Posts Tagged ‘obróbka miedzi’

Widzimy zatem, ze warunkiem wytwarzania

Tuesday, February 20th, 2018

Widzimy zatem, że warunkiem wytwarzania wartości do- datkowej nadzwyczajnej jest różnica między indywidualną wydajnością pracy w jednym przedsiębiorstwie a społeczną wydajnością pracy we wszystkich pozostałych przedsiębior- stwach tej samej gałęzi przemysłu. Jest to różnica krótko- trwała i tymczasowa, może się zmieniać w procesie walki kon- kurencyjnej. W celu zachowania swych pozycji na rynku po- zostali kapitaliści również będą musieli podnieść wydajność zatrudnionych u siebie robotników. Jeżeli w ich przedsiębior- stwach wydajność podniesie się w dwójnasób, to różnica mię- dzy wartością indywidualną a społeczną zniknie, a wraz z nią zniknie równiEż wartość dodatkowa nadzwyczajna. Każdy jednak kapitalista pod wpływem konkurencji dąży do podnie- t sienia wydajności zatrudnionych przez siebie robotników w celu. otrzymania wartości dodatkowej nadzwyczajnej. Dlate- go stale będą się pojawiać różnice między wydajnością pracy indywidualnej i społecznej, a mechanizm konkurencji stale będzie te różnice zacierał. Płaca robocza jest to wynagrodzenie, jakie robotnik otrzy- muje od właściciela środków produkcji za sprzedaną mu siłę roboczą. Płaca robocza iest więc zaplatą za siłę roboczą, czyli ceną siły roboczej. Przyjmując, że cena siły roboczej równa Stę jej wartości, płaca stanowi przekształconą formę wartości siły roboczej. Płaca jako cena siły roboczej może ulegać i ulega zmianom, waha się wokół wartości tak jak ceny wszystkich towarów. Zależność wysokości płacy, a więc ceny siły roboczej, od wiel- kości jej wartości wyraża się w tym, że w długich okresach płace równają się wartości siły roboczej. i zmieniają się w tym samym kieruńku, w jakim zmienia się jej wartość. Płace rosną, gdy rośnie wartość siły roboczej, spadają natomiast, gdy spada jej wartość. Zmiany wysokości płacy pod wpływem . różnorodnych czynników rynkowych oznaczają wahanie ceny siły roboczej wokół wartości i zawsze prowadzą do określo- nych skutków związanych z tymi odchyleniami. We współ- czesnym kapitalizmie działanie mechanizmu podaży i popytu na rynku pracy w znacznej mierze hamuje i łagodzi działal- ność związków zawodowych i ingerencja państwa. [patrz też: , obróbka miedzi, osuszacze powietrza, agencja hostess ]