Posts Tagged ‘krzesła obrotowe’

Z plazmodiów tworza sie spo

Tuesday, July 12th, 2016

Z plazmodiów tworzą się spo rangi a, zwane tu owocnikami. Przed ich wytworzeniem plazmodium traci fototaktyzm ujemny, wypełza z wilgotnego podłoża na światło i tracąc znaczną ilość wody zamienia sie w liczne ow o c niki (ryc. 435 A). Każdy owocnik tworzy na powierzchni twardą, często zawierającą wapno osłonkę (p er y i u m), a wewnątrz liczne, drobne, Otoczone błoną, Fungi. Phycomucetes 509 rami lub gemma m i). Czasem tworzą się mocne, bulwowate skupienia strzęPek, tzw. sklero cja. Grzyby żyją sap ro fi ty c znie albo p as ożył n ic z o, w wodzie i na lądzie; w morzu są niezwykle rzadkie, Większość saprofitów można hodować na sztucznych podłożach. Niektóre są heterotroficzne nie tylko ze względu na C i N, ale też jeśli chodzi o substancje czynne. Jako materiał zapasowy jest szeroko rozpowszechniony występujący w postaci kropel gliko gen i t łusz cz ; występuje również mannit i mocznik. Grzyby dzieli się na dwie klasy: Phycomycetes — Pleśniaki i Eumycetes — Grzyby wyższe. IX. Klasa Phycomycetes — Pleśniaki, Glonowce, Grzyby niŻsze U najniższych przedstawicieli pleśniaków plecha jest mikroskopijnie mała i jednojądrowa. U wyższych jest ona silnie wykształcona, rozgałe— ziona i wielojądrowa, jednakże z wyjątkiem zupełnie nielicznych, najwyzej uorganizowanych form, zawsze b e z ścian poprzeczny c h, a więc r u r o wa ta (siphonalis). Faza diploidalna z nielicznymi wyjątkami jest ograniczona jedynie do zygoty. Pierwsi badacze nazywali te organizmy „grzybami glonowymi” z powodu podobieństwa pewnych znanych wówczas gatunków grzybów do pewnych glonów (s. 521). 1. Rząd Myxochytridiales. Przedstawiciele tego rzędu żyją pasożytniczo W niższych roślinach wodnych jako nagie organizmy jednokomórkowe, ale częściowo też w roślinach lądowych. Pływki u Olpidium opatrzone tylko jedną, ku tyłowi skierowaną wicią (ryc. 437 A), dostają się przez błonę komórkową epi- dermy pr awdopodobnie enzymatycznie rozpuszczaną do komórki żywiciela, gdzie pasożytują jako nieobłonione, jednojądrowe, ameboidalne protoplasty (B). [hasła pokrewne: , krzesła obrotowe, sala konferencyjna warszawa, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Nowa wartosc wytwarza, jak juz

Tuesday, July 12th, 2016

Nową wartość wytwarza, jak już wiemy, tylko człowiek dzięki swej pracy. Robotnik może .jednak tworzyć nową wartość tylko wtedy, gdy ma do swej dyspozycji materialne środki produkcji w postaci maszyn isurowców. W procesie produkcji kapitalistycznej czynniki te stają się kapitałem służącym do pomnażania wartości. Ani maszyny i surowce, ani siła robocza nie są same przez się ka- pitałem,’ tak jak człowiek nie jest’ sam przez się robotnikiem ‘najemnym lub kapitalistą. Srodki produkcji stają się kapita- łem wtedy, kiedy stanowią prywatną własność kapitalisty i służą mu do osiągania zysku, a więc są narzędziem wyzysku robotników najemnych. Siła robocza staje się kapitałem, gdy zakupiona przez kapitalistę zużyta zostaje w procesie produk- cji w celu wytworzenia wartości dodatkowej. Te dwie różne części kapitału odgrywają zupełnie inną rolę w jego pomnażaniu. Środki produkcji mają określoną wartość i w miarę ich zużywania w procesie produkcji wartość ich nie ginie, ale jest stopniowo przenoszona na wartość gotowego produktu. Zupełnie inaczej jest z częścią kapitału wydatko- waną na kupno siły roboczej. Wartość siły roboczej nie jest, przenoszona na gotowy produkt. Siła robocza zużywa się w procesie produkcji tworząc nową wartość, większą od swojej wartości. Wartość tej części kapitału wzrasta więc w procesie produkcji. Kapitał zużyty na kupno środków produkcji nazywamy ka- pitałem stałym, a kapitał wydatkowany na kupno siły robo- czej – kapitałem zmiennym. Cały kapitał składa się z dwóch’ części: z kapitału stałego, który oznaczamy symbolem c (od łacińskiego słowa con- stans — stały) i kapitału zmiennego, oznaczonego symbolem (od łacińskiego słowa varius – zmienny). W procesie produkcji kapitał ten powiększa się o wartość dodatkową, którą oznaczamy literą m (od marksowskiego ter- minu Mehrwert). [hasła pokrewne: , krzesła obrotowe, kawa sklep, druk kalendarzy ]