Posts Tagged ‘krzesła obrotowe’

Grzyby wyższe.

Friday, July 20th, 2018

Z plazmodiów tworzą się sporangia, zwane tu owocnikami. Przed ich wytworzeniem plazmodium traci fototaktyzm ujemny, wypełza z wilgotnego podłoża na światło i tracąc znaczną ilość wody zamienia się w liczne owocniki. Każdy owocnik tworzy na powierzchni twardą, często zawierającą wapno osłonkę (peryium), a wewnątrz liczne, drobne, otoczone błoną, Fungi. Phycomucetes 509 rami lub gemmami). Czasem tworzą się mocne, bulwowate skupienia strzępek, tzw. sklerocja. Grzyby żyją saprofitycznie albo pasożytniczo, w wodzie i na lądzie; w morzu są niezwykle rzadkie. Większość saprofitów można hodować na sztucznych podłożach. Niektóre są heterotroficzne nie tylko ze względu na C i N, ale też jeśli chodzi o substancje czynne. Jako materiał zapasowy jest szeroko rozpowszechniony występujący w postaci kropel glikogen i tłuszcz ; występuje również mannit i mocznik. Grzyby dzieli się na dwie klasy: Phycomycetes — Pleśniaki i Eumycetes — Grzyby wyższe. IX. Klasa Phycomycetes — Pleśniaki, Glonowce, Grzyby niższe u najniższych przedstawicieli pleśniaków plecha jest mikroskopijnie mała i jednojądrowa. U wyższych jest ona silnie wykształcona, rozgałęziona i wielojądrowa, jednakże z wyjątkiem zupełnie nielicznych, najwyżej uorganizowanych form, zawsze bez ścian poprzecznych, a więc rurowata (siphonalis). Faza diploidalna z nielicznymi wyjątkami jest ograniczona jedynie do zygoty. Pierwsi badacze nazywali te organizmy „grzybami glonowymi” z powodu podobieństwa pewnych znanych wówczas gatunków grzybów do pewnych glonów. 1. Rząd Myxochytridiales. Przedstawiciele tego rzędu żyją pasożytniczo w niższych roślinach wodnych jako nagie organizmy jednokomórkowe, ale częściowo też w roślinach lądowych. Pływki u Olpidium opatrzone tylko jedną, ku tyłowi skierowaną wicią, dostają się przez błonę komórkową epidermy prawdopodobnie enzymatycznie rozpuszczaną do komórki żywiciela, gdzie pasożytują jako nieobłonione, jednojądrowe, ameboidalne protoplasty. [hasła pokrewne: , krzesła obrotowe, sala konferencyjna warszawa, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Kapitał służący do pomnażania wartości.

Thursday, July 19th, 2018

Nową wartość wytwarza, jak już wiemy, tylko człowiek dzięki swej pracy. Robotnik może jednak tworzyć nową wartość tylko wtedy, gdy ma do swej dyspozycji materialne środki produkcji w postaci maszyn i surowców. W procesie produkcji kapitalistycznej czynniki te stają się kapitałem służącym do pomnażania wartości. Ani maszyny i surowce, ani siła robocza nie są same przez się kapitałem, tak jak człowiek nie jest sam przez się robotnikiem najemnym lub kapitalistą. Środki produkcji stają się kapitałem wtedy, kiedy stanowią prywatną własność kapitalisty i służą mu do osiągania zysku, a więc są narzędziem wyzysku robotników najemnych. Siła robocza staje się kapitałem, gdy zakupiona przez kapitalistę zużyta zostaje w procesie produkcji w celu wytworzenia wartości dodatkowej. Te dwie różne części kapitału odgrywają zupełnie inną rolę w jego pomnażaniu. Środki produkcji mają określoną wartość i w miarę ich zużywania w procesie produkcji wartość ich nie ginie, ale jest stopniowo przenoszona na wartość gotowego produktu. Zupełnie inaczej jest z częścią kapitału wydatkowaną na kupno siły roboczej. Wartość siły roboczej nie jest, przenoszona na gotowy produkt. Siła robocza zużywa się w procesie produkcji tworząc nową wartość, większą od swojej wartości. Wartość tej części kapitału wzrasta więc w procesie produkcji. Kapitał zużyty na kupno środków produkcji nazywamy kapitałem stałym, a kapitał wydatkowany na kupno siły roboczej – kapitałem zmiennym. Cały kapitał składa się z dwóch części: z kapitału stałego, który oznaczamy symbolem c (od łacińskiego słowa constans- stały) i kapitału zmiennego, oznaczonego symbolem (od łacińskiego słowa varius – zmienny). W procesie produkcji kapitał ten powiększa się o wartość dodatkową, którą oznaczamy literą m (od marksowskiego terminu Mehrwert). [hasła pokrewne: , krzesła obrotowe, kawa sklep, druk kalendarzy ]