Posts Tagged ‘krem neutrogena’

Wartosc 20,5 (rH jest to

Saturday, February 24th, 2018

Wartość 20,5 (rH jest to logarytm ujemny ciśnienią) odpowiada normalnej, bardzo nieznacznej zawartości wodoru w wodzie. Wartości leżące powyżej tej wartości granicznej (do 41 — czysty tlen) Świad- czą o dobrym usuwaniu wodoru z układu, wartości niższe — o nagromadzeniu się nie przerobionego wodoru. Według teorii oddychania opracowanej przez Warburga (16), konieczny jest udział „aktywnej” cząsteczki tlenu atmosferycznego. Nigdy bowiem nie może on rea- gować bezpośrednio z substratem znajdującym się w oddychającej komórce ani też z wodorem odłączonym od tego substratu; tlen może wyłącznie utleniać „enzym oddechowy” z grupą prostetyczną zawierającą metal ciężki, który przechodzi w jon o wyższej wartościowości, oddając elektron. Tlen odbiera odłączone elektrony i wskutek tego „aktywuje się”. W wielu przypadkach enzym od— dechowy jest, jak się zdaje, związkiem typu h e min y, w której grupa czynna (4 pierścienie pirolowe — podobnie jak w chlorofilu!) przeprowadza żelazo dwuwartościowe w trójwartościowe i na odwrót: 4Fe + 02 — W wielu ro— ślinach (ziemniak, nasiona dyni, grzyby) funkcje te spełnia przypuszczalnie proteid zawierający mied Ź, która z j ednowartościowej przechodzi w dwuwartościową. Utleniane enzymy oddechowe muszą by’ stale redukowane, aby utrzymać ciągłą zdolność do reakcji. Funkcje redukcji enzymu oddechowego pełnią inne układy enzymów, które są — z jednej strony pozbawione powinowactwa do tlenu atmosferycznego, a z drugiej nowłą pomost pomiędzy enzymami przenoszącymi wodór. W wielu komórkach rolę tę spełniają cytochromy, związki, w sklad których wchodzi również he— mina z atomem żelaza umieszczonym w środku cząsteczki, a zdolnym do zmiany wartościowości. „Utleniony” ferment oddechowy utlenia z kolei cytochrom a, prze— prowadzając jego żelazo w trójwartościowe, gdy tymczasem atom żelaza enzymu oddechowego wraca do niższej wartościowości. Cytochrom a utlenia w ten sam spo— gób cytochrcm b, a ten z kolei — cytochrorn c. [przypisy: , krem neutrogena, dentysta rzeszów, olejek arganowy ]