Posts Tagged ‘Opakowania kartonowe’

Srodki gromadzone przez banki sluza

Saturday, February 17th, 2018

Środki gromadzone przez banki służą do krótko- i długo- terminowego kredytowania kapitalistów. Kredyt krótkoter- minowy przeznaczony jest na zakup elementów kapitału obrotowego, kredyt długoterminowy zaś to kredyt inwesty- cyjny. Kapitał banku składa się: 1) z kapitału zakładowego ban- . kiera; 2) z kapitału obcego ulokowanego w banku. Kapitał zakładowy banku stanowi zazwyczaj niewielki procent w po- równaniu z kapitałem obcym. Nie jest on też źródłem kredy- tu bankowego. Przeznaczany jest na utrzymanie budynków i urządzeń bankowych oraz stanowi pieniężną rezerwę banku. Kapitały i wkłady pieniężne ulokowane w banku to tzw. de- pozyty. Depozyty ulokowane na kontach bieżących są nie oprocentowane, natomiast za depozyty ulokowane na kon- tach za wypowiedzeniem bank płaci depozytariuszom określo- ną stopę procentową. Jest ona niższa od stopy pobieranej przez banki przy udzielaniu kredytu. Różnica między stopą procentową opłacaną a pobieraną przez bankiera ‘stanowi jego zysk brutto. Z zysku tego ban- kier pokrywa koszty działalności banku: spłaca amortyzację budynków i urządzeń, wypłaca pensję pracownikom banku, opłaca -podatki itp. Pozostała suma, po potrąceniu. kosztów działalności banku, stanowi zysk netto bankiera. Współcześnie ‘banki monopolistyczne nie zadowalają się przeciętną stopą zysku, Podobnie jak monopole w innych ga- łęziach gospodarki, osiągają zysk monopolowy. Stopa procentowa jest ceną kapitału pożyczkowego; jest to stosunek sumy, którą płaci się za użytkowanie kapitału pie- niężnego, do wielkości tego kapitału. Wysokość stopy procen- towej zależy od następujących czynników: 1) od wysokości przeciętnej lub monopolowej stopy zysku; 2) od podaży i po- pytu kapitału pożyczkowego; 3) od terminu, na który udzie- lany jest kredyt; 4), od stopnia ryzyka kredytodawcy. Stopa procentowa musi’, być niższa od stopy zysku, gdyż tylko wtedy’ istnieje ekonomiczne uzasadnienie zaciągania kredytu. Ostatecznie wysokość stopy zysku zależy od popytu i podaży kapitału pożyczkowego, dlatego w różnych krajach kapitalistycznych jest ona różna. [hasła pokrewne: , ochrona mienia, Opakowania kartonowe, sprzątanie poznań ]

Ilosc ziemi (jej obszar) jest

Thursday, February 15th, 2018

Ilość ziemi (jej obszar) jest ograniczona i nie można jej dowolnie zwiększać. Każdy inny środek produkcji, jeśli trzeba rozszerzyć jego zastosowanie (wzrasta popyt), można z reguły wytworzyć w ilościach odpowiednich do popytu. Dla- tego kapitaliści, którzy są właścicielami ziemi, mają monopol na ziemię jako na obiekt produkcji rolnej. Równocześnie na- dająca się do rolniczego użytkowania ziemia jest bardzo zróż- nicowana pod względem urodzajności: Różnice glebowe – po- wodują zatem duże różnice w wydajności pracy zastosowanej w produkcji rolniczej. Różnice te mają przy tym względnie trwały charakter. 2. Renta gruntowa różniczkowa I Ograniczoność obszaru ziemi uprawnej i trwałe różnice w ja- kości ziemi oraz rosnący, w miarę wzrostu liczby ludności; popyt na produkty rolnicze, zmuszają do uprawy zarówno ziem bardziej, jak i mniej urodzajnych. W wyniku tego ceny na produkty rolnicze kształtują się na inne! podstawie niż- na produkty przemysłowe. Odmiennie również kształtuje się układ warunków produkcji oraz podaży i popytu na produkty rolnicze. Do zaspokojenia rosnącego popytu na produkty żywno- ściowe konieczna jest uprawa nie tylko ziem bardzo dobrych i średniej jakości, ale również ziemi słabszej i mniej urodzaj- nej. Przy tym kapitalistyczny przedsiębiorca rolny tylko wówczas inwestuje swój kapitał w przedsiębiorstwo rolne, gdy nawet mniej urodzajne ziemie przyniosą mu przynaj- mniej zysk przeciętny. Tak więc o cenach produktów rolni- czych decydują nie średnie warunki produkcji; jak w prze- -rnyśle, lecz ziemie najgorsze, które również muszą być upra- wiane w celu zaspokojenia popytu ludności na środki żyw- ności w danym kraju. Dlatego przedsiębiorcy inwestujący swój kapitał w lepsze i średnio urodzajne ziemie uzyskują nadzwyczajną wartość dodatkową ponad zysk przeciętny. Ilustruje to tablica 4. Ponieważ różnice w naturalnej urodzajności gruntów mają raczej trwały charakter i obszar poszczególnych rodzajów gleby nie może ulec powazniejszym zmianom, różnice w efek- tach ekonomicznych uzyskiwanych z gleb różnej jakości są również trwałe. Wskutek tego renta różniczkowa I staje się stałym dochodem właścicieli lepszych działek ziemi. [przypisy: , elewacje drewniane, nauka jazdy Lublin, Opakowania kartonowe ]