Posts Tagged ‘obieg dokumentów’

Nieruchome spermacjum przenoszone jest przez

Tuesday, July 12th, 2016

Nieruchome spermacjum przenoszone jest przez ruch wody do trichogyne, przyczepia się do niego, a następnie przez powstający maay otwór wlewa całą swą zawartość do karpogonu. Gdy jadro plemnikowe zespoli się z jajowym, dolna część karpogonu z pow— stałym jądrem odcina się od trichogyne galaretowatym korkiem. Z części odciętej nie rozwija się trwały jakiś twór, lecz z jego powierzchni bocznych wyrastają rozgałęziające Się nici sp orogeniczne (ryc. 427 D Sg). Nici w swoich pęcznie— jąeych komórkach szczytowych wytwarzają po jednej kulistej sporze z jadrem i chromatoforem tzw. karposporą. Karpospory wydostają się na zewnątrz ze szczytowych komórek jako kuliste, nagie, bezwiciowe twory. Błony tych komórek pozostają w postaci powłok (ryc. 427 E k, , k2). Karpospory są bezpłciowymi sporami; kiełkują one początkowo jako nitkowały prazarodek, z którego dopiero rozwijają się osobniki Batrachospermum z organami płciowymi. Małe prawdopodobieństwo zapłodnienia z powodu nieruchomych plemników jest wyrównywane Obfitym wytwarzaniem spor po jednym tylko zapłodnieniu. Występuje wiec tutaj przemiana pokoleń pomiędzy gametofitem (roślina Batrachospermum) a ka r po sporofî łem (sporogeniczne nici), wytwarzającym bezpłciowe spory. Karposporofit nie jest jednak samodzielną rośliną, lecz jako nitkowaty twór, zbudowany z nielicznych komórek, wyrasta na gametoficie i na nim pasożytuje. Tych stosunków nie można bezpośrednio homologizować z przemianą pokoleń zielenic i brunatnic, gdyż p od zi ał re d u kcyjny odbywa się w zupełnie innym okresie niż u tamtych. Zachodzi on bowiem nie przy wykształcaniu bezpłciowych karpospor, lecz już przy pierws zym podziale za płod ni onego j ą dra j aj owe go. Karposporofit jest przeto haploidalny tak jak gametofit, a faza diploidalna jest ograniczona tylko do zygoty (ryc. 432 na lewo): nawiązania w podobnym kierunku można spotkać wśród zielenic u Coteochaete. Tak samo jak Batrachospermum zachowuje się glon morski Nemalion i większość rodzajów z rzędu Nemałionales. V tego wiec typu oba pokolenia tworzą wspólne ciał o wegetatywn e. [patrz też: , hale przemysłowe, catering dietetyczny, obieg dokumentów ]

Placa robocza wystepuje w róznorodnych

Tuesday, July 12th, 2016

Płaca robocza występuje w różnorodnych formach zmie- niających się zależnie od stopnia rozwoju gospodarczego, na- silenia walki klasowej, reformatorskich tendencji we współ- czesnym kapitalizmie, czy wreszcie zależnie od gałęzi gospo- darki lub tradycji narodowych, Zawsze jednak istota płacy pozostaje ta sama, jest ona zawsze ceną siły roboczej. Wszystkie stosowane systemy płacy roboczej. dają się sprowadzić do dwóch podstawowych: 1) płacy za czas pracy, 2) płacy akordowej. Płaca za czas ma dla przedsiębiorcy tę wadę, że nie stwarza do- statecznych bodźców do zwiększania intensywności i wydajności pra- cy. Przedsiębiorca chcąc zachęclć robotnika do wydajniejszej pracy może zastosować akordowy system płac, czyli opłatę za sztukę wy- tworzonego towaru. Ta forma płacy ma zachęcić robotnika do zwięk- szenia produkcji i wytworzenia większej war tości dodatkowej. Akor- dowa forma płacy roboczej stwarza pozory, jakoby. wysokość zarobku robotnika zależała wyłącznie od jego. zdolności, szybkości pracy i kwa- lifikacji, słowem – od niego samego. W rzeczywistości jednak płaca od sztuki jest tylko przekształconą formą płacy za czas, wysokość jej określa tak samo. cel(a siły robo- czej. Wprawdzie robotnik otrzyma tym więcej pieniędzy, im więcej wykona jednostek danego towaru i dlatego może się wydawac, że wy- sokość zarobku zależy od robotnika, od Ilości i jakości jego, pracy. Jednakże podstawą ustalenia stawki akordowe] jest ilość •to.warów wytworzonych przez robotnika w ciągu jednej godziny pracy. Współ- czesny postęp techniczny w kapitalizmie i nowoczesna organizacja pra- cy powodują ogranlczenie stosowania akordowego systemu plac. PODZIAŁ W ARTOSCI DODATKOWEJ Formy zysku W kapitalizmie wolnokonkurencyjnym kapitaliści przemy- słowi, handlowi, bankierzy i właściciele ziemscy zajmowali się wyspecjalizowaną działalnością gospodarczą. Ich kapitały by- ły zaangażowane w przemyśle, w handlu, w bankach lub w kapitalistycznym rolnictwie. [patrz też: , obieg dokumentów, hydraulika przemysłowa, Układanie kostki brukowej Warszawa ]