Posts Tagged ‘organizacja imprez’

Dopiero podczas kielkowania odbywa sie

Friday, February 23rd, 2018

Dopiero podczas kiełkowania odbywa się zespolenie jąder; w powstającym w wyniku kiełkowania sporangiurn (F) następuje podział redukcyjny, po czym wytwarzają się liczne zoospory (G). Najwyżej uorganizowane Chytridiale5 madą już małą, rurkowatą, rozgałęzio- Ryc. 441. Blastocladiella varia bilis. A — kuliste, B, C — buławkowato wyrośnięte sporofity; B — zoosporangium w czasie opróżniania; C — ze sporangium przetrwalnikowym; D — zoospora. (A — C 33 X; D 450 X; wg Hardera i Sôrgela) ną, nieregularnie wykształconą grzybnię, niekiedy nawet już z kilkoma sporangiami. Kilka r ó ż ni ą cych się typów wykształce nia w i ci wskazuje na to, Że grupa ta jest dość różnorodna. Chytridiales więc mają mocną błonę chitynową i tym zasadniczo różnią się od Myxochytridiales. Nie jest pewne, czy są one z nimi spokrewnione. 3. Rząd Blastocladiales. Najprostsi przedstawiciele pod względem pokroju stoją bardzo blisko Chytridiales, np. żyjąca w ziemi Blastoctadiella (ryc. 441; 442). Allomyces, również grzyb ziemny, ma jednak s ilnie r oz gal ę zi oną grzybnis bowiem mcże tu tworzyć zawsze tylko jeden zbiornik z pływkami. Tak przebiegająca przemiana pokoleń jest przedstawiona na ryc. 442. W tylnej części poza jądrem.wszystkie pływki mają charakterystyczną zawartość (ryc. 443). Rozmnażanie płciowe i bezpłciowe Blastocladiales odbywa się zatem u różnych osobników, które przedstawiają następujące na przemian pokolenia. Blastocladiales są bardzo podobne do Chytridiales, z których widocznie powstały; zbliżone są bowiem do nich ze względu na pływki z j e d n ą, tylnie umieszczoną wicią oraz na skład chemiczny błony (chityna) i mniej lub bardziej rurkowaty kształt grzybni. 4, Rząd Monoblephaxidales. Gatunki rodzaju Monoblepharis są to organizmy drobne, rozgałęzione, zbudowane ze strzępek wielojądrowych bez poprzecznych błon, o ścianach z bło nn i ka. Zyją cne w wodzie na szczątkach roślinnych. [patrz też: , rusztowania aluminiowe, organizacja imprez, dezynsekcja warszawa ]