Posts Tagged ‘prawo jazdy kat a Lublin’

Suma zysku.

Tuesday, July 17th, 2018

Ponieważ suma zysku w dłuższym okresie dąży do zrównania się z sumą wytworzonej w tym samym okresie wartości dodatkowej, dlatego z < m, gdyż c musi być większe od zera. Każdy kapitalista subiektywnie dąży do osiągnięcia możliwie wysokiej stopy zysku. Obiektywnie zaś zmusza go do tego konkurencja na rynku. Podział wartości dodatkowej. Wysokość stopy zysku zależy od: a) stopnia wyzysku pracujących, czyli od wielkości stopy wartości dodatkowej (m); b) wysokości składu organicznego kapitału (c:v) szybkości obrotu kapitału (n) d) sytuacji rynkowej, tj. od popytu i podaży oraz poziomu ceny rynkowej nabywanych środków produkcji i sprzedawanych wyrobów. Ostatni czynnik, tj. poziom ceny rynkowej, jest elementem wtórnym. Jest oczywiste, że stopa zysku spada w okresie trudności realizacji towarów na rynku, tj. gdy efektywny popyt nie nadąża za podażą. Istnieje odwrotna sytuacja, tj. stopa zysku rośnie w okresie wysokiej koniunktury, gdy podaż nie nadąża za popytem na dany towar. W rozważaniach dotyczących wysokości stopy zysku pomijamy czynnik wtórny, tj. wpływ sytuacji rynkowej na wysokość stopy zysku. Abstrahując od szybkości obrotu kapitału n, zależność wysokości stopy zysku od wymienionych czynników można zapisać jako:  z= 100. c+v. Dzieląc-wzór na stopę zysku przez v otrzymamy: z = v 100, gdzie: m _ stopa wartości dodatkowej m- skład organiczny kapitału. Oznaczając skład organiczny kapitału – przez qo, otrzymamy: z = 100. qo+ l. Jeśli włączymy do powyższego wyrażenia szybkość obrotu kapitału n, otrzymamy: mi z = n•lOO. ąo+ 1. Na wzrost stopy zysku wpływają zatem następujące czynniki: 1. Wszystkie te czynniki, które powodują wzrost stopy wartości dodatkowej. Należą do nich m.in.: wzrost intensywności pracy, przedłużanie dnia roboczego, obniżanie płac realnych (m.in. przez zatrudnianie przy tych samych pracach kobiet i młodzieży otrzymujących niższe płace). 2. Wzrost lub spadek składu organicznego kapitału. Wzrost lub spadek składu organicznego kapitału, przy pozostałych czynnikach nie zmienionych, prowadzi do spadku stopy zysku, natomiast spadek składu organicznego kapitału pociąga za sobą wzrost stopy zysku. [hasła pokrewne: , prawo jazdy kat a Lublin, wywóz śmieci, klimatyzacja warszawa ]

Renty różniczkowe.

Thursday, July 12th, 2018

Rozpatrując problemy renty różniczkowej l i renty różniczkowej II należy brać pod uwagę ich wzajemne powiązania. Tak więc renta różniczkowa I, związana w większym stopniu z okresem dominacji ekstensywnej drogi rozwoju rolnictwa kapitalistycznego, historycznie poprzedzała rentę różniczkową II. Dopiero na pewnym poziomie rozwoju gospodarki kapitalistycznej ujawniła się tak silna presja demograficzna i wzrost popytu na żywność był tak szybki, że konieczne stało się intensyfikowanie produkcji rolniczej. Ostatecznym kryterium, które decyduje o tym, jaką metodą zwiększać produkcję rolniczą w gospodarce kapitalistycznej, jest zysk. Teoria malejących przyrostów przychodów z ziemi. Z problemem renty różniczkowej II wiąże się teoria malejących przyrostów przychodów z ziemi. Jeszcze w XVIII Historii teorii wieku francuski ekonomista Turgot, reprezentant szkoły fizjokratów, sformułował pogląd, że dodatkowe nakłady kapitału na tę samą działkę ziemi dają coraz mniejsze przyrosty plonów, a co za tym idzie – dochody osiągane z ziemi względnie maleją. Podobnie D. Ricardo sądził, że podnoszeniu produkcji rolniczej przez zwiększenie nakładów na tę samą działkę ziemi musi towarzyszyć wzrost kosztów, a więc przy wzroście popytu na żywność konieczny jest wzrost cen na produkty rolne. Malejące przyrosty przychodów z ziemi. Nie da się zaprzeczyć, że powolny wzrost produkcji rolnej w XVIII i XIX wieku, wynikający z niskiego poziomu i powolnego tempa rozwoju nauki i techniki rolniczej, mógł dać ekonomistom tego okresu podstawę do sformułowania teorii malejącego przyrostu przychodu z ziemi. Teoria ta mimo obiektywnych podstaw (w ówczesnych warunkach) była jednak równocześnie subiektywnie bardzo przydatna w walce o podniesienie cen produktów rolnych. Również Marks przyznaje, że w pewnych warunkach może wystąpić konieczność wyłożenia większego kapitału w celu osiągnięcia wzrostu produkcji rolniczej. [patrz też: , felgi stalowe, catering warszawa, prawo jazdy kat a Lublin ]