Posts Tagged ‘odzież robocza’

Przy danej stopie zysku przemyslowego

Saturday, February 17th, 2018

Przy danej stopie zysku przemysłowego popyt na kredyt. zwłaszcza na kredyt inweśtycyjny, będzie zależny od wyso- kości stopy procentowej. Im większa jest różnica między sto- pą zysku przemysłowego a stopą procentową, tym wyższy będzie popyt na kredyt. Różnica między stopą zysku prze- mysłowego a stopą procentową stanowi bowiem zysk kapita- listy przemysłowego. Prawidłowość tę starają się wykorzystać w swej polityce gospodarczej rządy krajów kapitalistycznych, zwłaszcza wysoko rozwiniętych. Wysokość stopy procentowej płaconej i pobieranej przez bank centralny ustala bowiem rząd, a respektują ją również inne banki. Kapitał bankowy i banki mają ogromny wpływ na dzia- łalność gospodarczą, Na przestrzeni wieków w działalności ka- pitału bankowego dokonała się specjalizacja, A oto najważ- niejsze rodzaje banków: 1) bank centralny (emisyjny); 2) ban- ki handlowe (zwane też clearingowymi, kredytowymi lub de- pozytowymi); 3) banki inwestycyjne i hipoteczne udzielające kredytu długoterminowego; 4) banki kredytujące handel za- graniczny; 5) kasy oszczędności; 6) towarzystwa kredytowe, Ja Zysk monopolowy omówiony jest w dalszej części niniejszego rozdziału. Kapitał handlowy i pożyczkowy . Banki mogą spełniać funkcje pasywne i aktywne. Funkcje pasywne banków polegają na gromadzeniu środków kapita- łowych i oszczędności ludności. Funkcje aktywne to udziela- nie kredytów j prowadzenie rachunków bieżących firm i osób oraz dokonywanie – na ‘ich zlecenie – rozliczeń przez ra- chunki bieżące. Banki udzielają kredytów krótkoterminowych (do 2 lat), średnioterminowych (2 – 5 lat) i długoterminowych (ponad 5 lat). Kredytów krótko- i średnioterminowych udzielają ban-’ ki handlowe przez dyskontowanie weksli 14, kredytowanie wzrostu zapasów środków produkcji i produkcji gotowej oraz przez kredyt na płace. Kredytów długoterminowych udziela- ją banki inwestycyjne, hipoteczne oraz towarzystwa kredy- towe i ubezpieczeniowe. Te ostatnie, koncentrując ogromne kapitały z tytułu składek i opłat ubezpieczeniowych, udzielają’ kredytu zakupując na rynku papiery wartościowe (obligacje, weksle itp.). [więcej w: , skoki w tandemie, odzież robocza, sala konferencyjna warszawa ]