Posts Tagged ‘konstrukcje stalowe’

Proletariat zatem, chcac zlikwidowac wyzysk,

Tuesday, July 12th, 2016

Proletariat zatem, chcąc zlikwidować wyzysk, musi walczyć przeciwko całej klasie kapitalistów. Ruch robotniczy zdaje sobie z tego sprawę. Znajduje to wyraz m.in. w tzw. strajkach solidarnościowych. Podkreślaliśmy już, że na wysokość stopy zysku wpływają ‘Zasadniczo trzy czynniki: stopa wartości dodatkowej, skład organiczny kapitału i szybkość obrotu kapitału. Czynniki te mogą ulegać zmianie równocześnie, ale w niejednakowym kierunku. Może np. zwiększać się skład organiczny, ale rów- nocześnie może rosnąć szybkość obrotu kapitału, może też maleć masa wytworzonej wartości dodatkowej. Na wysokość stopy zysku mogą wpływać i inne czynniki, wynikające. ze zorganizowania klasy robotniczej, z ekonomicznych funkcji współczesnego państwa oraz ze świadomej działalności orga- nizacji monopolistycznych przedsiębiorców. K. Marks oma- wiając ten. problem stwierdził, że istnieje prawo zniżkowej tendencji stopy zysku, ale że istnieją również czynniki prze- ciwdziałające tej tendencji: i sam czynniki te szeroko omawiał. Do czynników obniżających stopę zysku należą: 1) spadek stopy wartości dodatkowej; 2) wzrost składu organicznego ka- pitału; 3.) wydłużenie czasu obrotu kapitału; 4) działalność związków zawodowych; 5) działalność państwa na rzecz .ro- botników, W przypadku trzech pierwszych czynników trzeba dokład- nie zbadać ich rzeczywisty przebieg, gdyż mogą one kształto- wać się w odwrotnym kierunku i wtedy wpływają na wzrost stopy zysku, Działalność związków zawodowych, mająca na celu m.in. poprawę warunków życiowych robotników, współ- cześnie wpływa niewątpliwie obniżająco na stopę zysku. Po- dobnie na obniżenie stopy zysku, wpływa działalność państwa na rzecz robotników (skracanie dnia roboczego, płatne urlo- py, ubezpieczenia socjalne, w lpewnych przypadkach tzw. pła- ca gwarantowana itp.). [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, konstrukcje stalowe, płyta warstwowa ]

W dazeniu do osiagniecia tego

Tuesday, July 12th, 2016

W dążeniu do osiągnięcia tego celu nie trzeba, a nawet nie można, zakładać najwyższego poziomu zysku jednostkowego. Monopol ustalając cenę, a tym samym wysokość jedno- stkowego ,zysku, mimo braku konkurentów nie może tego czynić dowolnie. Musi brać pod uwagę co najmniej następu- jące czynniki: istniejącą na rynku i przewidywaną cenową elastyczność popytu na wytwarzane przez niego dobra oraz to, że każde ograniczenie produkcji wynikające z ogranicze- nia popytu doprowadzi do wzrostu . kosztu jednostkowego. Zmniejszenie popytu efektywnego, mimo wysokiego zysku jednostkowego, przy wzroście kosztu jednostkowego może wpłynąć na zmniejszenie masy zysku, której osiąganie jest głównym celem monopolu. Monopol musi też brać pod uwagę istnienie’ na rynku artykułów substytucyjnych. Stopa zysku monopolowego – poza jakimiś wyjątkowymi sytuacjami- jest wyższa od stopy zysku przeciętnego. Podstawą kształto- wania określonego poziomu ceny jest możliwość regulowania przez monopol podaży, a w ślad za tym i popytu. Oczywiście wraz ze zmianami ceny monopolowej, podaży i popytu będzie się zmieniać wielkość jednostkowych całkowitych kosztów przeciętnych. Wiemy, że popyt w określony sposób reaguje na zmiany cen lub dochodów – zgodnie z cenową lub docho- dową elastycznością popytu. Jeśli będziemy abstrahować od dochodowej elastyczności popytÓ, to cena monopolowa może, być tym wyższa, im niższa jest cenowa elastyczność popytu. Oczywiście łaka cena monopolowa, która by ograniczała po- I pyt do minimum, nie zapewniłaby ani odpowiednio wysokiej, maksymalnej, stopy zysku, ani tym bardziej maksymalnej masy zysku. Wynika z tego, że górną granicę ceny monopo- lowej wyznaczają warunki, które zapewniają monopolowi maksymalną masę zysku. Maksymalną masę zysku monopolu określają: 1) wysokość ceny, 2) rozmiary podaży i popytu, 3) wysokość jednostko- wych kosztów przeciętnych. W celu uproszczenia analizy załóżmy, że mamy do czynie- nia z pełnym monopolem, jego moc produkcyjna jest dana i w rozpatrywanym okresie nie ulega zmianie. Poziom tech- niczny i organizacyjny w jego zakładach jest niezmięnny, co sprawia, że koszty produkcji przy określonej jej wielkości nie ulegają zmianie. Przy tych założeniach monopol osiągnie cel, tj. maksymalną masę zysku i stopę zysku, przy cenie mono- pólowej przedstawionej na. rysunku 13. [hasła pokrewne: , konstrukcje stalowe, biuro detektywistyczne, klimatyzacja warszawa ]