Posts Tagged ‘paralotnie kurs’

Bank centralny okresla wysokosc obowiazkowej

Friday, February 16th, 2018

Bank centralny określa wysokość obowiązkowej rezerwy gotówko- wej i z reguły przechowuje ją. Wysokość rezerwy gotówkowej określa w istotny sposób możliwości kreacji pieniądza bezgotówkowego. Ze względu na niewymienialność pieniądza na rynku wewnętrznym transfer złota, dewiz i walut 18 za granicę oraz ich skup, przechowywa- I nie lub sprzedaż są jedną z istotnych funkcji banku centralnego. Ope- racje te mają poważne znaczenie w zakresie międzynarodowych sto- sunków gospodarczych, ale wpływają również i na rynek wewnętrzny. Jeśli do kraju napływa dużo złota, dewiz i walut i bank centralny dokonuje ich skupu, to ilość pleniądza krajowego na rynku wewnętrz- nym wzrasta. Może to wywoływać procesy inflacyjne. W celu przeciw- działania tym procesom bank centralny może dokonywać sprzedaży złota, dewiz i walut. Ten sam efekt można uzyskać przez import dóbr i usług, gdyż wtedy zwiększonej ilości pieniądza odpowiada zwięk- szona masa towarowa. Procesom inflacyjnym można też przeciwdzia- łać przez zwiększoną sprzedaż weksli skarbowych; powoduje to od- pływ pieniądza z rynku. Odwrotna, deflacyjna sytuacja powstaje przy’ nadmiernym zaku- pie dewiz w banku centralnym przez firmy importowe (i przy ujem- nym saldzie bilansu płatniczego). Ostatecznych rozliczeń w skali międzynarodowej między bankami centralnymi dokonuję się przez bilanse handlowe i płatnicze. Dewizy to wszelkiego rodzaju zagraniczne należności pieniężne, I zarówno w formie pieniędzy zagranicznych i dokumentów stwierdza- jących należności (weksle, czeki, papiery wartościowe, książeczki i oszczędnościowe), jak i wierzytelności. Waluty to całokształt systemu , pieniądza istniejącego w innym państwie (np. waluta dolarowa czy rublowa). Podział wartości dodatkowej Bilans handlowy to wszelkie rozliczenia danego kraju z ty- tułu eksportu i reeksportu oraz importu towarów. Saldo bi- lansu handlowego to rezultat zestawienia wartości eksportu i reeksportu oraz importu towarów. Jest ono pierwszą pozy- cją bilansu płatniczego; . [hasła pokrewne: , skoki w tandemie, paralotnie kurs, rusztowania aluminiowe ]