Posts Tagged ‘projektowanie wnętrz Kraków’

Jesli w wyniku postepu techniki

Tuesday, July 12th, 2016

Jeśli w wyniku postępu techniki i ogólnego rozwoju gospodarki rośnie wy- dajność pracy w gałęziach wytwarzających środki spożycia lub w gałęziach dostarczających materiałów i narzędzi do ich produkcji, to ilość pracy potrzebna do produkcji artykułów konsumowanych przez robotnika obniża się. Obniża się tym samym wartość siły roboczej. Robotnik będzie więc zużywał Tworzenie się wartości dodatkowej mniej pracy na reprodukcję siły roboczej. Jeśli jednocześnie długość dnia roboczego pozostanie bez zmiany, to robotnik bę- dzie więcej pracował dla kapitalisty. W przedsiębiorstwach kapitalistycznych wartość dodatkowa zwiększa się, gdy rośnie wydajność pracy w całej gospodarce, a zwłaszcza w gałęziach wytwarzających środki konsumpcji. Wartość dodatkowa rośnie wtedy jakby automatycznie, bez specjalnych dodatkowych zabiegów poszczególnych kapitali- stów, korzystają oni bowiem z rezultatów postępu nauki i techniki. Wartość dodatkowa powstająca wskutek skrócenia niezbęd- nego czasu pracy i odpowiedniego zwiększenia dodatkowego czcsu pracy nazywa się wartością dodatkową względną. Wzrost wydajności pracy nie jest procesem równomiernym. Przypuśćmy, że w jednym przedsiębiorstwie danej gałęzi przemysłu dzięki zastosowaniu nowych wynalazków podwo- jono wydajność pracy, w porównaniu z wszystkimi pozosta- łymi przedsiębiorstwami wytwarzającymi taki sam towar. Do wytworzenia l sztuki danego towaru w tym przedsiębior- stwie potrzeba o połowę mniej czasu pracy niż czas społecznie niezbędny. Wartości towaru nie wyznacza jednak indywi- dualny czas pracy w tej czy innej fabryce, ale społecznie nie- zbędny czas pracy całej gałęzi danego przemysłu. Dlatego to- wary wytwarzane W owej fabryce przy mniejszym nakładzie pracy niż w pozostałych będą mieć tę samą wartość co wszyst- kie inne pod~ towary i będą sprzedawane na rynku po tej samej cenie. Właściciel fabryki, w której podniesiono wydaj- ność pracy, otrzyma więc dodatkowy zysk, wartość dodatko- wą nadzwyczaj. [hasła pokrewne: , dezynsekcja warszawa, projektowanie wnętrz Kraków, wynajem busów ]

W miare rozwoju techniki wzrasta

Tuesday, July 12th, 2016

W miarę rozwoju techniki wzrasta rola kapitału trwałego, którego ‘obrót jest względnie wolny. Racjonalizacja działalnoś- ci gospodarczej prowadzi jednak do skrócenia czasu produkcji i czasu cyrkulacji. Najistotniejszy wpływ na przyspieszenie czasu obrotu mają takie czynniki, jak wzrost siły produkcyj- nej pracy, postęp techniczny skracający czas produkcji, roz- wój komunikacji, rozwój informacji. Przedsiębiorstwa kapitalistyczne nie podejmują zazwyczaj inwestycji w tych dziedzinach, w których obrót kapitału jest zbyt długi (np. wielkich prac irygacyjnych). Na wysokość stopy zysku obliczanej w skali rocznej istotny wpływ ma roczna stopa wartości. dodatkowej. O wysokości rocznej stopy wartości. dodatkowej – przy danej stopie war- tości dodatkowej – decyduje wyłącznie szybkość obrotu kapi- tału zmiennego. Załóżmy, że istnieją dwa identyczne co do wielkości kapitały zmienne o identycznej stopie wartości do- datkowej. Kapitał I dokonuje w okresie roku trzech obrotów, a kapitał II sześciu obrotów. W tym przypadku kapitał II wy- tworzy w ciągu roku dwukrotnie większą masę wartości do- datkowej. Wobec tego roczna stopa wartości dodatkowej ka- pitału będzie dwukrotnie wyższa. J ak podkreślano, wytworzona wartość dodatkowa występu- je na rynku w formie zysku, a stopa wartości dodatkowej w formie stopy zysku. Podział wytworzonej masy wartości do- datkowej (masy zysku) między przedsiębiorców kapitalistycz- nych dokonuje się przez konkurencję na rynku. Oczywiście warunki tej konkurencji zmieniają się wraz z rozwojem kapi- talizmu: miejsce wolnej konkurencji, która występowała w stadium przedmónopolistycznym, zajmuje konkurencja mono- polistyczna. Współcześnie istotny wpływ na warunki konku- rencji ma też gospodarcza działalność państwa. Konkurencja działa równocześnie wewnątrz określonej gałęzi produkcji i w ramach całej gospodarki. Konkurują między sobą zarówno przedsiębiorcy wytwarzający określony produkt w jednej gałęzi, jak i przedsiębiorcy działający w handlu, w bankowości itd. [podobne: , szyny prądowe, drzwi wewnętrzne Kraków, projektowanie wnętrz Kraków ]