Posts Tagged ‘podesty ruchome’

Fermentacja masłowa.

Monday, July 23rd, 2018

Fermentacja masłowa. Wielka ilość beztlenowców bezwzględnych wśród bakterii (np. różne formy Bac, amylobacter, wywołujące wąglik, opuchlinę i in.) tworzy podczas oddychania m. in. także kwas masłowy: CH3 • CH2 • CH2 • COOH. Synteza kwasu masłowego odbywa się prawdopodobnie w taki sposób, że z aldehydu octowego lub kwasu octowego (fosforanu octowego) powstaje kwas acetooctowy, ulegający następnie redukcji: CH3 • CO • CH2 COOH + 2H+ • • CH2 • CH2 • COOH + H20. Podobnie jak przy fermentacji mlekowej mieszanej powstaje przy tej fermentacji nieco wolnego odoru, który uchodzi do atmosfery. Ilość energii uzyskiwanej podczas fermentacji masłowej wynosi zaledwie 17 kcal na 1 mol rozłożonej heksozy. Fermentacja masłowa odgrywa w przyrodzie ważną rolę. Wielka liczba bakterii żyjących w glebach uprawnych, a wiążących azot atmosferyczny, tworzy przez fermentację nieznanego bliżej substratu kwas masłowy. Wiele mikroorganizmów rozkłada pektyny blaszki środkowej dzięki fermentacji masłowej. Proces ten ma wskutek tego praktyczne znaczenie. Przy moczeniu lnu i konopi fermentacja masłowa prowadzi do wyizolowania pęczków włókien z zespołów tkankowych łodygi. d. Rozkład celulozy. Trudno jest rozstrzygnąć, w jakim stopniu można do procesów fermentacyjnych zaliczyć rozkład celulozy. Corocznie, po jesiennym opadaniu liści, dostaje się ona do gleby i ulega przerobieniu przez bakterie żyjące na powierzchni gleby i w jej wnętrzu. Celuloza jest częściowo rozkładana przez mikroorganizmy tlenowe (grzyby również mogą rozkładać celulozę), częściowo jednak stanowi przypuszczalnie substrat fermentacji masłowej. Oczywiście bez względu na dalsze jej losy celuloza zostaje najpierw enzymatycznie (celulaza) przekształcona w cukier. Wielka rzesza bakterii symbiotycznych żyjących w żołądku i jelitach wielu zwierząt oraz w systemie trawiennym owadów toczących drewno ma zdolność beztlenowego rozkładu celulozy, prawdopodobnie przez fermentację masłową. Pewne produkty rozpadu są resorbowane przez system pokarmowy zwierzęcia. W księgach i czepcu przeżuwaczy przebiega fermentacja celulozy. [przypisy: , podesty ruchome, olej kokosowy, Katalogi stron ]

Wartość dodatkowa bezwzględna.

Thursday, July 19th, 2018

Masa wartości dodatkowej zawłaszczana przez kapitalistę jest zależna od liczby robotników zatrudnionych w produkcji. Stopień wyzysku robotnika znajduje wyraz w stopie wartości dodatkowej. Stopą wartości dodatkowej nazywamy stosunek wartości dodatkowej m do kapitału zmiennego v (wartości zakupionej siły roboczej) wyrażony w procentach: m = m.100. Wartość siły roboczej, a więc suma, którą wydatkował na nią kapitalista, zostaje odtworzona w niezbędnym czasie pracy. Wartość dodatkową natomiast wytwarza robotnik w dodatkowym czasie pracy. Stosunek wyraża zatem także stosunek pracy dodatkowej do pracy niezbędnej: m praca dodatkowa v praca niezbędna. Wartość dodatkowa może być powiększana w dwojaki sposób. Pierwszy to przedłużenie dnia roboczego. Jeżeli dzień roboczy zostanie przedłużony np. z 8 do 10 godzin, to czas dodatkowy zwiększy się o 2 godziny, zwiększy się tym samym i wartość dodatkowa. Wartość dodatkowa uzyskana dzięki przedłużeniu dnia roboczego nazywa się wartością dodatkową bezwzględną. Taki sam rezultat otrzyma kapitalista przez zwiększenie intensywności pracy. Prowadzi ono do wytworzenia większej wartości w jednostce czasu, a wartość siły roboczej pozostaje bez zmiany .W początkach rozwoju kapitalizmu kapitaliści starali się przedłużać czas pracy robotników, lecz klasa robotnicza w miarę wzrostu swojej siły zaczęła walczyć o skrócenie dnia roboczego i państwo zmuszone zostało do ustawowego ograniczania długości dnia pracy. Zamiast przedłużać czas pracy, kapitaliści starają się zwiększać, jej intensywność i w ten sposób osiągnąć ten sam cel – zwiększenie wartości dodatkowej bezwzględnej. Drugi sposób zwiększania stopnia wyzysku robotników najemnych polega na zwiększaniu wartości dodatkowej w wyniku skrócenia niezbędnego czasu pracy. Niezbędny czas pracy zmniejsza się w miarę obniżania się wartości siły roboczej, którą jak wiemy – określa ilość pracy niezbędnej do wytworzenia środków utrzymania robotnika. [podobne: , podesty ruchome, tanie odbitki, elewacje drewniane ]

Racjonalizacja produkcji.

Tuesday, July 17th, 2018

Dlatego każde przedsiębiorstwo kapitalistyczne jest zainteresowane w takiej racjonalizacji produkcji, która prowadzi do oszczędności c. Oszczędność kapitału stałego osiąga się m.in. przez: pełne wykorzystanie powierzchni produkcyjnej; produkcję wielozmianową; maksymalne wykorzystanie maszyn; zmniejszanie zużycia surowców i materiałów pomocniczych na jednostkę produkcji; zastępowanie materiałów, surowców i maszyn droższych tańszymi itd. Należy podkreślić, że poszczególne przedsiębiorstwa kapitalistyczne mają bardzo poważne osiągnięcia w zakresie racjonalizacji zużycia kapitału stałego. Równocześnie jednak, nawet współcześnie, przy wzrastającej roli sektora państwowo- kapitalistycznego  istnieje duże marnotrawstwo kapitału stałego w skali społecznej.  Podział wartości dodatkowej. Przedsiębiorstwo jest zainteresowane we wzroście stosunku c : v, gdyż dzięki temu może uzyskać skrócenie indywidualnego czasu pracy. Zapewnia mu to osiągnięcie nadzwyczajnej wartości dodatkowej i zysku ,nadzwyczajnego. Może to prowadzić do wzrostu składu organicznego w określonej gałęzi gospodarki, a w ślad za tym i w całej gospodarce. 3. Wszystkie te czynniki, które zmieniają szybkość obrotu kapitału. Wzrost szybkości obrotu kapitału powoduje bowiem wzrost stopy zysku i na odwrót. Z punktu widzenia cyrkulacji dzielimy kapitał na trwały i obrotowy. Poszczególne części składowe kapitału jako całości, a szczególnie elementy składowe kapitału trwałego, dokonują obrotu w niejednakowym czasie. Aby więc obliczyć obrót kapitału jako całości, trzeba wyprowadzić średnią obrotów jego części składowych. Przykład obrazujący obrót całego kapitału daje tablica. Z tablicy widać, że szybkość obrotu kapitału trwałego może być bardzo mała (1110 w ciągu roku), a jednak obrót kapitału jako całości (1,57 obrotu w ciągu roku) jest znaczny. Dzieje się to dzięki szybkiemu obrotowi kapitału obrotowego. Na przyspieszenie obrotu kapitału jako całości mają wpływ m.in.: wielozmianowość, racjonalna produkcja, racjonalna wielkość zapasów surowców i materiałów pomocniczych, szybka realizacja wytworzonych towarów itp. [patrz też: , indywidualne kalendarze trójdzielne, podesty ruchome, bezpieczeństwo rzeczy ]

Monopol.

Friday, July 13th, 2018

Powyżej daliśmy najprostszy przykład tworzenia ceny monopolowej przyjmując wiele założeń upraszczających lub je milcząco zakładając. W rzeczywistości kształtowanie ceny monopolowej jest bardziej złożone. Ponadto, jak już podkreślano, nie ma w rzeczywistości sytuacji pełnego monopolu (poza monopolem państwowym), a przy duopolu czy oligopolu sytuacja może się zmieniać (chyba że monopole słabsze uznają tzw. przywództwo cenowe monopolu najsilniejszego). Wreszcie i przedsiębiorstwa niemonopolistyczne mogą w określonej sytuacji konkurować z monopolem. Wynika z tego, że nie ma ogólnej teorii określania wysokości ceny monopolowej (poza ustaleniem warunków określających maksymalną masę zysku w określonej sytuacji). Stopa zysku monopolowego jest wyższa od stopy zysku przeciętnego, przy czym stopa zysku przeciętnego ulega obniżeniu na skutek działania monopoli. Monopol przechwytuje zatem część wartości dodatkowej wytwarzanej w gałęziach nie zmonopolizowanych. Monopole, i to jest niebagatelny społeczny koszt ich działania, zmniejszają podaż na rynku, powodują niewykorzystanie mocy produkcyjnych. Jest to bowiem warunkiem uzyskania maksymalnej stopy zysku. Monopole odznaczają się bardzo wysokim poziomem technicznym i organizacyjnym, mają też zazwyczaj większą siłę produkcyjną pracy niż przedsiębiorstwa nie zmonopolizowane. Stosują na masową skalę postęp techniczny opracowywany w instytutach państwowych oraz we własnych placówkach badawczych (korzystając przy tym nierzadko z państwowych subwencji na badania naukowej). One też korzystają z państwowych zamówień (zwłaszcza zbrojeniowych i związanych z najnowszym postępem technicznym, w tym, szczególnie w USA, z badaniami kosmicznymi). Ponadto monopole starają się, chociaż nie zawsze im się to udaje, ‘”zamknąć” dopływ kapitału do opanowanej przez nie gałęzi. W wyniku tego monopole we względnie trwały sposób zawłaszczają uzyskiwaną nadzwyczajną wartość dodatkową, czyli zysk nadzwyczajny, a to sprawia, że są zainteresowane.  [przypisy: , podesty ruchome, meble pracowniczne, Obwody drukowane ]