Posts Tagged ‘projektowanie ogrodów’

Wartosc wytworzonego przez robotników w

Wednesday, February 21st, 2018

Wartość wytworzonego przez robotników w procesie produkcji gotowego produktu jest równa wartości przeniesionej ze środków produkcji (zużyte maszyny, urzą- dzenia i surowce), a więc wartości zużytego kapitału stałego (c) oraz wartości nowo wytworzonej przez robotnika, która jest równa wartości siły roboczej i wartości dodatkowej v+m. Całkowitą wartość wytworzonego produktu możemy zapi- sać jako: c+v+m gdzie: c – wartość przeniesiona zużytego kapitału stałego; v + m – wartość, nowo wytworzona przez robotników. Kapitał trwały Wartość kapitału wydatkowanego na czynniki produkcji zostaje przeniesiona na wytwarzany produkt w rozmaity spo- sób, w krótszym lub dłuższym czasie. Kapitał wydatkowany na środki pracy biorące przez dłuższy czas udział w procesie produkcji nazywamy kapitałem trwałym. Kapitałem obrotowym nazywamy tę część kapitału, która jest wydatkowana na środki pracy, zużywające się całkowicie w ciągu jednego cyklu produkcyjnego lub w stosunkowo krót- kim czasie, oraz kapitał przeznaczony na kupno siły roboczej. Do kapitału obrotowego należeć więc będą nakłady na su- rowce, materiały pomocnicze, paliwo, a więc na wszystkie środki i przedmioty pracy, których wartość: stosunkowo szyb- k~est przenoszona na wartość wytwarzanych produktów. ( Podział kapitału produkcyjnego na stały i zmienny wynika Z ich odmiennej roli w wytwarzaniu wartości dodatkowej. Podział zaś kapitału produkcyjnego na trwały i obrotowy wy- nika z odmienności obrotu jego części składowej. Staraliśmy się dotychczas objaśnić, w jaki sposób powstaje wartość dodatkowa i jaką rolę w procesie jej wytwarzania spełnia kapitał stały i zmienny. Zastanówmy się obecnie, ja- kimi sposobami kapitalista powiększa wartość dodatkową. Wiemy już; że wartość nowo wytwarzana przez robotnika w ciągu dnia pracy, czyli wartość dodawana przez niego do poprzednio istniejącej wartości środków produkcji, składa się z dwóch części; jedna z nich równoważy wartość zużytej siły roboczej, a druga tworzy wartość dodatkową. [hasła pokrewne: , projektowanie ogrodów, Serwis Klimatyzacji, sala konferencyjna warszawa ]