Posts Tagged ‘podesty ruchome’

Fermentacja maslowa (14). Wielka ilosc

Tuesday, July 12th, 2016

Fermentacja masłowa (14). Wielka ilość beztlenowców bezwzględnych wśród bakterii (np. różne formy Bac, amylobacter, wywołujące wąglik, opuchlinę i in.) tworzy podczas oddychania m. in. także kwas masłowy: CH3 • CH2 • CH2 • COOH. Synteza kwasu masłowego odbywa się wdopodobnie w taki sposób, że z aldehydu octowego lub kwasu octowego (fosforanu octowego) powstaje kwas acetooctowy, ulegający następnie redukcji: CH3 • CO • CH2 COOH + 2H+ • • CH2 • CH2 • COOH + H20. Podobnie jak przy fermentacji mlekowej mieszanej powstaje przy tej fermentacji nieco wolnego odoru, który uchodzi do atmosfery. Ilość energii uzyskiwanej podczas fermentacji masłowej wynosi zaledwie 17 kcal na 1 mol rozłożonej heksozy. Fermentacja masłowa odgrywa w przyrodzie ważną rolę. Wielka liczba bakterii żyjących w glebach uprawnych, a wiążących azot atmosferyczny, tworzy przez fermentację nieznanego bliżej substratu kwas masłowy (s. 316). Wiele mikroorganizmów țozkłada pektyny blaszki środkowej dzięki fermentacji masłowej. Proces ten ma wskutek tego praktyczne znaczenie. Przy moczeniu lnu i konopi fermentacja masłowa prowadzi do wyizolowania pęczków włókien z zespołów tkankowych łodygi. d. Rozkład celulozy (14). Trudno jest rozstrzygnąć, w jakim stopniu można do procesów fermentacyjnych zaliczyć rozkład celulozy. Corocznie, po jesiennym opadaniu liści, dostaje się ona do gleby i ulega przerobieniu przez bakterie Żyjące na powierzchni gleby i w jej wnętrzu. Celuloza jest Częściowo rozkładana przez mikroorganizmy tlenowe (grzyby również mogą rozkładać celulozę), częściowo jednak stanowi przypuszczalnie substrat fen-nentacji inasłowej. Oczywiście bez względu na dalsze jej losy celuloza zostaje najpierw enzymatycznie (c el u laz a) przekształeona w cukier. Wielka rzesza bakterii symbiotycznych żyjących W żołądku i jeliłach wielu zwierząt oraz W systemie trawiennym owadów toczących drewno ma zdolność beztlenowego rozkładu celulozy, prawdopaobnie przez fermentację magłową. Pewne produkty rozpadu są resorbowane przez system pokarmowy zwierzecia. W księgach i czepcu przeżuwaczy przebiega fermentacja celulozy, dzięki której oko o tego związku znajdującego sie w sianie i słomie staje się przyswajalne jako pokarm. [przypisy: , podesty ruchome, olej kokosowy, Katalogi stron ]

Masa wartosci dodatkowej zawlaszczana przez

Tuesday, July 12th, 2016

Masa wartości dodatkowej zawłaszczana przez kapitalistę jest zależna od liczby robotników zatrudnionych w produkcji. Stopień wy- zysku robotnika znajduje wyraz w stopie wartości dodatko- wej. Stopą wartości dodatkowej nazywamy stosunek wartości dodatkowej m do’ kapitału zmiennego v (wartości zakupionej siły roboczej) wyrażony w procentach: m = m.100. Wartość siły roboczej, a więc suma, którą wydatkował na nią kapitalista, zostaje odtworzona w niezbędnym czasie pracy. Wartość dodatkową natomiast wytwarza robotnik w dodat- kowym czasie pracy. Stosunek wyraża zatem także sto- sunek pracy dodatkowej do pracy niezbędnej: m praca dodatkowa v praca niezbędna Wartość dodatkowa może być powiększana w dwojaki spo- sób. Pierwszy to przedłużenie dnia roboczego. Jeżeli dzień ro- boczy zostanie przedłużony np. z 8 do 10 godzin, to czas do- datkowy zwiększy się o 2 godziny, zwiększy się tym samym i wartość dodatkowej Wartość dodatkowa uzyskana dzięki przedłużeniu dnia roboczego nazywa się wartością dodatkową bezwzględną) Takl sam rezultat otrzyma kapitalista przez zwiększenie intensywności pracy. Prowadzi ono do wytworzenia większej wartości w jednostce czasu, a wartość siły roboczej pozostaje bez zmiany .W początkach rozwoju kapitalizmu kapitaliści starali się przedłużać czas pracy robotników, lecz klasa ro- botnicza w miarę wzrostu swojej siły zaczęła walczyć o skró- cenie dnia roboczego i państwo zmuszone zostało do ustawo- wego ograniczania długości dnia pracy. Zamiast przedłużać czas pracy, kapitaliści starają się zwiększać, jej intensywność i w ten sposób osiągnąć ten sam cel – zwiększenie wartości dODatkowej bezwzględnej. . Drugi sposób zwiększania stopnia wyzysku robotników na- jemnych polega na zwiększaniu wartości dodatkowej w wy- niku skrócenia niezbędnego czasu pra.:0 Niezbędny czas pra- Cy zmniejsza się w miarę obniżania. się wartości siły roboczej, którą jak wiemy – określa ilość pracy niezbędnej do wy- tworzenia środków utrzymania robotnika. [podobne: , podesty ruchome, tanie odbitki, elewacje drewniane ]