Posts Tagged ‘Obwody drukowane’

Powyzej dalismy najprostszy przyklad tworzenia

Thursday, February 15th, 2018

Powyżej daliśmy najprostszy przykład tworzenia ceny mo- nopolowej przyjmując wiele założeń upraszczających lub. je .milcząco zakładając. W rzeczywistości kształtowanie ceny monopolowej -jest bardziej złożone. Ponadto, jak już podkre- ślano, nie ma w rzeczywistości sytuacji pełnego monopolu (poza monopolem państwowym), a przy duopolu czy oligopo- lu sytuacja może się zmieniać (chyba że monopole słabsze uznają tzw. przywództwo cenowe monopolu najsilniejszego). Wreszcie i przedsiębiorstwa niemenopolistyczne mogą w określonej sytuacji konkurować z monopolem. Wynika z te- go, że nie ma ogólnej teorii określania wysokości ceny mo- nopolowej (poza ustaleniem warunków określających maksy- malną masę zysku w określonej sytuacji). Stopa zysku monopolowego jest wyższa od stopy zysku przeciętnego, przy czym stopa zysku przeciętnego ulega obni- żeniu na skutek działania monopoli. Monopol przechwytuje zatem część wartości dodatkowej wytwarzanej w gałęziach nie zmonopolizowanych. Monopole, i to jest niebagatelny spo- łeczny koszt ich działania, zmniejszają podaż na rynku, po- wodują niewykorzystanie mocy produkcyjnych. Jest to bo- wiem warunkiem uzyskania maksymalnej stopy zysku. Monopole odznaczają się bardzo wysokim poziomem tech- nicznym i organizacyjnym, mają też zazwyczaj większą siłę produkcyjną pracy niż przedsiębiorstwa nie zmonopolizowa- ne. Stosują na masową skalę postęp techniczny opracowywa- ny w instytutach państwowych oraz we .własnych placówkach badawczych (korzystając przy tym nierzadko ż państwowych subwencji na badania naukowej One też korzystają z pań- stwowych zamówień (zwłaszcza zbrojeniowych i związanych z najnowszym postępem technicznym, w tym, szczególnie w USA, z badaniami kosmicznymi). Ponadto monopole starają się, chociaż nie zawsze. im się to udaje, ‘”zamknąć” dopływ kapitału do opanowanej przez nie gałęzi. W wyniku tego mo- nopole we względnie trwały sposób zawłaszczają uzyskiwaną nadzwyczajną wartość dodatkową, czyli zysk nadzwyczajny, a to sprawia, że są zainteresowane W postępie technicznym. 10 P. M. Sweezy pisze: [przypisy: , podesty ruchome, meble pracowniczne, Obwody drukowane ]