Posts Tagged ‘nagrzewnice powietrza’

V. ODDYCHANIE (17, 18) Dla utrzymania

Tuesday, July 12th, 2016

V. ODDYCHANIE (17, 18) Dla utrzymania ciągłości życia konieczny jest stały dopływ energii. Pewnego wkładu energii wymagają nie tylko procesy widoczne dla oka, np. praca mięśnia czy szybkie’ ruchy roślin, lecz również różnorodne syntezy odbywające się podczas przemiany materii, a nawet utrzymanie labilnej submikroskopowej struktury protoplazmy. Labilność Życia obrazuje doskonale sformułowane przez Pfeffera porównanie rośliny z płynącym przez ocean przeciekającym statkiem, który utrzymuje się na powierzchni wody tylko dzięki ciągłej pracy załogi przy pompach. Tajemnica Życia polega na tym, że organizm potrafi zapewnić sobie ów ciągły dopływ energii dzięki własnej przemianie materii, a szczególnie dzięki oddychaniu, procesowi charakterystycznemu dla każdej istoty żywej. Oddychanie bowiem polega na uwalnianiu energii związanej chemicznie w pewnych związkach wysokoenergetycznych. W zasadzie jest rzeczą oboiętną, jaki związek chemiczny służy za materiał pędny do utrzymania maszynerii życia. Istotna bowiem cecha oddychania polega na tym, że podczas pewnych ściśle określonych reakcji dysymilacyjnych uwalnia się energia w formie zdolnej do zaspokojenia potłzeb energetycznych najrozmaitszyCh procesów życiowych. Przy końcu tego rozdziału omówimy różne typy oddychania, dla których substratem energetycznym nie są cukry, lecz inne związki chemiczne, czasami nawet nieorganiczne. Dla większości jednak roślin i zwierząt podstawowym substratem oddechowym jest cukier, który roślina zielona wytwarza w wystarczającej ilości podczas asymilacji CC)2 , wiążąc w nim znaczne ilości energii kosmicznej. Cały niezwykle skomplikowany mechanizm oddechowy służy do uwolnienia energii potencjalnej, zmagazynowanej w cząsteczce cukru. Podczas oddychania zwierząt i roślin cukier zostaje rozłożony w podobny lub identyczny sposób na swe podstawowe składniki — dwutlenek węgla i wodę. Przy całkowitym spaleniu 1 mola glikozy na C02 i 1-120 uwalnia się 675 kcal, czyli ta ilość energii, którą roślina pochłonęła z promieniowania słonecznego podczas fotosyntezy (s. 277), 1 mol CeHă20u + 6 moli 02 6 moli C02 + 6 moli H20 + 675 kcal, [przypisy: , frezowanie, nagrzewnice powietrza, sprzątanie poznań ]

Roczny odpis amorty- zacyjny oblicza

Tuesday, July 12th, 2016

Roczny odpis amorty- zacyjny oblicza się według wzoru: Ar = Mr, n gdzie: AT – roczny odpis amortyzacyjny; Mr – wartość po- czątkowa kapitału trwałego; n – liczba lat użytkowania ka- pitału trwałego. Jeśli odpisy amortyzacyjne i stopa amortyzacji są identycz- ne we wszystkich latach, to mamy do czynienia z liniową me- todą amortyzacji. Jeśli natomiast odpisy amortyzacyjne i sto- pa amortyzacji maleją wraz z upływem lat, mamy do czy- nienia z degresywną metodą amortyzacji. Stosuje się też pro- gresywną metodę amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych do- konuje się i po zamortyzowaniu kapitału trwałego, jeśli ka- pitał ten jest nadal technicznie i ekońomicznie sprawny i funkcjonuje w produkcji. Koszty materiałowe obejmują zużytą wartość surowców, materiałów pomocniczych, paliwa itp. Koszty siły roboczej równają się płacom. Koszty amortyzacji odzwierciedlają zu- życie kapitału trwałego, a koszty surowców i koszty siły ro- boczej równają się wartości kapitału obrotowego. Koszty własne produkcji dzielą się na koszty stałe i koszty zmienne Koszty stale tKs – przy danym potencjale produkcyj- nym, są niezależne od rozmiarów produkcji. Oznacza to, że koszt stały na jednostkę produkcji (Ksj) maleje wraz ze wzrostem rozmiarów produkcji. Koszty stałe to koszty goto-, waści do produkcji; przy danym potencjale produkcyjnym trzeba je ponosić zarówno przy wykorzystaniu potencjału produkcyjnego, jak i wtedy, gdy przedsiębiorstwo nie pro- dukuje. Do kosztów stałych należą m.in.. koszty amortyzacji, konserwacji urządzeń, płace części administracji, odsetki od wypożyczonego kapitału trwałego, ubezpieczenie zakładu. Koszty zmienne (Kz) to koszty siły roboczej, surowców, energii, paliwa transportu towarów i procentu od wypoży- czonego kapitału obrotowego. [podobne: , uprawnienia sep, klimatyzatory przenośne, nagrzewnice powietrza ]