Posts Tagged ‘konstrukcje stalowe’

Czynniki obniżające stopę zysku.

Monday, July 16th, 2018

Proletariat zatem, chcąc zlikwidować wyzysk, musi walczyć przeciwko całej klasie kapitalistów. Ruch robotniczy zdaje sobie z tego sprawę. Znajduje to wyraz m.in. w tzw. strajkach solidarnościowych. Podkreślaliśmy już, że na wysokość stopy zysku wpływają zasadniczo trzy czynniki: stopa wartości dodatkowej, skład organiczny kapitału i szybkość obrotu kapitału. Czynniki te mogą ulegać zmianie równocześnie, ale w niejednakowym kierunku. Może np. zwiększać się skład organiczny, ale równocześnie może rosnąć szybkość obrotu kapitału, może też maleć masa wytworzonej wartości dodatkowej. Na wysokość stopy zysku mogą wpływać i inne czynniki, wynikające ze zorganizowania klasy robotniczej, z ekonomicznych funkcji współczesnego państwa oraz ze świadomej działalności organizacji monopolistycznych przedsiębiorców. K. Marks omawiając ten problem stwierdził, że istnieje prawo zniżkowej tendencji stopy zysku, ale że istnieją również czynniki przeciwdziałające tej tendencji: i sam czynniki te szeroko omawiał. Do czynników obniżających stopę zysku należą: 1) spadek stopy wartości dodatkowej; 2) wzrost składu organicznego kapitału; 3.) wydłużenie czasu obrotu kapitału; 4) działalność związków zawodowych; 5) działalność państwa na rzecz robotników. W przypadku trzech pierwszych czynników trzeba dokładnie zbadać ich rzeczywisty przebieg, gdyż mogą one kształtować się w odwrotnym kierunku i wtedy wpływają na wzrost stopy zysku. Działalność związków zawodowych, mająca na celu m.in. poprawę warunków życiowych robotników, współcześnie wpływa niewątpliwie obniżająco na stopę zysku. Podobnie na obniżenie stopy zysku, wpływa działalność państwa na rzecz robotników (skracanie dnia roboczego, płatne urlopy, ubezpieczenia socjalne, w pewnych przypadkach tzw. płaca gwarantowana itp.). [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, konstrukcje stalowe, płyta warstwowa ]

Monopol.

Saturday, July 14th, 2018

W dążeniu do osiągnięcia tego celu nie trzeba, a nawet nie można, zakładać najwyższego poziomu zysku jednostkowego. Monopol ustalając cenę, a tym samym wysokość jednostkowego zysku, mimo braku konkurentów nie może tego czynić dowolnie. Musi brać pod uwagę co najmniej następujące czynniki: istniejącą na rynku i przewidywaną cenową elastyczność popytu na wytwarzane przez niego dobra oraz to, że każde ograniczenie produkcji wynikające z ograniczenia popytu doprowadzi do wzrostu kosztu jednostkowego. Zmniejszenie popytu efektywnego, mimo wysokiego zysku jednostkowego, przy wzroście kosztu jednostkowego może wpłynąć na zmniejszenie masy zysku, której osiąganie jest głównym celem monopolu. Monopol musi też brać pod uwagę istnienie na rynku artykułów substytucyjnych. Stopa zysku monopolowego – poza jakimiś wyjątkowymi sytuacjami- jest wyższa od stopy zysku przeciętnego. Podstawą kształtowania określonego poziomu ceny jest możliwość regulowania przez monopol podaży, a w ślad za tym i popytu. Oczywiście wraz ze zmianami ceny monopolowej, podaży i popytu będzie się zmieniać wielkość jednostkowych całkowitych kosztów przeciętnych. Wiemy, że popyt w określony sposób reaguje na zmiany cen lub dochodów – zgodnie z cenową lub dochodową elastycznością popytu. Jeśli będziemy abstrahować od dochodowej elastyczności popytu, to cena monopolowa może, być tym wyższa, im niższa jest cenowa elastyczność popytu. Oczywiście taka cena monopolowa, która by ograniczała popyt do minimum, nie zapewniłaby ani odpowiednio wysokiej, maksymalnej, stopy zysku, ani tym bardziej maksymalnej masy zysku. Wynika z tego, że górną granicę ceny monopolowej wyznaczają warunki, które zapewniają monopolowi maksymalną masę zysku. Maksymalną masę zysku monopolu określają: 1) wysokość ceny, 2) rozmiary podaży i popytu, 3) wysokość jednostkowych kosztów przeciętnych. W celu uproszczenia analizy załóżmy, że mamy do czynienia z pełnym monopolem, jego moc produkcyjna jest dana i w rozpatrywanym okresie nie ulega zmianie. Poziom techniczny i organizacyjny w jego zakładach jest niezmienny, co sprawia, że koszty produkcji przy określonej jej wielkości nie ulegają zmianie. Przy tych założeniach monopol osiągnie cel, tj. maksymalną masę zysku i stopę zysku, przy cenie monopolowej. [hasła pokrewne: , konstrukcje stalowe, biuro detektywistyczne, klimatyzacja warszawa ]

Krzywa popytu.

Saturday, July 14th, 2018

Punkty Do, Dl> Dl na krzywej DD, tzn. na krzywej popytu, oznaczają cenę monopolową, odcinki na osi odciętych DE, OEII OEI popyt i podaż, odcinki OA, OAl> OAI na osi rzędnych jednostkowe przeciętne koszty produkcji, a odcinki AB, AIBh A1Bl_ jednostkowy zysk. Pola ABDoF, A1B1D1F1 oraz AIBID1Fl (jak i wszystkie inne możliwe) oznaczają masę zysku przy danej ilości podaży i popytu oraz przy danej cenie monopolowej. Jeśli pole ABDoF> A1B1D1Fl > A1B1D1Fl i od każdego innego możliwego pola, to monopol uzyskuje maksymalną masę zysku i maksymalną stopę zysku przy cenie monopolowej Do.   Oczywiście przy cenie Do i przy podaży i popycie OE moc produkcyjna monopolu jest niewykorzystana i może on zwiększyć podaż do OE1, co jednak wymaga wyznaczenia ceny (na krzywej” DD) punkcie Dl po to, aby w wyniku oddziaływania cenowej elastyczności popytu dostosować popyt do podaży. Zwiększenie podaży obniży jednostkowy przeciętny koszt produkcji (w wyniku obniżenia kosztu stałego i zmiennego na jednostkę produkcji). Szybciej jednak niż spadek jednostkowego kosztu przeciętnego produkcji nastąpi spadek jednostkowego zysku. W wyniku tego masa zysku zmaleje. Przy wyznaczeniu ceny monopolowej w punkcie Dl podaż (w wyniku oddziaływania cenowej elastyczności popytu) musi zostać ograniczona do odcinka – OEI. Wówczas wzrośnie wprawdzie zysk jednostkowy (a również jednostkowy koszt przeciętny), ale mimo to masa zysku zmaleje na skutek konieczności ograniczenia podaży. Jak wynika z powyższego, monopol, aby zrealizować swój cel- maksymalną masę zysku i maksymalną stopę zysku – nie może postępować w sposób dowolny, a równocześnie osiąganie zysku monopolowego jest ograniczone przez określone warunki, które monopol musi uwzględniać w swoich decyzjach. Zatem na kształtowanie ceny monopolowej wpływają określone kategorie wynikające z działania prawa wartości. [podobne: , hydraulika przemysłowa, drzwi wewnętrzne Kraków, konstrukcje stalowe ]