Posts Tagged ‘Opakowania kartonowe’

Kredytowanie kapitalistów.

Monday, June 18th, 2018

Środki gromadzone przez banki służą do krótko- i długoterminowego kredytowania kapitalistów. Kredyt krótkoterminowy przeznaczony jest na zakup elementów kapitału obrotowego, kredyt długoterminowy zaś to kredyt inwestycyjny. Kapitał banku składa się: 1) z kapitału zakładowego bankiera; 2) z kapitału obcego ulokowanego w banku. Kapitał zakładowy banku stanowi zazwyczaj niewielki procent w porównaniu z kapitałem obcym. Nie jest on też źródłem kredytu bankowego. Przeznaczany jest na utrzymanie budynków i urządzeń bankowych oraz stanowi pieniężną rezerwę banku. Kapitały i wkłady pieniężne ulokowane w banku to tzw. depozyty. Depozyty ulokowane na kontach bieżących są nie oprocentowane, natomiast za depozyty ulokowane na kontach za wypowiedzeniem bank płaci depozytariuszom określoną stopę procentową. Jest ona niższa od stopy pobieranej przez banki przy udzielaniu kredytu. Różnica między stopą procentową opłacaną a pobieraną przez bankiera stanowi jego zysk brutto. Z zysku tego bankier pokrywa koszty działalności banku: spłaca amortyzację budynków i urządzeń, wypłaca pensję pracownikom banku, opłaca podatki itp. Pozostała suma, po potrąceniu kosztów działalności banku, stanowi zysk netto bankiera. Współcześnie banki monopolistyczne nie zadowalają się przeciętną stopą zysku. Podobnie jak monopole w innych gałęziach gospodarki, osiągają zysk monopolowy. Stopa procentowa jest ceną kapitału pożyczkowego; jest to stosunek sumy, którą płaci się za użytkowanie kapitału pieniężnego, do wielkości tego kapitału. Wysokość stopy procentowej zależy od następujących czynników: 1) od wysokości przeciętnej lub monopolowej stopy zysku; 2) od podaży i popytu kapitału pożyczkowego; 3) od terminu, na który udzielany jest kredyt; 4), od stopnia ryzyka kredytodawcy. Stopa procentowa musi być niższa od stopy zysku, gdyż tylko wtedy istnieje ekonomiczne uzasadnienie zaciągania kredytu. Ostatecznie wysokość stopy zysku zależy od popytu i podaży kapitału pożyczkowego, dlatego w różnych krajach kapitalistycznych jest ona różna. [hasła pokrewne: , ochrona mienia, Opakowania kartonowe, sprzątanie poznań ]

Renta gruntowa różniczkowa.

Saturday, June 16th, 2018

Ilość ziemi (jej obszar) jest ograniczona i nie można jej dowolnie zwiększać. Każdy inny środek produkcji, jeśli trzeba rozszerzyć jego zastosowanie (wzrasta popyt), można z reguły wytworzyć w ilościach odpowiednich do popytu. Dlatego kapitaliści, którzy są właścicielami ziemi, mają monopol na ziemię jako na obiekt produkcji rolnej. Równocześnie nadająca się do rolniczego użytkowania ziemia jest bardzo zróżnicowana pod względem urodzajności. Różnice glebowe powodują zatem duże różnice w wydajności pracy zastosowanej w produkcji rolniczej. Różnice te mają przy tym względnie trwały charakter.  2. Renta gruntowa różniczkowa. I. Ograniczoność obszaru ziemi uprawnej i trwałe różnice w jakości ziemi oraz rosnący, w miarę wzrostu liczby ludności; popyt na produkty rolnicze, zmuszają do uprawy zarówno ziem bardziej, jak i mniej urodzajnych. W wyniku tego ceny na produkty rolnicze kształtują się na innej podstawie niż na produkty przemysłowe. Odmiennie również kształtuje się układ warunków produkcji oraz podaży i popytu na produkty rolnicze. Do zaspokojenia rosnącego popytu na produkty żywnościowe konieczna jest uprawa nie tylko ziem bardzo dobrych i średniej jakości, ale również ziemi słabszej i mniej urodzajnej. Przy tym kapitalistyczny przedsiębiorca rolny tylko wówczas inwestuje swój kapitał w przedsiębiorstwo rolne, gdy nawet mniej urodzajne ziemie przyniosą mu przynajmniej zysk przeciętny. Tak więc o cenach produktów rolniczych decydują nie średnie warunki produkcji; jak w przemyśle, lecz ziemie najgorsze, które również muszą być uprawiane w celu zaspokojenia popytu ludności na środki żywności w danym kraju. Dlatego przedsiębiorcy inwestujący swój kapitał w lepsze i średnio urodzajne ziemie uzyskują nadzwyczajną wartość dodatkową ponad zysk przeciętny. Ponieważ różnice w naturalnej urodzajności gruntów mają raczej trwały charakter i obszar poszczególnych rodzajów gleby nie może ulec poważniejszym zmianom, różnice w efektach ekonomicznych uzyskiwanych z gleb różnej jakości są również trwałe. Wskutek tego renta różniczkowa staje się stałym dochodem właścicieli lepszych działek ziemi. [przypisy: , elewacje drewniane, nauka jazdy Lublin, Opakowania kartonowe ]