Posts Tagged ‘projektowanie wnętrz Kraków’

Wydajność pracy.

Wednesday, July 18th, 2018

Jeśli w wyniku postępu techniki i ogólnego rozwoju gospodarki rośnie wydajność pracy w gałęziach wytwarzających środki spożycia lub w gałęziach dostarczających materiałów i narzędzi do ich produkcji, to ilość pracy potrzebna do produkcji artykułów konsumowanych przez robotnika obniża się. Obniża się tym samym wartość siły roboczej. Robotnik będzie więc zużywał. Tworzenie się wartości dodatkowej mniej pracy na reprodukcję siły roboczej. Jeśli jednocześnie długość dnia roboczego pozostanie bez zmiany, to robotnik będzie więcej pracował dla kapitalisty. W przedsiębiorstwach kapitalistycznych wartość dodatkowa zwiększa się, gdy rośnie wydajność pracy w całej gospodarce, a zwłaszcza w gałęziach wytwarzających środki konsumpcji.  Wartość dodatkowa rośnie wtedy jakby automatycznie, bez specjalnych dodatkowych zabiegów poszczególnych kapitalistów, korzystają oni bowiem z rezultatów postępu nauki i techniki. Wartość dodatkowa powstająca wskutek skrócenia niezbędnego czasu pracy i odpowiedniego zwiększenia dodatkowego czasu pracy nazywa się wartością dodatkową względną. Wzrost wydajności pracy nie jest procesem równomiernym. Przypuśćmy, że w jednym przedsiębiorstwie danej gałęzi przemysłu dzięki zastosowaniu nowych wynalazków podwojono wydajność pracy, w porównaniu z wszystkimi pozostałymi przedsiębiorstwami wytwarzającymi taki sam towar. Do wytworzenia l sztuki danego towaru w tym przedsiębiorstwie potrzeba o połowę mniej czasu pracy niż czas społecznie niezbędny. Wartości towaru nie wyznacza jednak indywidualny czas pracy w tej czy innej fabryce, ale społecznie niezbędny czas pracy całej gałęzi danego przemysłu. Dlatego towary wytwarzane w owej fabryce przy mniejszym nakładzie pracy niż w pozostałych będą mieć tę samą wartość co wszystkie inne podtowary i będą sprzedawane na rynku po tej samej cenie. Właściciel fabryki, w której podniesiono wydajność pracy, otrzyma więc dodatkowy zysk, wartość dodatkową nadzwyczaj. [hasła pokrewne: , dezynsekcja warszawa, projektowanie wnętrz Kraków, wynajem busów ]

Racjonalizacja działalności gospodarczej.

Tuesday, July 17th, 2018

W miarę rozwoju techniki wzrasta rola kapitału trwałego, którego obrót jest względnie wolny. Racjonalizacja działalności gospodarczej prowadzi jednak do skrócenia czasu produkcji i czasu cyrkulacji. Najistotniejszy wpływ na przyspieszenie czasu obrotu mają takie czynniki, jak wzrost siły produkcyjnej pracy, postęp techniczny skracający czas produkcji, rozwój komunikacji, rozwój informacji. Przedsiębiorstwa kapitalistyczne nie podejmują zazwyczaj inwestycji w tych dziedzinach, w których obrót kapitału jest zbyt długi (np. wielkich prac irygacyjnych). Na wysokość stopy zysku obliczanej w skali rocznej istotny wpływ ma roczna stopa wartości dodatkowej. O wysokości rocznej stopy wartości dodatkowej – przy danej stopie wartości dodatkowej – decyduje wyłącznie szybkość obrotu kapitału zmiennego. Załóżmy, że istnieją dwa identyczne co do wielkości kapitały zmienne o identycznej stopie wartości dodatkowej. Kapitał I dokonuje w okresie roku trzech obrotów, a kapitał II sześciu obrotów. W tym przypadku kapitał II wytworzy w ciągu roku dwukrotnie większą masę wartości dodatkowej. Wobec tego roczna stopa wartości dodatkowej kapitału będzie dwukrotnie wyższa. Jak podkreślano, wytworzona wartość dodatkowa występuje na rynku w formie zysku, a stopa wartości dodatkowej w formie stopy zysku. Podział wytworzonej masy wartości dodatkowej (masy zysku) między przedsiębiorców kapitalistycznych dokonuje się przez konkurencję na rynku. Oczywiście warunki tej konkurencji zmieniają się wraz z rozwojem kapitalizmu: miejsce wolnej konkurencji, która występowała w stadium przedmonopolistycznym, zajmuje konkurencja monopolistyczna. Współcześnie istotny wpływ na warunki konkurencji ma też gospodarcza działalność państwa. Konkurencja działa równocześnie wewnątrz określonej gałęzi produkcji i w ramach całej gospodarki. Konkurują między sobą zarówno przedsiębiorcy wytwarzający określony produkt w jednej gałęzi, jak i przedsiębiorcy działający w handlu, w bankowości itd. [podobne: , szyny prądowe, drzwi wewnętrzne Kraków, projektowanie wnętrz Kraków ]

Czynniki hamujące spadek stopy zysku.

Sunday, July 15th, 2018

Do czynników hamujących spadek stopy zysku należą m.in.: hamujące. 1) wzrost stopy wartości dodatkowej, zwłaszcza względnej wartości dodatkowej (wzrost siły produkcyjnej pracy), jakkolwiek możliwy jest również wzrost stopy wartości dodatkowej bezwzględnej (wzrost intensywności pracy); 2) spadek składu organicznego kapitału wynikający potanienia środków produkcji w wyniku wzrostu siły produkcyjnej pracy; 3) przyspieszenie obrotu kapitału: 4) handel zagraniczny; 5) cena monopolowa; 6) świadoma działalność organizacji przedsiębiorców; 7) działalność państwa, na rzecz kapitału e. Handel zagraniczny może wpływać hamująco na spadek stopy zysku w dwojaki sposób: a) dzięki korzystnym terms ot trade, tj. stosunkowi cen towarów eksportowanych do ceń towarów importowanych; terms ot trade przynoszą korzyści i wzrost stopy zysku firmom z krajów wysoko rozwiniętych; b) dzięki eksportowi nadwyżek towarowych za granicę, co wpływa na utrzymanie wyższego poziomu cen w kraju, a ponadto – dzięki wzrostowi skali produkcji – przyczynia się do obniżki kosztów produkcji. Na wzrost stopy zysku przedsiębiorstw należących do monopoli wpływają ceny monopolowe, organizacje przedsiębiorców i działalność państwa na rzecz kapitału. Aby móc odpowiedzieć na pytanie; czy w dotychczasowym rozwoju kapitalizmu stopa zysku spadała czy rosła, trzeba prześledzić rzeczywiste jej kształtowanie się. Badań takich dla całego systemu kapitalistycznego nie przeprowadzono. Redystrybucja wartości dodatkowej dokonuje się nie tylko pomiędzy kapitalistów przemysłowych. Uczestniczą w niej również kapitaliści handlowi, bankierzy oraz właściciele ziemi. W kapitalizmie wolnokonkurencyjnym kapitał handlowy, dzięki możliwości przepływu kapitału, realizuje identyczny jak i kapitał przemysłowy zysk przeciętny, a w kapitalizmie monopolistycznym – zysk monopolowy. Kapitał pożyczkowy to kapitał pieniężny przekazywany przez właściciela na określony czas innym użytkownikom w zamian za procent. [podobne: , regały półkowe, pomoc drogowa, projektowanie wnętrz Kraków ]

Renta różniczkowa.

Thursday, July 12th, 2018

Pewien wpływ na wielkość wartości dodatkowej realizowanej przez kapitalistycznego przedsiębiorcę rolnego wywiera również odległość przedsiębiorstwa od rynku zbytu. Cena na dany rodzaj produktu w dużych ośrodkach zbytu jest jednakowa, niezależnie od tego, czy wytworzony został na dobrej czy słabej glebie, ale poszczególne przedsiębiorstwa położone są w różnej odległości od tego rynku i dowiezienie produktów na rynek pociąga za sobą pewne koszty. W miarę oddalania się od rynku koszty te rosną. Zatem ceny loco przedsiębiorstwo obniżają się w miarę zwiększania się odległości od rynku zbytu. Dzięki działaniu tych dwóch czynników przedsiębiorstwa rolne położone w bezpośrednim sąsiedztwie dużych rynków zbytu realizują większą wartość dodatkową. Renta różniczkowa jest więc nadwyżką wartości dodatkowej ponad zysk przeciętny, którą osiągają właściciele lepszych ziem i przedsiębiorstw położonych bliżej rynków zbytu dzięki wyższej wydajności pracy robotników rolnych. Rentę różniczkową przywłaszcza właściciel ziemi niezależnie od tego, czy sam prowadzi przedsiębiorstwo rolne, czy wydzierżawia swoją ziemię innemu kapitaliście lub drobnemu farmerowi. W przypadku dzierżawy ziemi kapitalistyczny dzierżawca przywłaszcza część wytworzonej przez robotników rolnych wartości dodatkowej w formie zysku przeciętnego, a uzyskaną nadwyżkę wartości dodatkowej ponad zysk przeciętny oddaje właścicielowi ziemi w formie czynszu dzierżawnego, którego wysokość zależy od jakości dzierżawionej ziemi i jej położenia w stosunku do rynku zbytu, to jest od wielkości renty różniczkowej. Dzierżawca oddaje zatem właścicielowi rentę różniczkową. Pozornie może się wydawać, że źródłem renty różniczkowej jest albo sama różnica w urodzajności gleb, albo odległości od rynku zbytu, albo obydwa te czynniki łącznie. Wbrew pozorom jednak renta różniczkowa nie jest produktem ziemi, lecz produktem pracy robotników rolnych, której wydajność jest różna w różnych warunkach glebowych i przy różnym położeniu w stosunku do rynku. [patrz też: , usługi sprzątania, projektowanie wnętrz Kraków, maszyny budowlane ]