Posts Tagged ‘prawo jazdy kat a Lublin’

Poniewaz suma zysku w dluzszym

Tuesday, July 12th, 2016

Ponieważ suma zysku w dłuższym okresie dąży do zrów- nania się z sumą wytworzonej w tym samym okresie war- tości dodatkowej, dlatego z < m, gdyż c musi być większe od zera. Każdy kapitalista subiektywnie dąży do osiągnięcia możli- wie wysokiej stopy zysku. Obiektywnie zaś zmusza go’ do te- go konkurencja na rynku. Podział wartości dodatkowej Wysokość stopy zysku zależy ód: a) stopnia wyzysku pra- cujących, czyli od wielkości stopy wartości dodatkowej (m); b) wysokości składu organicznego kapitału (c:v) szybkości obrotu kapitału (n) d) sytuacji rynkowej, tj. od popytu i po- daży oraz poziomu ceny rynkowej nabywanych środków pro- dukcji i sprzedawanych wyrobów. Ostatni czynnik, tj. poziom ceny rynkowej, jest elementem wtórnym. Jest oczywiste, że stopa zysku spada w okresie trudności realizacji towarów na rynku, tj. gdy efektywny popyt nie nadąża za podażą. Istnieje odwrotna sytuacja, tj. stopa zysku rośnie w okresie wysokiej koniunktury, gdy po- .daż nie nadąża za popytem na dany towar. W rozważaniach dotyczących wysokości stopy zysku pomijamy czynnik wtór- ny, tj. wpływ sytuacji rynkowej na wysokość stopy zysku. Abstrahując od szybkości obrotu kapitału n, zależność wy- sokości stopy zysku od wymienionych czynników można za- pisać jako: . z= 100. c+v Dzieląc-wzór na stopę zysku przez v otrzymamy: z = v 100, gdzie: m _ stopa wartości dodatkowej m- skład orga- niczny kapitału. Oznaczając skład organiczny kapitału – przez qo, otrzyma- my: z = 100. qo+ l Jeśli włączymy do powyższego wyrażenia szybkość obrotu kapitału n, otrzymamy: mi z = n•lOO. ąo+ 1 Na wzrost stopy zysku wpływają zatem następujące czyn- niki: 1. Wszystkie te czynniki, które powodują wzrost stopy war- tości dodatkowej. Należą do nich m.in.: wzrost intensywności pracy, przedłużanie dnia roboczego, obniżanie płac realnych (m.in. przez zatrudnianie przy tych samych pracach kobiet i młodzieży otrzymujących niższe płace). 2. Wzrost lub spadek składu organicznego kapitału. Wzrost lub spadek składu organicznego kapitału, przy po- zostałych czynnikach nie zmienionych, ,prowadzi do spadku stopy zysku, natomiast spadek składu organicznego kapitału pociąga za sobą wzrost stopy żysku. [hasła pokrewne: , prawo jazdy kat a Lublin, wywóz śmieci, klimatyzacja warszawa ]

Rozpatrujac problemy renty rózniczkowej l

Tuesday, July 12th, 2016

Rozpatrując problemy renty różniczkowej l i renty róż- niczkowej II należy brać pod uwagę ich wzajemne powiąza- nia. Tak więc renta różniczkowa I, związana w większym stopniu z okresem dominacji ekstensywnej drogi rozwoju rolnictwa kapitalistycznego. historycznie poprzedzała ren- tę różniczkową II. Dopiero na pewnym poziomie rozwoju gospodarki kapitalistycznej ujawniła się tak silna presja de- mograficzna i wzrost popytu na żywność był tak szybki, że konieczne stało się intensyfikowanie produkcji rolniczej.• Ostatecznym kryterium, które decyduje o tym, jaką metodą zwiększać produkcję rolniczą w gospodarce kapitalistycznej, jest zysk. Teoria malejących przyrostów przychodów z ziemi Z problemem renty różniczkowej II wiąże się teoria male- jących przyrostów przychodów z ziemi. Jeszcze w XVIII Historia teorl1) wieku francuski ekonomista Turgot, reprezentant szkoły fi- zjokratów, sformułował pogląd, że dodatkowe nakłady ka- pitału na tę samą działkę ziemi dają coraz mniejsze przyros- ty ‘plonów, a co za tym idzie – dochody osiągane z ziemi względnie maleją. Podobnie D. Ricardo sądził, że podnosze- niu produkcji rolniczej przez zwiększenie nakładów na tę sarną działkę ziemi musi towarzyszyć wzrost kosztów, a więc przy wzroście popytu na żywność konieczny jest wzrost cen na produkty rolne. Malejące przyrosty przychodów z ziemi Nie da się zaprzeczyć, że powolny wzrost produkcji rol- nej w XVIII i XIX wieku, wynikający z niskiego poziomu i powolnego tempa rozwoju nauki i techniki rolniczej, mógł dać ekonomistom. tego okresu podstawę do sformułowania teorii malejącego przyrostu przychodu z ziemi. Teoria ta mimo. obiektywnych podstaw (w ówczesnych warunkach) była jednak równocześnie subiektywnie bardzo przydatna w walce o podniesienie cen produktów rolnych. Również Marks przyznaje, że. w pewnych warunkach mo- że wystąpić konieczność wyłożenia większego kapitału w celu osiągnięcia wzrostu produkcji rolniczej. [patrz też: , felgi stalowe, catering warszawa, prawo jazdy kat a Lublin ]