Posts Tagged ‘płyta warstwowa’

Proletariat zatem, chcac zlikwidowac wyzysk,

Saturday, February 17th, 2018

Proletariat zatem, chcąc zlikwidować wyzysk, musi walczyć przeciwko całej klasie kapitalistów. Ruch robotniczy zdaje sobie z tego sprawę. Znajduje to wyraz m.in. w tzw. strajkach solidarnościowych. Podkreślaliśmy już, że na wysokość stopy zysku wpływają ‘Zasadniczo trzy czynniki: stopa wartości dodatkowej, skład organiczny kapitału i szybkość obrotu kapitału. Czynniki te mogą ulegać zmianie równocześnie, ale w niejednakowym kierunku. Może np. zwiększać się skład organiczny, ale rów- nocześnie może rosnąć szybkość obrotu kapitału, może też maleć masa wytworzonej wartości dodatkowej. Na wysokość stopy zysku mogą wpływać i inne czynniki, wynikające. ze zorganizowania klasy robotniczej, z ekonomicznych funkcji współczesnego państwa oraz ze świadomej działalności orga- nizacji monopolistycznych przedsiębiorców. K. Marks oma- wiając ten. problem stwierdził, że istnieje prawo zniżkowej tendencji stopy zysku, ale że istnieją również czynniki prze- ciwdziałające tej tendencji: i sam czynniki te szeroko omawiał. Do czynników obniżających stopę zysku należą: 1) spadek stopy wartości dodatkowej; 2) wzrost składu organicznego ka- pitału; 3.) wydłużenie czasu obrotu kapitału; 4) działalność związków zawodowych; 5) działalność państwa na rzecz .ro- botników, W przypadku trzech pierwszych czynników trzeba dokład- nie zbadać ich rzeczywisty przebieg, gdyż mogą one kształto- wać się w odwrotnym kierunku i wtedy wpływają na wzrost stopy zysku, Działalność związków zawodowych, mająca na celu m.in. poprawę warunków życiowych robotników, współ- cześnie wpływa niewątpliwie obniżająco na stopę zysku. Po- dobnie na obniżenie stopy zysku, wpływa działalność państwa na rzecz robotników (skracanie dnia roboczego, płatne urlo- py, ubezpieczenia socjalne, w lpewnych przypadkach tzw. pła- ca gwarantowana itp.). [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, konstrukcje stalowe, płyta warstwowa ]