyższym lub niższym od wartości rynkowej towaru. Oznacza to, że po- szczególni kapitaliści zawłaszczają zazwyczaj masę wartości dodatkowej mniejszą lub większą od tej, która jest wytwarza- na . w, ich przedsiębiorstwach w ten sposób w kapitalizmie wolnokonkurencyjnym dzięki redystrybucji wytworzonej ogólnej masy wartości ‘dodatkowej realizowana jest zasada: od równych kapitałów równe zyski: Tendencja do wyrównywania się stóp zysku jest tendencją właściwą kapitalizmowi wolnokonkurencyjnemu. W wyniku działania tego prawa stopy zysku wszystkich funkcjonują- cych kapitałów dążą do wyrównywania się. Uproszczone dzia- łanie tego prawa można sformułować następująco: jeśli bę- dziemy abstrahować od szybkości ‘obrotu kapitałów i od ich składów organicznych, to po zsumowaniu wartości dodatko- wej wytworzonej we wszystkich gałęziach produkcji i podzie- leniu jej przez sumę kapitałów funkcjonujących we wszyst- kich gałęziach produkcji uzyskamy’ przeciętną stopę zysku z = ma 100. cg+vg gdzie: z – przeciętna stopa zysku; mg – suma wartości do- datkowej. wszystkich gałęzi produkcji; Cg -; suma kapitału stałego wszystkich gałęzi produkcji; vg – suma płac roboczych wszystkich gałęzi produkcji. [podobne: , szafki ubraniowe, hydraulika przemysłowa, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]