Posts Tagged ‘prace dekarskie’

Oznacza to, iz sa w

Friday, February 16th, 2018

Oznacza to, iż są w sta- nie kredyt kreować, powiększać. Podstawą kredytu są wkłady pier- wotne. Obecnie kredyt jest kreowany przez banki handlowe; jest to rów- nocześnie kreowanie bezgotówkowego pieniądza którego zabezpiecze- niem jest pieniądz papierowy – depozyt w banku. Powiększania kredytu dokonuje ‘się też przez emisję obligacji tl. Mogą je emitować zarówno firmy. prywatne, jak i instytucje publicz- ne, w tym oczywiście i państwo. “Sprzedaż” obligacji na rynku jest równoznaczna z zaciągnięciem kredytu. Opiewają one zawsze na oka- ziciela. W okresie obiegu złota jako pieniądza wpływ państwa na emisję pieniądza był bierny. Od chwili pojawienia się maso- wego obrotu wekslami, ich dyskonta i redyskonta; emisją pie- niądza kredytowego zajmuje się bank centralny – bank emi- syjny. Jako jedyny w danym kraju zajmuje się on emisją banknotów w oparciu o przywilej państwowy. Przez bank centralny państwo reguluje emisję pieniądza papiero- wego, wpływa również na kreację pieniądza bezgotówkowego, okreś- la . politykę dyskontową banku centralnego dzięki temu ma wpływ na politykę dyskontową pozostałych banków, określa obowiązkowe rezerwy bankowe, reguluje tzw. płynności aktywów bankowych, doko- 18 Obligacja to papier wartościowy przynoszący jego właścicielowi z góry określony dochód; jest dokumentem stanowiącym dowód wie- rzytelności. stwierdzającym treść uprawnień właściciela do otrzyma- nia od pożyczkobiorcy w określonym trybie i terminie zwrotu po- życzki (wykup obligacji) oraz określonego dochodu (premie, odsetki). Kapitał handlowy i pożyczkowy dokonuje operacji tzw. otwartego rynku, oraz sprawuje bezpośredni na- dzór nad polityką kredytową. Państwo może wpływać na kreację pieniądza kredytowego, bezgo- tówkowego, zwanego też bankowym, dzięki zaopatrywaniu banków handlowych w gotówkę (np. udzielanie gotówkowego kredytu, odku- pienie obligacji) przez bank centralny oraz przez politykę .dyskonto- wą, emisyjną, określanie rezerwy obowiązkowej. przez prowadzenie polityki otwartego rynku i przez bezpośrednie wytyczne dla banków w zakresie celów i wysokości. udzielanych kredytów. [patrz też: , tablice informacyjne, aranżacje wnętrz, prace dekarskie ]