Posts Tagged ‘ochrona mienia’

Srodki gromadzone przez banki sluza

Saturday, February 17th, 2018

Środki gromadzone przez banki służą do krótko- i długo- terminowego kredytowania kapitalistów. Kredyt krótkoter- minowy przeznaczony jest na zakup elementów kapitału obrotowego, kredyt długoterminowy zaś to kredyt inwesty- cyjny. Kapitał banku składa się: 1) z kapitału zakładowego ban- . kiera; 2) z kapitału obcego ulokowanego w banku. Kapitał zakładowy banku stanowi zazwyczaj niewielki procent w po- równaniu z kapitałem obcym. Nie jest on też źródłem kredy- tu bankowego. Przeznaczany jest na utrzymanie budynków i urządzeń bankowych oraz stanowi pieniężną rezerwę banku. Kapitały i wkłady pieniężne ulokowane w banku to tzw. de- pozyty. Depozyty ulokowane na kontach bieżących są nie oprocentowane, natomiast za depozyty ulokowane na kon- tach za wypowiedzeniem bank płaci depozytariuszom określo- ną stopę procentową. Jest ona niższa od stopy pobieranej przez banki przy udzielaniu kredytu. Różnica między stopą procentową opłacaną a pobieraną przez bankiera ‘stanowi jego zysk brutto. Z zysku tego ban- kier pokrywa koszty działalności banku: spłaca amortyzację budynków i urządzeń, wypłaca pensję pracownikom banku, opłaca -podatki itp. Pozostała suma, po potrąceniu. kosztów działalności banku, stanowi zysk netto bankiera. Współcześnie ‘banki monopolistyczne nie zadowalają się przeciętną stopą zysku, Podobnie jak monopole w innych ga- łęziach gospodarki, osiągają zysk monopolowy. Stopa procentowa jest ceną kapitału pożyczkowego; jest to stosunek sumy, którą płaci się za użytkowanie kapitału pie- niężnego, do wielkości tego kapitału. Wysokość stopy procen- towej zależy od następujących czynników: 1) od wysokości przeciętnej lub monopolowej stopy zysku; 2) od podaży i po- pytu kapitału pożyczkowego; 3) od terminu, na który udzie- lany jest kredyt; 4), od stopnia ryzyka kredytodawcy. Stopa procentowa musi’, być niższa od stopy zysku, gdyż tylko wtedy’ istnieje ekonomiczne uzasadnienie zaciągania kredytu. Ostatecznie wysokość stopy zysku zależy od popytu i podaży kapitału pożyczkowego, dlatego w różnych krajach kapitalistycznych jest ona różna. [hasła pokrewne: , ochrona mienia, Opakowania kartonowe, sprzątanie poznań ]