Posts Tagged ‘odzież robocza’

Popyt na kredyt.

Monday, June 18th, 2018

Przy danej stopie zysku przemysłowego popyt na kredyt, zwłaszcza na kredyt inwestycyjny, będzie zależny od wysokości stopy procentowej. Im większa jest różnica między stopą zysku przemysłowego a stopą procentową, tym wyższy będzie popyt na kredyt. Różnica między stopą zysku przemysłowego a stopą procentową stanowi bowiem zysk kapitalisty przemysłowego. Prawidłowość tę starają się wykorzystać w swej polityce gospodarczej rządy krajów kapitalistycznych, zwłaszcza wysoko rozwiniętych. Wysokość stopy procentowej płaconej i pobieranej przez bank centralny ustala bowiem rząd, a respektują ją również inne banki. Kapitał bankowy i banki mają ogromny wpływ na działalność gospodarczą. Na przestrzeni wieków w działalności kapitału bankowego dokonała się specjalizacja. A oto najważniejsze rodzaje banków: 1) bank centralny (emisyjny); 2) banki handlowe (zwane też clearingowymi, kredytowymi lub depozytowymi); 3) banki inwestycyjne i hipoteczne udzielające kredytu długoterminowego; 4) banki kredytujące handel zagraniczny; 5) kasy oszczędności; 6) towarzystwa kredytowe. Kapitał handlowy i pożyczkowy . Banki mogą spełniać funkcje pasywne i aktywne. Funkcje pasywne banków polegają na gromadzeniu środków kapitałowych i oszczędności ludności. Funkcje aktywne to udzielanie kredytów j prowadzenie rachunków bieżących firm i osób oraz dokonywanie – na ich zlecenie – rozliczeń przez rachunki bieżące. Banki udzielają kredytów krótkoterminowych (do 2 lat), średnioterminowych (2 – 5 lat) i długoterminowych (ponad 5 lat). Kredytów krótko- i średnioterminowych udzielają banki handlowe przez dyskontowanie weksli, kredytowanie wzrostu zapasów środków produkcji i produkcji gotowej oraz przez kredyt na płace. Kredytów długoterminowych udzielają banki inwestycyjne, hipoteczne oraz towarzystwa kredytowe i ubezpieczeniowe. Te ostatnie, koncentrując ogromne kapitały z tytułu składek i opłat ubezpieczeniowych, udzielają kredytu zakupując na rynku papiery wartościowe (obligacje, weksle itp.). [więcej w: , skoki w tandemie, odzież robocza, sala konferencyjna warszawa ]